header


Новини

Page 1 of 35  > >>

17-06-2021

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА “СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК” В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ

  1. Заявление Вх. № 1855/10.06.2021г. – Ж.Г.Д.

 Основание за недопускане:

 Не отговаря на изискването за среден успех от следването и държавните изпити не по - нисък от 4.50.

  Недопуснатият кандидат може да подаде жалба до Председателя на Административен съд – Добрич в 7-дневен срок от обявяването на списъците. Жалбата се подава в съдебното деловодство на Административен съд – Добрич лично или чрез пълномощник с изрично пълномощно. Председателят се произнася в 3-дневен срок от постъпване на жалбата. Жалбата не спира конкурсната процедура.

 

 

         16.06.2021г.                                           Комисия:

Председател: ……/п/……….

                                                                                     /С. Сандева/

                                                                          Членове:

  1. …………/п/………

          /Н.Каменска/

Резервен член: ……/п/…….

               /П. Иванова/


17-06-2021

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА “СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК” В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ

1.        Заявление Вх.№1697/28.05.21г.      В. Г. Н. – Б.

2.        Заявление Вх.№1722/31.05.21г.      И. В. А.

3.        Заявление Вх.№1785/04.06.21г.      С. Б. Д.

4.        Заявление Вх.№1791/04.06.21г.      К. С. А.

5.        Заявление Вх.№ 1825/08.06.21г.     П. И. Д.

6.        Заявление Вх.№ 1826/08.06.21г.     Г. Х. Ц.

7.        Заявление Вх.№ 1844/09.06.21г.     Х. А. Д.

8.        Заявление Вх.№ 1863/11.06.21г.     М. Д. Д.

9.        Заявление Вх.№ 1865/11.06.21г.     К. А. М.

 

  Посочените кандидати следва да се явят на писмен изпит под формата на тест на 02.07.2021г. от 10.00.ч. в сградата на Административен съд – Добрич. Да носят със себе си документ за самоличност.

   Кандидатите да се явят за настаняване в залата между 9.30 часа – 9.45 часа.

 

 

         16.06.2021г.                                           Комисия:

                                                                      Председател: ………/п/…….

                                                                                     /С. Сандева/

                                                                      Членове:

  1. ………/п/…………

          /Н.Каменска/

Резервен член: ………/п/……

               /П. Иванова/


03-06-2021

З   А  П   О  В   Е   Д

№ РД – 12 - 83

гр. Добрич 02.06.2021 г.

  На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт във връзка с решениe на Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 21 от 02.06.2021 год. относно постепенно нормализиране работата на съдилищата в положение на продължаваща опасност от заразяване с COVID-19

Р А З П О Р Е Ж Д А М:


31-05-2021
З А П О В Е Д
 № РД – 12 – 78
гр. Добрич 31.05.2021г.

 На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка със Заповед № РД – 01 – 373  от 27.05.2021 на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ