header


Новини

06-03-2019

Образувани дела по жалби на Областния управител

  По жалби на Областен управител на Област Добрич са образувани още две дела срещу Решения съответно на  Общински съвет Шабла и Общински съвет Балчик, с които са приети Наредби за изменение и допълнение на Наредбите за определяне размера на местните данъци на територията на съответните общини.

  Областният управител счита, че Решенията са незаконосъобразни поради неспазване на административнопроизводствените правила за издаване на нормативен акт. В тази връзка сочи, че съответният подзаконов нормативен акт е приет, без да са налице данни за предварителна оценка на въздействието на акта, съгласно изискването на чл. 20 от Закона за нормативните актове. Според жалбоподателя липсата на тази оценка влече след себе си и други нарушения, които подробно излага в жалбата.