header


Новини

<< <  Page 25 of 30  > >>

15-06-2017

 отмени текстове от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич


14-06-2017

 отмени текстове от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията община Балчик


12-05-2017


  На 11 - 12.05.2017 г., Административен съд – Добрич – партньор по Проект “Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, по договор № BG05SFOP001 – 3.002-0001/11.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Добро управление”. Дейност 2 “Изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите” проведе в гр. Балчик, хотел "Реджина Мария", регионално обучение в изпълнение на проекта на тема: "Проблеми по прилагането на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове."


05-05-2017

   С Решение №5394 от 02.05.2017 г. по адм.д. №2203/2017 г., Върховният  административен съд оставя в сила решение №29 от 03.02.2017 г. на Административен съд гр. Добрич, постановено по адм. д. №44/2017 г., с което решение Административен съд - Добрич  отмени Решение №82/03.10.2016 г. на ОИК Балчик в част ІV „Обявяване разпределението на заявените предпочитания /преференции/ за отделните кандидати по кандидатски листи на партии, коалиците и местни коалиции, получили мандати“, само в частта, относно преференциите, дадени за кандидатската листа на МК „Силен Балчик“ и върна книжата на ОИК Балчик за обявяване на действителните резултати с оглед мотивите на съда и потвърди в останалата си част Решение № 82/03.10.2016 г. на ОИК за определяне на изборните резултати от гласуването за избори за общински съветници в община Балчик.


05-05-2017

  На 04.05.2017 г., в Средно училище “Св. Климент Охридски”, председателят на Административен съд – Добрич изнесе последната лекция от Образователната програма „Съдебната система – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ по проект на ВСС и МОН пред ученици от 10 ”а” и 10 ”б” клас. Младите хора проявиха засилен интерес към това какво представлява професията “съдия”, какви са изискванията да стане човек „съдия“, как се провеждат конкурсите в съдебната система, какви са юридическите професии, в т.ч. “следовател”, “частен съдебен изпълнител”, “нотариус” и др. Срещата премина по – скоро като събеседване. Съдия Иванова отговори на многобройните въпроси, свързани с юридическата професия и възможностите за нейното упражняване. За добрата работа на учениците бяха връчени удостоверения.