header


Новини

Page 1 of 34  > >>

22-04-2021

  Във връзка с провеждане на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, реализирана съвместно от Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката (актуализирана с решение на Пленума на ВСС по протокол № 2/04.02.2021 г., неразделна част от Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, подписано на 31.03.2021 г.)  и с цел обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, административният ръководител на Административен съд – Добрич,  Красимира Иванова, на 21 и 22.04.2021г., представи професиите „съдия“, „прокурор“, „следовател“ и запозна със статута на магистратите, чрез видеоконферентна връзка,  ученици от Средно училище „Любен Каравелов“ гр. Добрич.


24-03-2021

на Административен съд - Добрич за 2020 г.

  На 23.03.2021 г., от 11.00 ч., в Зала № 1 на Административен съд – Добрич се проведе Годишно – отчетно събрание на съдиите и служителите от АдмС - Добрич за приемане на Отчетния доклад за дейността на съда през 2020 г.

 Поради пандемичната обстановка в страна на събранието не бяха поканени гости.


17-02-2021

  между административните ръководители на Административен съд – Добрич, съдия Красимира Иванова и на Районен съд – Генерал Тошево, съдия Росен Стоянов, системният администратор на Районен съд - Генерал Тошево, инж. Димо  Водкаджиев, със съдействието на ръководството на Средно училище „Климент Охридски“ от гр. Добрич, днес за пореден път представи на над 120 ученика, от седмите класове, три поредни лекции на тема: „Онлайн тормоз“.


12-02-2021

на насрочените лекции за 16.02.2021 г., от 12.30 часа, с ученици от седмите класове на Средно училище „Климент Охридски“, в гр. Добрич

 Съгласно сключено Споразумение между административните ръководители на Административен съд – Добрич, съдия Красимира Иванова и на Районен съд – Генерал Тошево, съдия Росен Стоянов, системният администратор на Районен съд - Генерал Тошево, инж. Димо  Водкаджиев, ще изнесе лекция на тема: „Онлайн тормоз“ на ученици от 7 - те класове от Средно училище „Климент Охридски“, в гр. Добрич.


28-01-2021

  На основание чл.93, ал.1 от Закона за съдебната власт и във връзка със Заповед №РД–01–51  от 26.01.2021 на Министъра на здравеопазването

 НАРЕЖДАМ