header


Новини

01-03-2019

Образувано административно дело по жалба на Областния управител

  По жалба на Областен управител на Област Добрич на 01.03.2019 г. е образувано административно дело № 172/ 2019 г. по описа на Административен съд – Добрич.

  Жалбата е подадена срещу Решение № 45 – 9, прието на заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 29.01.2019 г., с което на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 79 от АПК, Общинският съвет приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич.

  Областният управител счита, че Решението е незаконосъобразно поради неспазване на административнопроизводствените правила за издаване на нормативен акт. В тази връзка сочи, че подзаконовият нормативен акт е приет, без да са налице данни за предварителна оценка на въздействието на акта, съгласно изискването на чл. 20 от Закона за нормативните актове. Според жалбоподателя липсата на тази оценка влече след себе си и други нарушения, които подробно излага в жалбата.

  На основание чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация жалбата спира действието на приетия подзаконов нормативен акт.

Протокол от заседание на ОбС град Добрич