header


Новини

<< <  Page 2 of 30  > >>

02-06-2020

  На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт във връзка с решениe на Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №15 от 12.05.2020год., изменени и допълнени по протокол №16 от 19.05.20г.


01-06-2020

  На 1 юни 2020г. в зала № 1 на Административен съд – Добрич бе проведено открито съдебно заседание по адм. дело №720/2019г. по описа на АдмС – Добрич, образувано по жалба от К.П., от гр. Добрич, чрез законния ѝ представител, срещу Заповед №РД–Е113–02–27/19.11.2019г. на Управителя на НЗОК, с която е прието, че заявената храна за специални медицински цели Comida OAc по Заявление №Е113–02–58/13.11.19г., подадено от К.П., със съгласието на майка ѝ, е извън обхвата на чл.4 от Наредба №2/27.03.2019г. и не попада в предмета на Наредбата за заплащане на медицински и други услуги за лица над 18 години.


22-05-2020

  На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт във връзка с решениe на Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15 от 12.05.2020год., изменени и допълнени по протокол № 16 от 19.05.20 г.


14-05-2020

  На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт във връзка с решениe на Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15 от 12.05.2020 год. относно постепенно нормализиране работата на съдилищата в положение на продължаваща опасност от заразяване с COVID-19


15-04-2020

  Достъпът на външни лица до сградата на Административен съд - Добрич е регламентиран със заповед на председателя, публикувана в интернет сайта на съда.

  В съдебните зали ще могат да присъстват само лицата, призовани по образуваните и насрочени за разглеждане през съответния ден дела и техните процесуални представители. Влизането в сградата ще се осъществява след дезинфекция и измерване на телесната температура с отчетени показания под 37.4 градуса, както и с предпазни маски и ръкавици.

   Лицата, призовани по образуваните и насрочени за разглеждане през съответния ден дела и/или техните процесуални представители, следва да се явяват в съда половин час преди обявения час на заседанието.  График на делата, насрочени за разглеждане в открито заседание, се публикува най-късно до четвъртък на седмицата, предхождаща датата на заседанието, на интернет страницата на съда, като сутринта в съответния ден на входа на Административен съд – Добрич ще се поставя списък с номерата на делата, които ще се разглеждат от съда през същия ден, като се посочва и часът на заседанието.

  В съдебната зала съдът и страните ще са разделени от прозрачен параван. След приключване на заседанието на съответния съдебен състав задължително ще се извършва дезинфекция на съдебната зала.

  Извършването на административни услуги или справки в Служба „Съдебно деловодство“ по делата, насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание в периода на извънредното положение, се извършва след предварително искане, отправено на телефонен номер 058/622611, факс 058623023, електронен адрес: [email protected] или на адреса на съда чрез пощенска или куриерска услуга. В искането заявителите задължително посочват телефон и/или електронен адрес за контакт, на които административният секретар съгласува времето за извършване на справката или административната услуга и потвърждава включването на лицата в график за допускане до съда, с посочен ден и час.

  От 13 април е възобновено образуването и администрирането на делата. Уведомяването за разпорежданията за отсрочени/ новонасрочени заседания ще се извършва по телефон/ електронна поща, а при липса на такива - по пощата с обратна разписка.  

  От 13 април се обявяват и публикуват на интернет страницата на съда изготвените и подписани вече съдебни актове. Съобщения до страните за подлежащите на обжалване актове, за времето на извънредното положение, ще се изпращат само по делата, попадащи в Приложението към чл. 3, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Останалите актове ще бъдат съобщавани след края на извънредното положение.