header


Новини

05-03-2019

Образувано административно дело по жалба на Община гр.Добрич

  В Административен съд – Добрич по жалба на Община гр. Добрич е образувано адм. дело №171/2019 г., насрочено за 27.03.2019 г. от 14,30 часа.

  С жалбата се оспорва Решение №РД-02-36-132 от 25.01.2019 г.  на Зам. министър на МРРБ - Ръководител на УО на ОПРР 2014-2020 г. С процесното решение не се извършва верификация на разходи в размер на 15 583,01 лева по договор №ВG16RFOP001-1-011-003-С02 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между МРРБ и Община Добрич, както и не се извършва верификация на разходи в размер на 35 925.49 лева по същия договор, с мотива, че липсват предвидените в ЗУСЕСИФ условия. Твърди се, че Решението е неправилно и незаконосъобразно и се моли да се отмени в обжалваните точки 1 и 2  от решението.