header


Новини

<< <  Page 2 of 34  > >>

15-12-2020

  През 2020 година в Административен съд – Добрич по жалби на физически, юридически лица, в това число общини, бяха образувани 30 (тридесет) дела по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

  Преобладават делата по жалби на общините, 22 общо.

  Образуваните дела касаят жалби, свързани с наложени финансови корекции или отказ за финансиране по ОП „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020г., Оперативна програма „Околна среда“, Програма „Опазване на околната среда и климатични промени 2014-2021г.“ 

  Две от делата по ОП „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020“ касаят процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОП „ИК“.


19-11-2020

  С оглед увеличаването броя на заболелите лица на територията на област Добрич и наличието на заболял служител в Административен съд – Добрич, което наложи промяна в начина на работа, се обръщаме към гражданите, страните по делата и адвокатите с апел да ни съдействат за намаляване риска за здравето и живота на тях, на съдиите и съдебните служители от съда, като

НАПОМНЯМЕ:

  В съдебните зали могат да присъстват само лицата, призовани по образуваните и насрочени за разглеждане през съответния ден дела и техните процесуални представители.

  Влизането в сградата се осъществява след дезинфекция и измерване на телесната температура с отчетени показания под 37.4 градуса.

  Всички посетители да бъдат с поставени предпазни маски, които плътно да покриват носа и устата, съответно и/или с маска - шлем и при влизане да използват поставения на входа дезинфектант.

  Ако позволяват климатичните условия, участниците в заседания да изчакват пред сградата на съда, като се допускат в сградата непосредствено преди началото на заседанието, за което са призовани.

 Пребиваващите в сградата на съда да спазват препоръчителната от здравните органи дистанция.

  Извършването на административни услуги или справки в Служба „Съдебно деловодство“ по делата, насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание, следва да се извършва след предварително искане, отправено на телефонен номер 058/622611, 0884500432, факс 058623023, електронен адрес: [email protected] или на адреса на съда чрез пощенска или куриерска услуга. В искането заявителите задължително посочват телефон и/или електронен адрес за контакт, на които административният секретар съгласува времето за извършване на справката или административната услуга и потвърждава включването на лицата в график за допускане до съда, с посочен ден и час.

 БЛАГОДАРИМ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО!


13-11-2020

 С цел намаляване струпването на хора в сградата на Административен съд - Добрич и намаляване риска за здравето на граждани, адвокати, съдии и съдебни служители, Красимира Иванова - административен ръководител на Административен съд – Добрич,

 ПРИЗОВАВА:

 Страните в съдебните производства да посочват електронен адрес за получаване на съобщения, както и телефони за връзка за своевременното им уведомяване в случай на отлагане или пренасрочване на делата.

По възможност справките по дела да се извършват по телефона.

 Да подават всякакъв вид документи по пощата или по електронен път на следния имейл:  [email protected], като в случай че съдебните книжа, в т.ч. жалби, искови молби и други, иницииращи съдебни производства, са изпратени на посочения електронен адрес, то следва да са подписани с квалифициран електронен подпис.

 Адвокатите да се регистрират в ЕПЕП и да подадат заявление по делата за електронно призоваване, като ползват функционалностите на портала за изпращане и получаване на книжа по делата, съобщения и призовки.

 Вещите лица, назначени по делата, да посочват електронен адрес и мобилен телефон за връзка. Изготвените експертни заключения по административни дела могат да бъдат депозирани, както следва: a[email protected] или [email protected], в случай че вещото лице разполага с електронен подпис.

 Ако позволяват климатичните условия, участниците в заседания да изчакват пред сградата на съда, като се допускат в сградата непосредствено преди началото на заседанието, за което са призовани.

 Пребиваващите в сградата на съда да спазват препоръчителната от здравните органи дистанция.

 Всички посетители да бъдат с поставени предпазни маски, които плътно да покриват носа и устата и при влизане да използват поставените на входовете дезинфектанти.

 Административният ръководител на Административен съд – Добрич обръща внимание, че:

 1. Не се допускат лица с признаци на респираторни заболявания – температура над 37.4 градуса, хрема, кашлица и други грипоподобни симптоми.
 2. Движението по стълбищата в сградата на съда е еднопосочно според поставените указателни табели и ограничителни ленти.
 3. Времето за работа с граждани на деловодството е от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14 до 17 ч., тъй като от 12 ч. до 14 ч. се извършва задължителна дезинфекция. След приключване на съответната дейност посетителите на съда трябва незабавно да напуснат сградата.

  Ръководството на Административен съд – Добрич се обръща с молба към гражданите, страните по делата и адвокатите да проявяват чувство на отговорност, разбиране и толерантност в името на опазване живота и здравето на всички участници в съдебния процес.


30-10-2020

  Благодарим на всички участници в конкурса за положения труд и интерес към обявените теми за есе!

  За нас беше изключително приятно да се запознаем с Вашите мисли и разсъждения!
 
  1. К. С. Б.  – 12 б клас на Национална търговска гимназия – Пловдив, Есе на тема „Пазете правото. Включително и от закона“
  2. Р. Б. Н.  – IХ в клас на ЧПГТП „Райко Цончев“, Есе на тема „Бай Ганьо“ в днешна България
  3. Р. В. В.  – Х клас, СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Карнобат, Есе на тема „Пазете правото. Включително и от закона“
  4. И. И. Н. – 12 а клас, ПГТ “Иван П. Павлов” - Русе,  Есе на тема „Бай Ганьо във всеки от нас“.
  5. Й. Ц. Ц. – 12 б клас, ПГТ “Иван П. Павлов” - Русе, Есе на тема „Бай Ганьо в днешна България“.
  6. Учениците от 12а клас на ПГТ “Иван П. Павлов” – Русе с ръководители Р. В. и Б. Г. „Бай Ганьо днес“ - Есе по идея и размисли на 12 “а“ или компилация от домашни, защото келепирът ни води към шестици  по български.
  7. Г. И. – 12 а клас, ПГТ “Иван П. Павлов” - Русе,  се на тема „Бай Ганьо в днешна България“.

 КЛАСИРАНЕ:

 Колективна награда за оригинална идея, взаимно сътрудничество и отлично изпълнение на идеята за есе на тема: „Бай Ганьо днес“ - Есе по идея и размисли на 12 “а“ или компилация от домашни, защото келепирът ни води към шестици  по български” получават учениците от 12 а клас на ПГТ “Иван П. Павлов” – Русе с ръководители Р. В. и Б.Г.

 Индивидуална награда за есе на тема: „Бай Ганьо във всеки от нас“ получава И.И.Н. – 12 а клас на ПГТ “Иван П. Павлов” – Русе

 Колективната и индивидуалната награди ще бъдат изпратени за връчване чрез Директора на ПГТ “Иван П. Павлов” – Русе.

 Всички останали участници получават грамоти за участие.

 Следват наградените есета:  


29-10-2020

  Всяка година на тридесети октомври в Административен съд – Добрич се провежда Ден на отворените врати, като на същия ден се стартира и Образователната програма "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури."

  Поради пандемичната обстановка в страната тази година Ви предлагаме виртуална разходка в Деня на отворените врати.