header


Новини

01-04-2019

Решение по АД 108/2019 на Административен съд - Добрич

  С Решение  от 01.04.2019 г., постановено по адм.д. №108/2019 г. по описа на Административен съд Добрич, V състав на съда ОТМЕНИ по жалба на община Добрич, представлявана от кмета Йордан Йорданов Решение от 21.01.2019 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“,

  с което решение се изменя Решение от 15.11.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, в частта с която на бенефициента община Добрич, на осн. чл.70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ и чл.6 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции по реда на ЗУСЕСИФ е определена финансова корекция по пропорционалния метод, като се прилага нулев процентен показател на сключения договор за позиция 1 - № ДОП-100/30.08.2017 г. с изпълнител ДЗЗД „Енар-Трафик“ на стойност 520 151.80 лв. без ДДС, като вместо това се определя на бенефициента община Добрич на осн. чл.70, ал.1, т.9 във връзка с т.10 и ал.2 от ЗУСЕСИФ във връзка с т.14 от Приложение №1 към чл.2, ал.1 и чл.7 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции по реда на ЗУСЕСИФ, във връзка с чл.74 ЗУСЕСИФ финансова корекция в размер на 5% от стойността на засегнатите от нарушението и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020 разходи по сключения договор№ ДОП-100/30.08.2017 г. с изпълнител ДЗЗД „Енар-Трафик“ на стойност 520 151.80 лв. без ДДС и  Уведомително писмо за регистрирана нередност по ОПОС 2014-2020, изх. №1-006-0003-4-27/25.01.2019 г., издадено от Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, с което е разпоредено на община Добрич да възстанови на УО по ОПОС 2014-2020 г. сумата в размер на 9 625.30 лева, в резултат на верификацията по обработени по подадени от бенефициента до момента три искания за средства, а именно Искания за плащане с №№2,6 и 7.

  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.