header


Новини

Page 1 of 18  > >>

18-06-2018

 в закрито заседание на 18.06.2018г.,  насрочи административно дело № 349/2018г. за 18.07.2018г. от 11:15ч. Производството по делото е образувано по жалба на областния управител на област Добрич против Решение № 456 на Общински съвет - Каварна, проведено на 16.05.2018 год., в което Общински съвет – Каварна решава следното:


18-06-2018

 

  На 14-15.06.2018 г., Административен съд–Добрич – партньор по Проект “Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, по договор № BG05SFOP001 – 3.002-0001/11.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Добро управление”. Дейност 2 “Изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите”


22-05-2018

  Административен съд – Добрич уведомява страните по делата, че със Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, Заключителни разпоредби, § 10, обнародван в ДВ,  бр. 42/ 22.05.2018 г., е изменен чл. 144 от Административнопроцесуалния кодекс, като разпоредбата по отношение на спирането на сроковете в дните, обявени за официални празници и по време на съдебната ваканция, не се прилага:


21-05-2018
 
 

  На 18.05.2018 г., Административен съд – Добрич – партньор по Проект “Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, по договор № BG05SFOP001 – 3.002-0001/11.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Добро управление”. Дейност 2 “Изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите”


19-04-2018

 На 18.04.2018 г. в Административен съд – Добрич се проведе „Ден на отворените врати” посветен на българското председателство на Съвета на Европейския съюз и европейското законодателство с цел повишаване правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната система.