header


Новини

<< <  Page 24 of 30  > >>

11-07-2017
     С решение на ВСС по т. 3 от Протокол № 28 от заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 04.07.2017 г., в Административен съд - Добрич е назначен нов заместник-председател по предложение на Председателя на съда – съдия Красимира Иванова.
     За поста бе предложена и избрана Теодора Милева – съдия в Административен съд - Добрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

11-07-2017

   С Решение  от 10.07.2017 г., постановено по адм.д. №259/2017 г. по описа на Административен съд Добрич, състав на съда обяви за нищожна  разпоредбата на чл. 8, ал.1 – ал.5 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, опазването на околната среда и собствеността на територията на Община Каварна, приета с решение №51 по протокол №6 от 01.03.2016 г. на Общински съвет  Каварна.


15-06-2017

 отмени текстове от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията община Балчик


15-06-2017

 отмени текстове от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел


15-06-2017

 отмени текстове от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич