header


Новини

<< <  Page 2 of 31  > >>

03-08-2020

  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Добрич на 03.08.2020 г. се е произнесъл с решения по административни дела №№21, 30, 31, 32, 33 и 118 по описа на съда за 2020 г., образувани по жалби на граждани срещу НАП, във връзка с изтеклите лични данни на 15.07.2019 г.

  Съдът е уважил частично исковите претенции.

  Решенията не са окончателни и подлежат на обжалване пред ВАС.


26-06-2020

  На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка със Заповед №РД– 01–353 от 22.06.2020 на МЗ /поради заболявания, причинени от COVID-19/


26-06-2020

  За 27.07.2020г. от 10.50 часа е насрочено адм. дело № 281/2020г., образувано по жалба на Областен управител на област Добрич, с адрес: град Добрич, ул.”Независимост” №5 против Решение №203 по Протокол №11 от заседание на Добрички общински съвет, проведено на 28.05.2020год., прието повторно с Решение №205 по Протокол №12/16.06.2020г. на Добрички общински съвет, с което на основание чл.45, ал.9, предложение последно от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.42, ал.6, предложение първо от същия закон, Добрички общински съвет избира за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Житница, община Добричка Й.Б.Г. за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.


22-06-2020

  Първи състав на Административен съд – Добрич постанови съдебно решение по адм. дело № 720/2019 г., с което ОТМЕНЯ по жалба на К. П., от гр. Добрич, чрез законния ѝ представител, Заповед № РД – Е113 – 02 – 27/ 19.11.2019 г. на Управителя на НЗОК по Заявление № Е113 – 02 – 58/ 13.11.19 г., подадено от К. П., със съгласието на настойника А.П., с която се отказва заплащане на заявени услуги по реда на Наредба № 2 от 27.03.19 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане, като ИЗПРАЩА преписката на Управителя на НЗОК за ново произнасяне в едномесечен срок от получаването ѝ.