header


 

 

 

Съдържанието на този сайт няма да се актуализира след 15 юли 2021г.

 

След тази дата ще бъдете пренасочени към новия сайт на Административен съд – Добрич

 

 

Добре дошли в страницата на Административен съд – Добрич

 

Правила и мерки за работа на съдилища в условията на пандемия

  

1 септември 2020г.    Заповед РД-12-117/01.09.2020г.

 

13 ноември 2020г.    Да бъдем отговорни!

 

19 ноември 2020г.    Задълбочена пандемична обстановка

 

  28  януари 2021г.    Заповед № РД–12–30/27.01.2021г.

  

  31  май 2021г.    Заповед № РД–12–78/31.05.2021г.

   

  2  юни 2021г.    Заповед № РД–12–83/02.06.2021г.

 


 

  Административен съд – Добрич възобновява разглеждането на всички видове дела при спазване на противоепидемичните мерки, прилагани и досега.

  От 14 май, с издадена Заповед на административния ръководител на съда, Красимира Иванова, се предприемат стъпки за нормализиране на работата, в съответствие с указанията на Съдийската колегия на ВСС. Заповедта урежда реда за достъп до съдебната сграда, съдебната зала, деловодствата и регистратурата, начина на провеждане на открити заседания, работата на отделните служби и съдиите, подаването и получаването на книжа по електронен път, предприетите хигиенни мерки.
  Досега в периода на извънредното положение в открити съдебни заседания се разглеждаха дела само по Приложението по т. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март.
  Към момента се запазват всички вече действащи санитарно – хигиенни и противоепидемични мерки – ползване на маски, шлемове, предоставяне на дезинфектанти и провеждане на обща дезинфекция. В допълнение, за гарантиране на максимална сигурност на участниците в процеса, в съдебната зала са монтирани предпазни паравани и прегради.
  В деловодството гражданите и адвокатите ще влизат само по един човек, задължително с лични предпазни средства, при определени в Заповедта случаи по двама човека, при спазване на разстояние един от друг.
  Деловодството ще работи с граждани и адвокати от 9 до 12 и от 14 до 17 ч. През останалото време ще се извършва основна дезинфекция.
  В съдебната зала ще се допускат само участниците в предстоящото дело. В залата влизат само страните и адвокатите в конкретното производство. Вещите лица изчакват отпред покана за влизане. След изслушване свидетелите напускат залата и сградата на съда. Не е позволено влизането в заседания на публика, стажанти и журналисти.
  Ако безопасността на участниците в процеса не бъде гарантирана, например в случаи на множество призовани лица, може да се наложи отсрочване на делото.
  В случаите на вече насрочени по – голям брой касационни дела и дела в троен състав, на входната врата ще бъде поставено изрично уведомление за необходимостта от изчакване.
 Кореспонденцията по делата ще продължи да се осъществява чрез електронната поща [email protected]  Деловодството ще изпраща книжа на страните по и-мейл. Призоваването по дела ще става по телефон и електронен път, като единствено при липса на такива, ще се изпращат призовки по обичайния ред.
  Запазва се уреденият ред административните услуги или справки в Служба „Съдебно деловодство“ по делата, насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание, да се извършват след предварително искане, отправено на телефонен номер 058/622611, факс 058623023, електронен адрес: [email protected] или на адреса на съда чрез пощенска или куриерска услуга. В искането заявителите задължително посочват телефон и/или електронен адрес за контакт, на които административният секретар съгласува времето за извършване на справката или административната услуга и потвърждава включването на лицата в график за допускане до съда, с посочен ден и час.
От днес започна изпращането на съобщения до страните за подлежащите на обжалване актове по всички видове дела.
  Изплащането на възнаграждения на вещи лица и преводачи ще става по банков път, а при необходимост от явяване в сградата на съда - с предварително уточняване с главния счетоводител на тел. 058/588333.
При проявено желание за информация от медии и журналисти за дела от обществен интерес, същите могат да заявят искането си на електронния адрес на съда [email protected] или на телефон 058622688.
Издадената Заповед на административния ръководител е публикувана на сайта на съда и е поставена на входа на сградата на съда. 

 


 

 

  Административен съд - Добрич  започна  правораздавателната си дейност на 1 март 2007г.   Той е част от създадената нова структура на административни съдилища в РБългария, която е основата на  реформата, предвидена в Административно-процесуалния кодекс. Основна задача на тези съдилища, и в частност на Административен съд - Добрич,  е да гарантират  лесен достъп  до правосъдие, нова степен на качество в работата на съда, основана на специализацията, с цел максимална защита на интересите на гражданите и организациите.

 Съдебният район на Административен съд - Добрич обхваща територията на общините, разположени в област Добрич. В административния съд към момента работят 23 души, от които 5 съдии. Съдът се намира на адрес бул."Трети март" №5 в гр.Добрич.

 Тази уеб-страница и съдържащата се в нея информация са израз на желанието ни да бъдем полезни на обществото, като му предоставяме информация за дейността на Административен съд - Добрич. При  констатирани нередности МОЛИМ да уведомявате ръководството на Административен съд Добрич.

 Приканваме Ви в своята жалба или протест винаги да посочвате АДРЕС НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА за ускоряване на процедурата.

 Убедени сме, че като работим с професионализъм и при максимална прозрачност, ще утвърдим доверието на обществото в съдебната система и конкретно - в Административен съд - Добрич.

 

 Анкета

  Административен съд - Добрич е включен към Единния портал за електронно правосъдие.

Към новия сайт

 

 

Административен съд - Добрич извършва електронни услуги, достъпни и чрез сайта https://dobrich-adms.justice.bg/

 

КАТАЛОГ на електронните услуги

 

- Достъп до електронни съдебни дела

- Протоколи от проведени открити съдебни заседания

- Достъп до актове със заличени лични данни

- Сигнали за корупция в съдебната система

- Протоколи от случайно разпределение

- График на насрочените открити съдебни заседания

- Актуални сайтове и съдържащи се в тях електронни адреси (e-mail), на който може да се изпращат и получават съдебни книжа в случаите предвидени в българското законодателство.