header


Новини

28-02-2019

Административен съд – Добрич образува дела срещу Решения на Добрички общински съвет

   На 27.02.2019 г. в Административен съд – Добрич са образувани три дела по оспорване на Областния управител на област Добрич на Решения на Добрички общински съвет, а именно:
   Решение № 1032 по Протокол № 46 от заседанието на Общински съвет на община Добричка, проведено на 31.01.2019 г. Председател на Общински съвет на община Добричка, с което е изменена разпоредбата на чл. 30, ал. 1, т. 31 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка, гр. Добрич
   Решение № 961 по Протокол № 46 от заседанието на Общински съвет на община Добричка, проведено на 31.01.2019 г. , с което  са приети изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Добричка
   Решение № 1040 по Протокол № 46 от заседанието на Общински съвет на община Добричка, проведено на 31.01.2019 г., с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

   Основното възражение спрямо оспорените Решения е, че преди приемането на конкретните подзаконови нормативни актове не е било изпълнено изискването на  чл. 20 от Закона за нормативните актове за предварителна оценка за въздействие на предложените изменения в цитираните Наредби.