header


Новини

<< <  Page 24 of 25  > >>

29-11-2016

 

 На 25.11.2016 г., в Административен съд – Добрич – партньор по Проект “Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, по договор № BG05SFOP001 – 3.002-0001/11.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Добро управление”. Дейност 2 “Изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите” се проведе регионално обучение на тема: “Граматика и протоколиране. Призоваване”, организирано по проекта.


22-11-2016

 обявен във връзка с Деня на отворените врати в Административен съд – Добрич и като част от Образователната програма “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” за учебната 2016 г. – 2017 г., зае Нели Георгиева Георгиева - ХIIб клас, ФСГВасил Левски, гр. Добрич:


22-11-2016

 На 21.11.2016 г. в Административен съд – Добрич се проведе „Ден на отворените врати” с цел повишаване правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната система. През целия ден беше осигурен свободен достъп до канцелариите на съда.


17-05-2016

 на Административен съд - Добрич на адрес: Добрич, бул. “Трети март” № 5. Церемонията беше проведена пред сградата на съда.