header


Дела:


Страните могат да подават заявление и посочват електронен адрес, на който да бъдат уведомявани и да получават документи по делото (включително протоколи от съдебните заседания) съгласно Вътрешните правила за изпращане на съобщения, призовки и книжа по делото чрез електронен пощенски адрес, публикувани на страницата на съда.

 

 

Моля използвайте панела вляво за навигация.