header


Състав:


    Според влезлия в сила на 12.07.2006г. (обн. ДВ. бр.30 от 11 април 2006г.) нов Административнопроцесуален кодекс (чл. 307 и § 3 от ПЗР на АПК ) се създадоха административни съдилища със седалища и съдебни райони, които съвпадат със седалищата и съдебните райони на окръжните съдилища. Проведе се първият в историята на съдебна система в Република България конкурс за определяне на състава на новосформираните 28 съдилища. Председателите на административните съдилища бяха назначени съобразно конкурсните резултати от Висшия съдебен съвет по предложение на Председателя на Върховния административен съд. На 3 януари 2007 г . председателите на новите съдилища в цялата страна положиха клетва и встъпиха в длъжност.

 

 

     В състава на Административен съд Добрич влизат 5 съдии:

   

 Председател:

 Красимира Иванова 

 

 

 Заместник-председател: 

 Теодора Милева

 

 

 Съдии:

 Милена Георгиева

 

 Нели Каменска

 

 Силвия Сандева