header


Новини

<< <  Page 2 of 18  > >>

21-05-2019

  С решение от 21.05.2019 г., постановено по адм. дело № 325/2019 г. по описа на Административен съд – Добрич, състав на съда ОТХВЪРЛИ  жалбата по чл. 39, ал. 5 от Изборния кодекс, постъпила от А.М.И. срещу Заповед № 288/17.05.2019 г. на Кмета на Община гр. Тервел.

  Решението не подлежи на обжалване.


20-05-2019

  Подадена е жалба от гражданин А.М.И. срещу Заповед № 288/17.05.2019 г. на Кмета на Община гр. Тервел и е образувано адм. дело № 325/2019 г. по описа на Административен съд – Добрич по чл. 39, ал. 5 от Изборния кодекс, насрочено за 21.05.2019 г., от 9.00 ч.


20-05-2019

по Образователната програма в Административен съд – Добрич на ученици от три училища в гр. Добрич02-05-2019

  На основание Заповед № РД – 12 – 185/30.04.2019 г.  на председателя на Административен съд – Добрич се обявява конкурс за 1 щатна бройка за длъжността “Призовкар“ в Административен съд – Добрич при условията на чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ с 6 /шест/-месечен срок на изпитване в полза на работодателя.

  Кратко описание на длъжността: Връчва призовки, съобщения и съдебни книжа, координира дейността си със съдебните деловодители, отговаря за навременното връчване на призовките и другите книжа, незабавно връща вторите екземпляри с отбелязване на причините при невръчване на призовки. Изпълнява и други дейности, указани в нормативните актове касаещи дейността му и възложени от председателя на съда и съдебния администратор.


30-04-2019

  В две поредни седмици пред ученици от 6 и 7 клас на Средно училище „Климент Охридски” гр. Добрич бе изнесена лекция на тема: „Децата и опасностите в интернет”.