header


Новини

11-07-2017

Административен съд Добрич обяви за нищожна разпоредбата на чл. 8, ал.1 – ал.5 Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, опазването на околната среда и собствеността на територията на Община Каварна

   С Решение  от 10.07.2017 г., постановено по адм.д. №259/2017 г. по описа на Административен съд Добрич, състав на съда обяви за нищожна  разпоредбата на чл. 8, ал.1 – ал.5 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, опазването на околната среда и собствеността на територията на Община Каварна, приета с решение №51 по протокол №6 от 01.03.2016 г. на Общински съвет  Каварна.

     Делото бе образувано по протест на Окръжна прокуратура гр. Добрич и по жалби на Религиозна институция „Свидетелите на Йехова в България“ със седалище гр.София, представлявана от Е.Д.Н. в качеството му на председател на Съвета на старейшините на религиозната институция, както и на Ж.Д.М. от гр. Каварна и К.Д.В. от гр. София

     Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Пълен текст на решението