header


Новини

18-06-2019

Решение по АД № 171/2019г. по описа на Административен съд - Добрич

  С Решение  от 11.06.2019 г., постановено по адм.д. №171/2019 г. по описа на Административен съд Добрич, V състав на съда ОТМЕНИ по жалба на община Добрич, представлявана от кмета Йордан Йорданов, Решение №РД-02-36-132 от 25.01.2019 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган (УО) на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. (ОПРР), в частта му по точка втора – не извършване на верификация на разходи в размер на 35 925,49 лева, поради липса на предвидените в чл.57, ал.1, т.2 от ЗУСЕССИВ условия и на осн. чл.84 във връзка с чл.82, ал.3 и чл.76 от Общите условия към АДПБФП, сключен между МРРБ и община град Добрич и ОТХВЪРЛИ жалбата на община Добрич срещу Решение №РД-02-36-132 от 25.01.2019 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган (УО) на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. (ОПРР), в частта му по точка първа – не извършване на верификация на разходи в размер на 15 583,01 лева, поради липса на предвидените в чл.57, ал.1 т.2 от ЗУСЕСИФ условия във връзка с чл.20 и чл.84 от Общите условия към Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между МРРБ и община град Добрич.

  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.