header


Новини

<< <  Page 2 of 19  > >>

19-07-2019

З  А  П  О  В  Е  Д

РД – 12 - 221

гр. Добрич 19.07.2019 г.

          На основание чл. 93, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт и във връзка с разпоредбите на чл. 157, ал. 1 АПК, и във връзка с организацията на съдебната дейност в Административен съд – Добрич за периода на съдебната ваканция от 15.07.2019 г. до 01.09.2019 г.

 НАРЕЖДАМ:

1. Сроковете, за насрочване на делата в Административен съд – Добрич спират да текат през съдебната ваканция с оглед разпоредбата на чл. 157, ал. 1 АПК, с изключение на посочените в т. 2 съдебни производства.

2. За периода на съдебната ваканция от 15.07.2019 г. до 01.09.2019 г. в Административен съд – Добрич, съгласно законовите разпоредби, се насрочват и разглеждат следните съдебни производства:

- по чл. 60, чл. 166, чл. 197 и сл., чл. 250 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/;

- чл. 75 и чл. 121 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/;

- искания за обезпечаване на искове и доказателства;

- други дела, за които в АПК или специален закон са предвидени по-кратки срокове

2. Делата по т. 1 се разпределят между всички съдии на принципа на случайния избор.

3. Делата по т. 2 се разпределят на дежурен съдия.

4. За периода на съдебната ваканция администрирането на делата на отсъстващите съдии се извършва от дежурния съдия.

5. Магистратите от Административен съд – Добрич излизат в отпуск след изготвяне на съдебните актове и предаване на възложените им дела в служба “Деловодство”.

6. За времето на съдебната ваканция, съдебният администратор следи за осигуряване в Служба “Деловодство” и “Съдебни секретари” на необходимия брой служители, с оглед бързо и качествено обслужване на гражданите и институциите.

 Настоящата да се сведе до знанието на състава на съда за сведение и изпълнение, както и се публикува на Интернет – страницата на съда.

/п/                                 

 КРАСИМИРА ИВАНОВА                    

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ –                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ


09-07-2019

 С Решение  от 08.06.2019 г., постановено по адм.д. №204/2019 г. по описа на Административен съд Добрич, V състав на съда ОТХВЪРЛИ   жалбата на община Добрич, представлявана от кмета Йордан Йорданов срещу Решение № РД-02-36-304/07.03.2019 г. на зам.министъра на регионалното развитие и благоустройство и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, с което на общината, чрез пропорционален метод, е определена финансова корекция в размер на 108 149,46 лв. с ДДС, представляваща 10% от стойността на допустимите разходи по договор BG16RFOP001-3.002-0032-C01-S-4 от 14.11.2017 г. с изпълнител „ДК ИНФРА“ ООД на стойност 901 245,50 лв. без ДДС, с предмет на договора „ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране и авторски надзор и изпълнение на реконструкция и ремонт на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов“ гр. Добрич.“, сключен във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-306/20.12.2016г., между Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и Община-Добрич.


28-06-2019

  Днес, 27.06.2019 г., Комисията, определена със Заповед № РД – 12 - 199/03.06.2019 г. на Председателя на Административен съд – Добрич, в състав: Председател: Т. Милева – зам. председател, Членове: П. Иванова – съд. администратор и Д. Згурова – адм. секретар, проведе втория етап „Събеседване“ от обявения конкурс за длъжността „призовкар“.


18-06-2019

  С Решение  от 11.06.2019 г., постановено по адм.д. №171/2019 г. по описа на Административен съд Добрич, V състав на съда ОТМЕНИ по жалба на община Добрич, представлявана от кмета Йордан Йорданов, Решение №РД-02-36-132 от 25.01.2019 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган (УО) на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. (ОПРР), в частта му по точка втора – не извършване на верификация на разходи в размер на 35 925,49 лева, поради липса на предвидените в чл.57, ал.1, т.2 от ЗУСЕССИВ условия и на осн. чл.84 във връзка с чл.82, ал.3 и чл.76 от Общите условия към АДПБФП, сключен между МРРБ и община град Добрич и ОТХВЪРЛИ жалбата на община Добрич срещу Решение №РД-02-36-132 от 25.01.2019 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган (УО) на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. (ОПРР), в частта му по точка първа – не извършване на верификация на разходи в размер на 15 583,01 лева, поради липса на предвидените в чл.57, ал.1 т.2 от ЗУСЕСИФ условия във връзка с чл.20 и чл.84 от Общите условия към Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между МРРБ и община град Добрич.


10-06-2019

за допуснати и недопуснати кандидати

за длъжността “Призовкар” в Административен съд - Добрич