header


Новини

09-07-2019

Решение по АД №204/2019г. по описа на Административен съд - Добрич

 С Решение  от 08.06.2019 г., постановено по адм.д. №204/2019 г. по описа на Административен съд Добрич, V състав на съда ОТХВЪРЛИ   жалбата на община Добрич, представлявана от кмета Йордан Йорданов срещу Решение № РД-02-36-304/07.03.2019 г. на зам.министъра на регионалното развитие и благоустройство и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, с което на общината, чрез пропорционален метод, е определена финансова корекция в размер на 108 149,46 лв. с ДДС, представляваща 10% от стойността на допустимите разходи по договор BG16RFOP001-3.002-0032-C01-S-4 от 14.11.2017 г. с изпълнител „ДК ИНФРА“ ООД на стойност 901 245,50 лв. без ДДС, с предмет на договора „ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране и авторски надзор и изпълнение на реконструкция и ремонт на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов“ гр. Добрич.“, сключен във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-306/20.12.2016г., между Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и Община-Добрич.

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.