header


Новини

10-06-2019

П Р О Т О К О Л

за допуснати и недопуснати кандидати

за длъжността “Призовкар” в Административен съд - Добрич

 

         Днес, 10.06.2019 г., в 14 часа се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД – 12 - 199/03.06.2019 г. на Председателя на Административен съд – Добрич за проверка на постъпилите окомплектовани заявления с необходимите документи, съгласно обявата за длъжността “Призовкар“  в Административен съд – Добрич.

         Присъстваха всички членове на комисията :

         Председател - ***  Членове - *** и ***

         Председателят на комисията докладва, че срокът за подаване на документите за конкурса – един месец от датата на публикуване на обявата публикувана във вестник “Сега“ бр. 101/02.05.2019 г. и публикувана на Интернет страницата на съда на 02.05.2019 г. е изтекъл. Постъпили са 6 броя заявления, със следните входящи номера:

  1. С вх.№ 1482/ 20.05.2019 г.
  2. С вх.№ 1525/ 23.05.2019 г.
  3. С вх.№ 1538/ 23.05.2019 г.
  4. С вх.№ 1584/ 29.05.2019 г.
  5. С вх.№ 1613/ 31.05.2019 г.
  6. С вх.№ 1627/ 03.06.2019 г.

         Въз основа на проверка на постъпилите заявления с приложени към всяко от тях комплект с документи за участие в конкурса, комисията установи, че всички лица отговарят на посочените изисквания в обявлението за длъжността “Призовкар“.

         С оглед на горното, комисията

                                                         Р Е Ш И:

          1. ДОПУСКА до участие във втория етап на конкурса за длъжността “Призовкар “, всички кандидати, подали заявление за участие в конкурса.

          Посочените кандидати следва да се явят на събеседване на 27.06.2019 г. от 10.00.ч. в ЗАЛА № 3, в сградата на Административен съд – Добрич, бул.“Трети март“ № 5. Да носят със себе си документ за самоличност.  

 

   10.06.2019 г.                                                                     Председател:……………….

                                                                                                                          /п/    

                           Членове:                    1…………………...

                                                                                                    /п/       

                                                                                          2…………………...

                                                                                                    /п/