header


Новини

<< <  Page 2 of 27  > >>

23-01-2020
е темата на поредната лекция
по Образователната програма на ВСС и МОН

16-01-2020
На 19.02.2020 г. от 14:00 часа е насрочено открито съдебно заседание по адм. дело №21/2020 г. Същото е образувано по искова молба от адв. Х.Х. от гр. Добрич, подадена в негово лично качество срещу Национална агенция по приходите гр. София, с което е предявен иск с правно основание чл.39, ал.2 от Закона за защита на личните данни, за сумата от 1000 лева, представляваща обезщетение за претъпени от ищеца  вреди, поради изтекли и разкрити лични данни от НАП.

15-01-2020

  За 26.02.2020 г. от 10:30 часа е насрочено открито заседание по образуваното в Административен съд - Добрич  адм. дело № 754/2019 г. по искова молба на В. Кр. К. от гр. Добрич, с която срещу Национална агенция по приходите е предявен иск по реда на чл. 203 и сл. от АПК, във връзка с чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ и чл. 39, ал. 2 от ЗЗЛД, за заплащане на сумата от 1000 лв., представляваща обезщетение за претърпени от ищеца неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на нейни служители, състоящо се в неполагане на достатъчно грижа и неприлагане на ефективни мерки за защитата на сигурността на данните и нарушения на чл. 24 и 32 GDPR и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД, в резултат на което са разкрити лични данни на ищеца.


14-01-2020

  За 03.02.2020 год. от 10.45 часа е насрочено открито заседание по образуваното по жалба от К.П., от гр. Добрич, чрез законния ѝ представител, адм. дело №720/2019г., срещу Заповед № РД – Е113 – 02 – 27/ 19.11.2019 г. на Управителя на НЗОК, с която е прието, че заявената диетична храна за специални медицински цели Cornida OAc C по Заявление № Е113 – 02 – 58/ 13.11.19 г., подадено от К.П., със съгласието на майка ѝ, е извън обхвата на чл. 4 от Наредба №2/27.03.2019г. и не попада в предмета на Наредбата за заплащане на медицински и други услуги за лица над 18 години.  


17-12-2019

  Теодора Милева – зам. председател на Административен съд - Добрич изнесе лекция на тема: „Правата ни като граждани на Европейския съюз. Как може да защитим правата си чрез съдебните институции? Достъп до административно правосъдие. Компетентност на административните съдилища. Що е административен акт? Административни нарушения и наказания. Последици от административните нарушения. Административното нарушение – престъпление ли е то? на ученици от десети клас в ЧПГТП „Райко Цончев“ гр. Добрич, на 17.12.2019 г. във връзка с изпълнение на Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури".