header


Новини

<< <  Page 2 of 18  > >>

02-05-2019

  На основание Заповед № РД – 12 – 185/30.04.2019 г.  на председателя на Административен съд – Добрич се обявява конкурс за 1 щатна бройка за длъжността “Призовкар“ в Административен съд – Добрич при условията на чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ с 6 /шест/-месечен срок на изпитване в полза на работодателя.

  Кратко описание на длъжността: Връчва призовки, съобщения и съдебни книжа, координира дейността си със съдебните деловодители, отговаря за навременното връчване на призовките и другите книжа, незабавно връща вторите екземпляри с отбелязване на причините при невръчване на призовки. Изпълнява и други дейности, указани в нормативните актове касаещи дейността му и възложени от председателя на съда и съдебния администратор.


30-04-2019

  В две поредни седмици пред ученици от 6 и 7 клас на Средно училище „Климент Охридски” гр. Добрич бе изнесена лекция на тема: „Децата и опасностите в интернет”.


17-04-2019

и професионален празник на съдии и съдебни служители 


09-04-2019

  Темата бе представена на 08 април 2019 г. от Н. Каменска - съдия в Административния съд - Добрич пред ученици от 10 клас на СУ „Климент Охридски“ и техния ръководител г-н Димитров.


08-04-2019

 на Административен съд Добрич за 2018 г.

  На 04.04.2019 г., от 11.00 ч., в Зала № 3 на Административен съд – Добрич се проведе Годишно – отчетно събрание на съдиите и служителите от АдмС - Добрич за приемане на Отчетния доклад за дейността на съда през 2018 г.
  Гости на събранието бяха г-жа Мариника Чернева – Зам. председател на Върховен административен съд, Емилия Миткова - Председател на Първо отделение на Върховен административен съд и г-жа Йовка Дражева – Председател на Пето отделение на Върховен административен съд.
  Присъстващи на годишното събрание бяха: