header


Новини

<< <  Page 29 of 30  > >>

30-12-2016

  В края на месец декември постъпиха осем протеста от Окръжна прокуратура – Добрич срещу текстове на Общински наредби, приети с решения на Общинските съвети в Общините – Добрич, Добричка, Балчик, Каварна, Шабла, Г. Тошево, Тервел и Крушари, по които са образувани осем административни дела.


09-12-2016

 С решение №461/08.12.2016г. по административно дело  №403/2016 год. по описа на Административен съд – Добрич бе уважен подадения от Окръжна прокуратура – Добрич протест против разпоредбите на чл.3, ал.2, т.3, чл.16, чл.17 и чл.18 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик, приета с решение № 328 по протокол № 32 от проведено на 25. 01. 2002 год. заседание на Общински съвет Балчик.


08-12-2016

 През месец декември са постъпили седем протеста от Окръжна прокуратура – Добрич срещу текстове на Общински наредби, приети с решения на Общинските съвети в oбщините – Добричка, Балчик, Каварна, Шабла, Г. Тошево и Крушари, по които са образувани седем административни дела.


29-11-2016

 

 На 25.11.2016 г., в Административен съд – Добрич – партньор по Проект “Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, по договор № BG05SFOP001 – 3.002-0001/11.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Добро управление”. Дейност 2 “Изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите” се проведе регионално обучение на тема: “Граматика и протоколиране. Призоваване”, организирано по проекта.


22-11-2016

 обявен във връзка с Деня на отворените врати в Административен съд – Добрич и като част от Образователната програма “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” за учебната 2016 г. – 2017 г., зае Нели Георгиева Георгиева - ХIIб клас, ФСГВасил Левски, гр. Добрич: