header


Новини

15-06-2017

Административен съд Добрич

 отмени текстове от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел

 С Решение  № 265 от 14.06.2017 г., постановено по административно дело № 151/2017 г. по описа на Административен съд Добрич, състав на съда ОТМЕНИ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич
 - израза „такси в двоен размер“ в чл.17, ал.3 и чл.20, ал.5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел
 - чл.32а, ал.1, т.9 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел.
 - т.37 и точки от т.37а до т.37е от Приложение 2 „списък с видовете услуги и цените за тях, предоставяни от община Тервел;

 - изразите „имотът не ми/ни е основно жилище“ и „…в двоен размер….“ от Приложение 4А - „Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване по чл.20 от Наредбата“ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел, приета от Общински съвет - Тервел на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси с решение № 1-5 по Протокол №1/28.01.2011г. изменяна многократно, последно на 28.07.2016г. с решения № 6-72 и 6-73.

  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.