header


Новини

02-05-2019

О Б Я В Л Е Н И Е

  На основание Заповед № РД – 12 – 185/30.04.2019 г.  на председателя на Административен съд – Добрич се обявява конкурс за 1 щатна бройка за длъжността “Призовкар“ в Административен съд – Добрич при условията на чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ с 6 /шест/-месечен срок на изпитване в полза на работодателя.

  Кратко описание на длъжността: Връчва призовки, съобщения и съдебни книжа, координира дейността си със съдебните деловодители, отговаря за навременното връчване на призовките и другите книжа, незабавно връща вторите екземпляри с отбелязване на причините при невръчване на призовки. Изпълнява и други дейности, указани в нормативните актове касаещи дейността му и възложени от председателя на съда и съдебния администратор.

  1. Минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

  1.1. Съгласно чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ за съдебен служител може да бъде назначено лице, което: 1. e български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; 2. е навършило пълнолетие;                3. не е поставено под запрещение; 4. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; 5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 6. отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност, има завършено средно образование, не се изисква трудов стаж.

  1.2.  Съгласно чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ, не може да бъде назначено за съдебен служител лице, което: 1. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; 2. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; 3. е съветник в общински съвет; 4. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия; 5. работи по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище; 6. е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражнява друга свободна професия.

 При встъпването си в длъжност, съдебният служител е длъжен да подаде пред работодателя декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 2. Специфични изисквания по чл. 140, ал. 1, т. 3 от ПАС: Познаване на общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебната администрация – ПАС и Етичния кодекс на съдебните служители; много добри познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация; умения за работа с граждани; умения за изразяване на информация - писмено и устно; умения за намиране на решение на нестандартни проблеми и ситуации; комуникативност, организираност, самодисциплина и лоялност; способност за работа под напрежение; умения за работа в екип; инициативност и готовност за поемане на извънредна работа; мотивация за работа в съдебната система.

 3. Минимален размер на основното трудово възнаграждение:

  Съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, минималният размер на основното месечно възнаграждение е 560 лв. и за V ранг – 25 лв. общо 585 лв.

 4. Начинът за провеждане на конкурса е на два етапа:

  Конкурсът ще се проведе на два етапа – по документи и чрез събеседване.

  След изтичане на срока за приемане на документи за участие в конкурса, назначена със заповед комисия провежда заседание за допускане на кандидатите. Членовете на комисията разглеждат всяко постъпило заявление с приложенията към него и преценяват дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на всички изисквания от тази заповед. Решението на комисията се оформя в протокол, като съобразно него се изготвят:

  1. списък на допуснатите кандидати, който включва: датата, началния час и мястото на провеждане на конкурса. Началото на конкурса не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъците;

   2. списък на недопуснатите кандидати;

  3. списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се публикуват на интернет страницата на съда и на таблото за съобщения на съда не по - късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

  С одобрените от комисията по провеждане на конкурса кандидати се провежда събеседване. Членовете на комисията оценяват професионалната подготовка и другите качества, необходими за заемането на длъжността. Всеки член на комисията поставя оценка за цялостното представяне на кандидата по шестобалната система, до втория знак след десетичната запетая, като крайната оценка е средноаритметична от оценките на членовете на комисията. При равни оценки класирането да се извърши съгласно критерия „оценка от диплома за средно образование“.

  За работата си комисията по провеждане на конкурса съставя протокол и го представя на председателя на съда в 7-дневен срок от приключване на конкурса, заедно с документите на класираните кандидати. Протоколът се обявява и на интернет страницата на съда.

  Трудовото правоотношение възниква с лицето, класирано на първо място в конкурса.

  5.  Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 • Писмено заявление за участие в конкурса /по образец/, към което кандидата прилага:
 • Автобиография – CV, подписана от кандидата;
 • Медицинско свидетелство за постъпване на работа - оригинал;
 • Медицинско удостоверение от Център за психично здраве;
 • Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен – заверени от кандидата;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит – заверени от кандидата;
 • Декларация от кандидата по чл. 340а, ал. 1 ЗСВ – по образец;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. 340а, ал. 2 ЗСВ – по образец;
 • Декларация/съгласие за обработване на лични данни – по образец.
 • Пълномощно за подаване на документи /в случай, че това не се прави лично от кандидата/.
 • По преценка на кандидата могат да се подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификацията и уменията му за обявената длъжност.

   От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

  Документите по образец следва да бъдат изтеглени от интернет страницата на съда и коректно попълнени.

6. Място и срок за подаване на документите:

 • Административен съд – Добрич, бул. „Трети март“ № 5, съдебно деловодство, в рамките на работното време - от 9.00 ч. до 17.00 ч.
 • Срокът за подаване на документи е 1 /един/ месец от публикуване на обявата за конкурса.
 • При подаване на документите кандидатите получават от деловодството на съда длъжностна характеристика срещу подпис в декларация по образец. Подаването на документите се извършва лично или чрез пълномощник /представя се пълномощно/.

  Всички съобщения и информация, свързани с конкурса, ще се обявяват на интернет страницата на Административен съд – Добрич - http://admincourtdobrich.org и на таблото за обявления в сградата на съда.

  Информираме Ви, че данните които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на Закона за защита на личните данни. Административен съд – Добрич се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.

  Обявата е публикувана във вестник „Сега“, бр. 101/02.05.2019 г., поставена на информационното табло и публикувана на интернет страницата на АдмС-Добрич на 02.05.2019 г.

Документи за участие:

  1. Заявление за участие в конкурс за длъжността „Призовкар“;
  2. Декларация по чл. 340а, ал. 1 ЗСВ;
  3. Декларация по чл. 340а, ал. 2 ЗСВ;
  4. Декларация/съгласие за обработване на лични данни;
  5. Длъжностна характеристика;
  6. Декларация за получаване на длъжностна характеристика.