header


Новини

28-06-2019

ПРОТОКОЛ

  Днес, 27.06.2019 г., Комисията, определена със Заповед № РД – 12 - 199/03.06.2019 г. на Председателя на Административен съд – Добрич, в състав: Председател: Т. Милева – зам. председател, Членове: П. Иванова – съд. администратор и Д. Згурова – адм. секретар, проведе втория етап „Събеседване“ от обявения конкурс за длъжността „призовкар“.

  На определените дата, място и час – 27.06.2019 г., в 10.00 ч., в зала № 3, в сградата на съда, на бул. "Трети март" № 5, се явиха допуснатите кандидати:

  1. Г. Хр. Ц. – заявление вх.№ 1482/20.05.2019 г.
  2. Ж. Д. Ж. – заявление вх.№ 1525/23.05.2019 г.
  3. Ив. Ж. Ж. – заявление вх.№ 1538/23.05.2019 г.
  4. М. Д. Г. – заявление вх.№ 1584/29.05.2019 г.
  5. К. Т. К. – заявление вх.№ 1613/31.05.2019 г.
  6. М. П. С. – заявление вх. № 1627/03.06.2019 г.

  След проведеното с кандидатите събеседване и получените резултати на осн. чл. 95 от КТ, вр. чл. 144 от ПАС, Комисията

 Р   Е    Ш   И  :

 КЛАСИРА кандидатите, както следва:

 

Име, Презиме, Фамилия

Оценка

К. Т. К.

5,30

Ж. Д. Ж.

5,27

М. П. С.

5,24

Г. ХР. Ц.

4,36

Ив. Ж. Ж.

4,33

М. Д. Г.

3,79

 

Комисията представи на Председателя на Административен съд – Добрич настоящия протокол и документите на класирания на първо място кандидат.

Лицето, класирано на първо място, е длъжно да постъпи на работа в двуседмичен срок от обявяване на резултатите от класирането, съгласно чл. 96, ал. 1 и 2 от КТ.

Решението на Комисията да се обяви на 28.06.2019 г. до 17 часа на информационното табло и на сайта на съда.

Резултатът от конкурса да се съобщи писмено на участниците в него в 3-дневен срок от провеждането му.

                                  

27.06.2019 г.                                                           Председател:…/п/………….

                                                                                                    /Т. Милева/        

                                                                     Членове: 1………/п/………..

                                                                                                             /П. Иванова/

                                                                                                       2………п/….......

                                                                                                            /Д. Згурова/