РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ

 

 

 

Утвърдил

Адм. ръководител - Председател

Адм.съд – Добрич……….………

/Красимира Иванова/

Дата: 07.09.2017 г.

 

 

В Ъ Т Р Е Ш Н И    П Р А В И Л А

 

ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪДЕБНАТА ДЕЙНОСТ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ.

 

 

І. ОБЩИ ПРАВИЛА.

 

  Настоящите правила са актуализирани във връзка с Правилника за администрацията в съдилищата /Обн. ДВ. бр.68 от 22 август 2017г./ и са част от Системата за финансово управление и контрол на Административен съд - Добрич.

С тези правила се определят всички действия, свързани със съдебната дейност в Административен съд Добрич – движение на съдебни и други книжа по административни и касационни дела.

 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА И ДВИЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ КНИЖА ПРИ ПОСТЪПВАНЕТО ИМ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  - ДОБРИЧ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИЗХОДЯЩАТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ.

 

  Функциите на служба “Регистратура” се осъществяват от съдебните деловодители при Административен съд - Добрич - приемат и регистрират входящата кореспонденция; експедират изходящата кореспонденция; осигуряват информация за получената и изпратената кореспонденция; водят разносна книга; разпределят и направляват постъпилата поща.

  В регистратурата за календарна година се водят следните книги и регистри:

  Входящ дневник – в него се описват всички документи и дела, постъпващи в съда. Води се от всички деловодители в деловодната програма. Ежемесечно се разпечатва от съдебния архивар, който подрежда разпечатките в класьор и в края на календарната година го представя на съдебния администратор за подвързване.

Изходящ дневник – в него се описва изходящата кореспонденция на съда. Извеждането на документи се извършва от съдебните служители /деловодители и секретари/, които отразяват в деловодната програма коректно всички данни. Съдебният архивар разпечатва регистъра от деловодната програма ежемесечно. Подрежда разпечатките в класьор и в края на календарната година го представя на съдебния администратор за подвързване.

Разносна книга – води се на хартиен носител от всички деловодители за движението на документи между съда, прокуратурата и други съдилища.

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация – води се на хартиен носител от определените със заповед служители - съдебен деловодител, в негово отсъствие от административния секретар.

Книга по чл. 251, ал. 3 АПК - води се на хартиен носител от съдебен деловодител, той и касиер - домакин, като в книгата се вписва лицето, което е направило искането, датата и точният час на постъпването.

 

Отбелязванията във входящия, изходящия дневник, регистъра на заявления за достъп до обществена информация по ЗДОИ и книгата по чл. 251, ал. 3 АПК се номерират последователно.

При направена корекция в дневниците, тя се отбелязва с бележка. В дневниците, които са част от автоматизираната деловодна програма, не се допуска изтриване /заличаване/ на направените регистрации и в тях се отбелязват всички следващи изменения или поправки.

 

Във входящ дневник се описват всички документи и дела, постъпващи в съда.      

  На първата страница на всеки приет документ се отбелязват регистрационният номер, датата на постъпване, час – при необходимост или при поискване от вносителя и се полага подписът на съдебния деловодител.

  При поискване от вносителя на документа тези данни се отбелязват и на представеното от него копие.

  Постъпващите в съда документи на хартия трябва да са написани четливо в препоръчителен формат А4.

  При обработването на постъпили по пощата или чрез куриерска услуга книжа по съдебни дела се запазва пликът. Върху първата страница на постъпилите книжа се записва номерът на обратната разписка или датата на пощенското клеймо с означение, че са получени.

  Книжата, които не се отнасят по дела, се докладват на Председателя на съда. След резолюция същите се предават на съответния служител за изпълнение.

  Книжата, по които се образуват дела, се предават най-късно на следващия ден от постъпването им на административния ръководител на съда или на определени от него съдии, които образуват делото, ако са налице процесуалните изисквания, като определят вида му и съдията - докладчик на принципа на случайния подбор, използвайки програмата за случайно разпределение на делата.

  При необходимост дейността по случайното разпределение на делата може да се възложи на съдебен служител въз основа на мотивирана заповед на административния ръководител на съда.

  След разпределението на делото административният ръководител на съда, посочените от него съдии или служител предават делото в деловодството.

 

  В изходящия дневник се описва изходящата кореспонденция от съда.

Изходящите книжа по делата се подписват от служителя, който ги е изготвил, и от съдията-докладчик по съответното дело или от тези, които ги заместват.

Изходящите книжа, които не са по делата се подписват от служителя, който ги е изготвил, и от административния ръководител или от определен от него заместник.

Разносната книга съдържа информация за движението на документи между съда и други институции.

Разносната книга се води от съдебните деловодители на хартиен носител.

Работникът по поддръжката, той и призовкар, разнася служебната поща до пощенската станция и изпълнява възложените му от административния ръководител и от съдебния администратор задължения.

Шофьорът, той и призовкар, пренася кореспонденцията на съда между Районен съд – Добрич и Окръжна прокуратура – Добрич и изпълнява възложените му от административния ръководител и от съдебния администратор задължения.

В регистъра на заявленията за достъп до обществена информация се описват: пореден номер на заявлението, заявител, входящ номер и дата на заявлението, кратко описание на поисканата информация, номер, дата и съдържание на решението "предоставен достъп пълен, частичен или отказ" или отговорът. Води се на хартиен носител от определените със заповед служители съдебен деловодител, а в негово отсъствие от адм. секретар.

 

  ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА И ДВИЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИ КНИЖА ПО ВИДОВЕТЕ ДЕЛА В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД -  ДОБРИЧ.

 

1. ВИДОВЕ ДЕЛА.

 

В Административен съд – Добрич образуваните дела се разпределят по следните видове:

- административни дела - по жалби по реда на Административнопроцесуалния кодекс и по други закони, предвиждащи съдебен контрол на административни актове от административен съд;

- частни административни дела - по всички искания и жалби по реда на АПК и други закони, по които съдът се произнася с определение или разпореждане;

- касационни административни дела – по жалби срещу решения на районните съдилища, по които са образувани първоинстанционни дела извън тези по жалби срещу наказателни постановления;

- касационни административно – наказателни – по жалби срещу решения на районните съдилища, постановени във връзка с жалби срещу наказателни постановления;

- частни касационни административни и административнонаказателни дела – по частни жалби срещу определения на ДРС, БРС и ГТРС, ТРС и КРС;

- искови дела.

При повторно постъпване в съда на касационни дела, по които производството по делото е било прекратено и делото върнато на първоинстанционния съд за поправка на очевидна фактическа грешка, допълване, изменение в частта за разноските на решението или отстраняване на нередовности и за администриране на жалбата, делото се образува под нов номер и се разпределя на първоначалния съдия - докладчик. Тези случаи се отчитат в отделна графа в статистическите формуляри, както и в съответния софтуер за случайно разпределение на делата.

 

2. ДЕЛОВОДНИ КНИГИ.

 

В деловодството на Административен съд - Добрич се водят на електронен и/или на хартиен носител следните деловодни книги:

 

СЛУЖБА “СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО”

 

Азбучен указател за образуваните административни дела – води се в деловодната програма и се разпечатва в края на годината от определен със заповед съдебен деловодител, който подрежда разпечатките в класьор и в края на календарната година го представя на съдебния администратор за подвързване.

Описна книга - всеки деловодител вписва новообразуваните дела на своя съдия – докладчик  в описната книга на хартиен носител, най – късно на следващия ден след образуването и поетапно въвежда в книгата информацията по делото до неговото архивиране.

Книга за закрити и разпоредителни заседания – води се в деловодната програма и се разпечатва ежемесечно и в края на годината от съдебен деловодител, той и касиер – домакин, който подрежда разпечатките в класьор и в края на календарната година го представя на съдебния администратор за подвързване.

Регистър на актовете, с които преписката е върната, респективно производството по делото е прекратено и върнато на първоинстанционния съд за поправка на очевидна фактическа грешка, допълване, изменение в частта за разноските на решението или отстраняване на нередовности и за администриране на жалбата – ежегодно се разпечатва от деловодната програма от определен със заповед съдебен деловодител, който в края на календарната година го представя на съдебния администратор за подвързване.

Книга за обжалваните дела - всеки деловодител е длъжен да въведе коректно информацията за обжалваните дела на съда в деловодната програма. Определен със заповед съдебен деловодител на тримесечие разпечатва от деловодната програма книга за обжалваните дела. Подрежда разпечатките в класьор и в края на календарната година го представя за подвързване.

Календар за насрочените дела – деловодители и секретари поддържат информация за насрочените дела от съдиите - докладчици в календара за насрочените дела на хартиен носител. Всеки петък съдебен секретар, определен със заповед на административния ръководител, извършва проверка на календара и при установяване на пропуски ги отстранява своевременно.

 

СЛУЖБА “СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ”

 

Книги за открити заседания – една за първа и една за втора инстанция, води се от съдебните секретари на хартиен носител.

Регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 ГПК- води се от всеки съдебен секретар, като регистърът се образува от последователното подреждане на съдебните решения в класьор, при което на всяко решение съдебният служител удостоверява с подписа си датата на обявяване на решението.

Регистър на изпълнителните листове, издадени за държавни такси и суми, присъдени в полза на съдебната власт – осигурява информация за техния брой, дължимите суми и събирането им. При издаване на изпълнителен лист съдебният секретар по конкретно дело е длъжен да въвежда коректно всички данни в деловодната програма. Регистърът на изпълнителните листове в електронен вид в програмата се проверява от всеки секретар за попълване на необходимата информация. Ежемесечно и в края на годината определен със заповед съдебен секретар разпечатва Регистър на изпълнителните листове, издадени за държавни такси и суми, присъдени в полза на съдебната власт, от деловодната програма САС “Съдебно деловодство”.

 

СЛУЖБА “АРХИВ”

 

Архивна книга – разпечатва се ежемесечно от деловодната програма от съдебния архивар.

 

СЛУЖБА “ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ И СЪДЕБНИ КНИЖА“

 

Книга за получените и върнати призовки и други съдебни книжа  /вътрешни призовки/ - книгата за призовките, издадени от Административен съд – Добрич, се разпечатва ежедневно в края на работния ден от модула “Съдебен призовкар” под формата на описна книга на призовкаря от деловодната програма от съдебен деловодител, и се раздават на призовкарите срещу подпис.

Книга за получените и върнати призовки и други съдебни книжа /външни призовки/ - води се от всички призовкари на хартиен носител и в модула “Съдебен призовкар” на деловодната програма.

 

Деловодните книги се приключват с изтичане на календарната година.

 

3. ПОДРЕЖДАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДЕЛАТА.

 

  3.1. Начин на подреждане.

 

Книжата по образуваните дела се поставят в папки по образец  при спазване на обозначеното цветово кодиране - бял - за административни дела.

Върху предната корица на папките се отбелязват наименованието на съда, номерът на делото, предметът на делото и страните, датата на образуване и свършване, определеният съдия-докладчик и датите на насрочените открити съдебни заседания.

Към делото се прилага протоколът от случайното разпределение на делото.

Всички книжа, които постъпват или се съставят по делото, се прикрепват последователно в папката и се номерират. При запълване на корицата на делото с книжа към долната страна на корицата се прикрепя с машинки нова папка, на която се отбелязва същият номер на делото. Първата папка се обозначава като том 1, а следващата като том 2 и т. н. Номерата на поредния том се отбелязват над целия номер на делото. На празен лист в края на първата папка се отбелязва: "Следва том 2" и така за всеки пореден том. Номерирането на книжата, които се прилагат в новите томове, следва номерацията на книжата от предишния том.

Към долната корица на делата с помощта на машинки се прикрепят досъдебните производства и преписките на несъдебните органи.

Жалбите и книжата, подадени до по-горните инстанции, се прикрепят с машинка към вътрешната страна на предната корица на папката на първоинстанционното дело и така се изпращат на следващата инстанция. При подреждане на книжата в папка от по-горната инстанция жалбите, доказателствата и възраженията на другата страна се поставят в нова папка, която се прикрепя с машинки към горната корица на делото от предишната инстанция. При прилагане на повече томове в по-горната инстанция същите следват хронологичен ред, така че винаги цялото дело от тази инстанция да е върху делото от предишната.

Към всяко дело се отпечатва на вътрешната страна на задната корица на папката на делото – контролен лист и  се счита за неразделна част от нея.

Папките с несвършени дела се подреждат в съдебното деловодство по пореден номер за съответната календарна година и по видове дела, а при недостиг на място, по определен от административния ръководител ред.

Делата, по които тече срок за извършване на определени процесуални действия (без движения, спрени, с жалби и др.), се подреждат отделно.

 

  3.2. Съхранение на делата.

 

Делата се съхраняват в деловодството. При изнасяне на дело от деловодството деловодителят записва в картон заместител, кой взема делото, дата, час и подпис на лицето, взело делото. Картон заместителят се поставя на мястото на взетата папка. Картон заместителят следва делото до неговото унищожаване.

При постъпване на документи по дело, когато същото не се намира в деловодството, документите се поставят в папка-джоб по образец - приложение № 6А от ПАС, която се подрежда на рафта до картон заместителя. При връщане на делото в деловодството документите се прилагат към делото.

Делата, по които се провеждат заседания при закрити врата, се съхраняват отделно от останалите дела.

Съдебните служители следят:

- да не се правят никакви бележки, знаци и подчертавания в книжата по делото;

- да не се изнасят делата от служебните помещения без разрешение на съдия – докладчика;

- да не се изваждат приложени към делата книжа или да се добавят без писмено разрешение на съдията докладчик.

Несвършените дела не се прилагат към други дела и не се изпращат на други учреждения.

Несвършено дело може да се изпраща само за послужване по друго дело, без да се прилага по него, стига това да не препятства разглеждането му.

По разпореждане на съда свършените дела се прилагат към други дела, когато:

- трябва да се реши въпросът за присъдено нещо;

- книжата, които следва да се приложат, са многобройни;

- се иска изменение на присъдена издръжка или изменение на родителски права.

Служби "Съдебно деловодство" и "Архив" следят и отговарят за своевременното връщане на делата след послужване.

При постъпило мотивирано искане от друг съд, прокуратурата или окръжни следствени отдели в окръжните прокуратури заверени преписи от документи по насрочени дела могат да бъдат изпращани след разрешение от съответния съдия - докладчик.

При поискване на делото от съдия, различен от съдия – докладчика, искането се докладва на съдия – докладчика и делото се предоставя само след негово разрешение. Разрешение не е необходимо само в случаите, в които съдията, поискал делото, е този съдия, който замества съдия – докладчика в посочения период.

 

4. ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА.

 

Новообразуваните дела се вписват в съответната описна книга най-късно на следващия работен ден след предаването им в деловодството от всеки деловодител и се поставят в папка по реда на т.3.1 от настоящите правила.

В деня на вписването или най-късно на следващия ден делото се докладва на определения съдия-докладчик.

Съдията докладчик определя датата и часа на съдебните заседания, като съобразява определените от закона срокове за насрочване и решаване на делата.

Служба “Съдебно деловодство” изпраща призовките и съобщенията по новообразуваните дела най-късно в тридневен срок от съответното разпореждане на съдията-докладчик. Призовките и съобщенията се подписват от съответния служител, освен ако призоваването не е по електронен път.

Призовките и съобщенията имат съдържание съгласно изискванията на процесуалните закони.

Датата и начинът на изпращане на призовките и съобщенията се отбелязват върху списъка на лицата за призоваване.

Когато се призовават лица, лишени от свобода или задържани под стража, както и служещи във въоръжените сили или в МВР, призовките и съобщенията се изпращат до съответния началник или командир с отделно писмо, подписано от съдията докладчик, в което се указва задължително ли е лично явяване на призования.

Служба “Съдебно деловодство” незабавно преглежда върнатите призовки, а неправилно връчените както и невръчените се докладват същия или най-късно на следващия ден на съдията докладчик.

Най-късно в деня преди насроченото заседание съдебният секретар вписва в книгата за открити заседания датата на заседанието, номера на делото, състава на съда, съдията-докладчик, участващия прокурор и съдебния секретар.

След приключване на съдебното заседание съдебният секретар отразява в книгата за открити заседания резултата от заседанието и в деловодната програма.

Резултатът по решените дела се отразява в книгата за открити заседания от съдебен секретар и в описната книга от всички съдебни служители от служба “Съдебно деловодство”.

Най-късно на следващия ден след предаване на решеното дело от съдията-докладчик съдебният служител изготвя и изпраща обявления на страните, за което прави отбелязване върху решението и изготвя списък на изпратените съобщения на страните.

Служба “ Съдебно деловодство” следи за своевременното връчване на книжата по делата и изтичане на сроковете за обжалване.

Служба “Съдебно деловодство” ежемесечно извършва проверка на делата, които не са насрочени, и докладва резултата на административния ръководител на съда.

Деловодителите един път на 6 месеца преглеждат спрените дела и докладват на съдията-докладчик, който преценява наличието на предпоставки за тяхното възобновяване и издаване на изпълнителен лист, както и наличието на основания за прилагане на чл. 109 от ПАС.

Съдебните деловодители изпълняват разпорежданията на съда, постановени в закрити и разпоредителни заседания съгласно чл. 38, т. 5 от ПАС.

След представяне в деловодството от съдиите – докладчици на дело с постановено определение или разпореждане от закрито или разпоредително заседание, съдебните деловодители ги вписват коректно в деловодната програма.

Поставят поредния номер на определението или разпореждането от програмата.

Пристъпват към изпълнение на определението или разпореждането, като изготвят необходимите копия на актовете, писма, призовки и съобщения до страните.

Писмата се изготвят в два екземпляра, от които единият се изпраща до указания в определението или разпореждането адресат и един се прикрепя към делото.

Съдебните деловодители изпращат призовките и съобщенията до страните и изготвят списък на изпратените съобщения, който прикрепят към делото.

Служба “ Съдебно деловодство” следи за своевременното връчване на книжата по делата и изтичане на сроковете за обжалване.

Незабавно преглежда върнатите призовки, а неправилно връчените както и невръчените докладват същия или най-късно на следващия ден на съдията – докладчик.

Книгата за закрити и разпоредителни заседания се разпечатва ежемесечно от деловодната програма САС “Съдебно деловодство” от определен със заповед съдебен деловодител.

Със заповед на административния ръководител на съда всяка календарна година през месец януари се извършва инвентаризация на делата за предходната година.

По изключение и по преценка на административния ръководител може да се извърши втора инвентаризация за годината, но не по-рано от шест месеца от първата.

По време на инвентаризацията не се преустановява предоставянето на справки по дела на страни и адвокати и обслужването им.

Ако някое дело бъде изгубено или унищожено преди изтичане на срока за пазенето му, със заповед на административния ръководител на съда се възстановява. За целта се съставя акт от съдебния администратор или административния секретар, като се използват всички книжа, отнасящи се до делото, които се намират в съда, в други учреждения и у страните, включително документите от електронната папка на делото.

Когато делото е изгубено или унищожено в първата инстанция, преди да е издадено решение по него, разпитаните свидетели и вещи лица могат да бъдат разпитани отново, ако не е възможно да се възстановят съответните протоколи.

След като се приключи събирането на материалите  и се съставят проектите за възстановяваните книжа, съдът в открито заседание с призоваване на страните се произнася по възстановяването с определение, което подлежи на обжалване по съответния процесуален ред.

Когато е изгубено или унищожено дело, което е било приложено към друго дело, приложеното дело се възстановява от съда, в който е било образувано. Възстановяването се извършва след изпращане на препис от акта, съставен от съответния друг съд, установяващ изгубването или унищожаването.

По реда на предходните алинеи се възстановяват и изгубени или унищожени съдебни актове и съдебни книжа, както и дела, унищожени след изтичане на сроковете по чл. 62 ПАС, когато с решение на ВАС е била уважена молба за отмяна на влязло в сила решение и е възобновена висящността на производството.

 

5. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛА ЗА ОБЖАЛВАНИ АКТОВЕ.

 

Получените в служба "Съдебно деловодство" жалби и протести се докладват не по-късно от следващия работен ден след постъпването им в съда заедно с делото на съдията-докладчик.

Протестът и жалбата се изпращат на по-горния съд по разпореждане на съдията-докладчик заедно с делото или обжалвания акт в тридневен срок след постъпване на възражението от ответната страна или от изтичане на срока за възражение или от изтичане на срока за обжалване и протест.

Служба "Съдебно деловодство" изготвя и отразява в описната книга писмата, с които делата се изпращат на по-горния съд или се връщат на първоинстанционния съд.

Разгледаните от по-горната инстанция дела се връщат в съответните съдилища в седемдневен срок от влизане в сила на съдебния акт заедно с делото на последната инстанция.

 

6. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛА ЗА ВЛЕЗЛИ В СИЛА АКТОВЕ.

 

Ако при изпълнението на съдебния акт е нужно да се направят много вписвания върху него, могат да се нанесат върху отделен лист (справка), който се подрежда непосредствено след съдебния акт и се номерира.

Изпълнителните листове в полза на страните по делата се издават по тяхна молба след разпореждане на съдията - докладчик.

При постъпване на молба за издаване на изпълнителен лист от страна по делото с внесена държавна такса, съдебният деловодител незабавно представя делото на съдебните секретари за изготвяне на изпълнителния лист.

Съдебният секретар по делото представя молбата за издаване на изпълнителен лист, ведно с делото на съдията - докладчик за резолюция.

След резолюция на съдията, секретарят по делото изготвя, в седмодневен срок от датата на завеждане на молбата във входящия дневник, изпълнителния лист.

Представя го за подпис на съдията – докладчик и поставя печат за издаден изпълнителен лист на гърба на съдебния акт.

След извършените действия секретарят връща делото в деловодството на съда.

Съдебните деловодители връчват изпълнителния лист на страната по делото срещу подпис и дата, като правят отметка в делото.

При постъпване на молба за издаване на изпълнителен лист без внесена държавна такса от страна по делото, съдебният деловодител по конкретното дело я докладва на съдията – докладчик за резолюция.

Съдебният деловодител следи за внасянето на определената държавна такса съгласно резолюцията на съдията – докладчик. Молбата се съхранява към делото в деловодството.

След внасяне на държавната такса съдебният деловодител незабавно представя молбата с делото на съдебните секретари за изготвяне на изпълнителния лист.

В седмодневен срок от внасяне на държавната такса съдебните секретари изготвят изпълнителния лист, представят го за подпис на съдията – докладчик и поставят печат за издаден изпълнителен лист на гърба на съдебния акт, и се подписват.

След извършените действия секретарите връщат делото в деловодството на съда.

Съдебните деловодители връчват изпълнителния лист на страната по делото срещу подпис и дата, като правят отметка в делото.

За присъдените държавни такси, наложени глоби и съдебни разноски по дела се издава изпълнителен лист от първоинстанционния съд в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на съответния съд.

Служебното издаване на изпълнителен лист въз основа на подлежащ на принудително изпълнение съдебен акт се извършва в седемдневен срок след изтичане срока за доброволно изпълнение или връщане на делото в съда.

Съдебните деловодители след като установят, че е изтекъл законоустановеният срок за доброволно изпълнение на съдебния акт, подлежащ на принудително изпълнение, незабавно представят делото на съдебния секретар за служебно издаване на изпълнителен лист.

Съдебният секретар в седемдневен срок след изтичане срока за доброволно изпълнение изготвя изпълнителния лист и го представя за подпис на съдията – докладчик и поставя печат за издаден изпълнителен лист на гърба на съдебния акт, и се подписва.

Издадените в полза на съдилищата изпълнителни листове се изпращат на Националната агенция за приходите или на други органи, на които е възложено със закон да събират вземанията на съдебната власт, като съдът изисква да бъде уведомен за образуването на изпълнителното дело и за изпълнението по него.

Изпълнителният лист се изпраща с придружително писмо до НАП с разписка, в която се отбелязва образуването на изпълнителното дело. Разписката съдържа забележка, в която е отбелязано, че следва НАП да уведомява съда за движението по делото и след събиране на дължимата сума, незабавно уведомява за изпълнението по него АдмС - Добрич.

Съдебните секретари изпращат изпълнителните листи до Националната агенция по приходите и следят за образуването на изпълнителното дело и за изпълнението по него.

След извършените действия секретарите връщат делото в деловодството на съда.

 

Представените по делото писмени доказателства и оригинални документи се връщат на страните по тяхно писмено заявление след приключване на делото с влязъл в сила съдебен акт по разпореждане на съдията докладчик и след представяне на копие от тях срещу разписка, съдържаща опис на върнатите документи. По преценка на съдията докладчик оригиналите могат да бъдат върнати срещу представяне на заверени преписи и преди приключване на производството.

Всички действия по привеждане в изпълнение на влезли в сила съдебни актове се отбелязват с датирана бележка върху самия акт, която се подписва от съдебния служител, извършил действието.

При обжалване на наказателни постановления и административни актове съдът уведомява административните органи за резултата, като съдебните деловодители връщат оригиналите на административния акт и преписката, ведно с копие от влезлия в сила съдебен акт.

При обжалване действията или отказите на съдебен изпълнител, на съдия по вписванията или нотариус съдът уведомява съответния орган за резултата и му връща изпратените материали ведно с копие от влезлия в сила съдебен акт.

 

7. АРХИВИРАНЕ НА ДЕЛАТА.

 

Служба "Архив" в Административен съд – Добрич се състои от един съдебен служител – съдебен архивар. Той осигурява съхраняването на всички свършени дела, деловодни книги и всички други документи, създавани в резултат на дейността и във връзка с осъществяването на функциите на структурните звена на съда.

Служба "Архив": приема от служба "Съдебно деловодство" свършените през предходната година дела и приключените деловодни книги; приема и съхранява приключилите номенклатурни канцеларски дела, образувани от дейността на общата администрация; води архивната книга; отговаря за съхраняването на предадените дела и документи; извършва всички видове справки по предадените дела, книги и документи; изпраща по разпореждане на съда архивираните дела на други органи и следи за срочното им връщане; отговаря за съхраняването на документите след изтичане на срока за съхраняване на делата; извършва преглеждане и унищожаване на делата с изтекъл срок на съхранение след утвърждаване на акт, изготвен от комисия, назначена със заповед на административния ръководител; участва в експертизата на ценността на документите в съда; подготвя и предава документи в териториалната дирекция "Архив"; издава преписи на съдебни актове по архивните дела; извършва и други дейности, възложени от съдебния администратор и от председателя на съда, свързани с предадените в службата дела и документи.

Архивната книга съдържа информация за предадените в архива дела. Води се за календарна година и със заповед на административния ръководител се определя периодичността на разпечатване от деловодната програма от съдебния архивар.

Свършените през текущата година дела се предават в архива най-късно до края на юни следващата година, не по-рано от два месеца от свършването им или в срок, определен от административния ръководител.

При предаване на делото в архива на последната страница се поставя стикер, върху който се отбелязва броят на съдържащите се в папката книжа. Стикерът се подпечатва и подписва от съответния деловодител.

Книгите и приключилите номенклатурни канцеларски дела, образувани от дейността на общата администрация, се внасят в архив с приемателно-предавателен протокол, след като необходимостта от тях отпадне. Архивирането на делата се извършва по вътрешни правила, утвърдени от административния ръководител.

При внасянето им в архива делата се вписват в архивната книга по групи според вида и характера им, като във всяка група се подреждат по реда на образуването им.

Делата се предават в архив с приемателно-предавателен протокол с подписите на предаващия и приемащия служител.

На всяко архивно дело се слагат архивен номер и номер на връзката.

В описната книга се отбелязва под кой пореден номер на архивната книга е предадено делото в архива.

На всяка връзка със свършени дела се поставя стикер с означение на номера на връзката и архивните номера на делата, които се съдържат в нея.

Архивните материали се съхраняват в подходящи помещения, които осигуряват тяхното физическо запазване, защитата им от посегателство и подреждането им по подходящ за търсене начин.

Помещението на архива се състои от едно отделение – за канцелария и хранилище. Достъпът на външни лица до хранилището е забранен.

Изнасянето на делата и другите книжа от архива за служебни справки, както и изпращането за послужване, се допуска само по писмено искане на друг съд, прокуратурата, следствените отдели, органите на Министерството на вътрешните работи и Инспектората към ВСС с писмено разрешение на административния ръководител на съда или на друг съдия, на който е възложено от председателя, срещу документ, удостоверяващ получаването.

Страните по делата, техни пълномощници или лица с правен интерес могат да искат справки и да получават преписи от документи по архивираните дела.

На мястото на изваденото дело се поставя картон, на който се означава къде се намира то. Съдебният архивар води дневник за извадените от архива дела, по който следи за връщането им.

Внесените в архива дела и други книжа се съхраняват, както следва:

1. административни дела - 10 години;

2. описните книги и азбучниците - 100 години;

3. книгите за открити и закрити заседания - 25 години;

Базата данни от деловодната програма се архивира и съхранява по ред и при условия, определени за работа с електронни документи.

При унищожаване на съдебни дела решенията по тях се отделят в томове, които се съхраняват за срок 20 години в съответния съд, след което се изпращат за съхранение в дирекция "Централен държавен архив" към Държавна агенция "Архиви".

След изтичане на сроковете за съхранение на внесените дела и книжа се извършва подбор на материалите, като тези, които имат политическо, научно, историческо и практическо значение, се отделят и предават в съответните окръжни държавни архивни фондове.

При разглеждането на делата съдът отбелязва върху кориците кои материали да бъдат пазени чрез архивен фиш отпечатан на корицата на делото.

Материалите се подбират всяка година до края на първото тримесечие от комисия в състав, определен от председателя на съда.

При подбора на материалите комисията се ръководи от издадените за тази цел инструкции от органите на Държавна агенция "Архиви".

Ако комисията намери, че делото не подлежи на запазване, от него се изваждат документите за гражданско и имотно състояние, решенията по делата за гражданско състояние и за вещни права върху недвижими имоти, както и по искове от обуславящо значение за принадлежността на такива права, за наследство, всички решения по дела за делби и протоколите за теглене на жребий по делата за делби; протоколите за обстоятелствена проверка, съставени от 16.02.1948 г. до 12.02.1952 г. Тези книжа се подреждат в папки, като им се съставя опис. Папките и архивната книга се съхраняват 100 години.

За материалите, които подлежат на унищожаване, комисията съставя акт в два екземпляра, който се утвърждава от административния ръководител на съда. Един екземпляр от акта се изпраща на местния орган на архивното управление, а един остава в архива.

Архивните материали се унищожават, след като докладът на комисията бъде одобрен от органа на съответното местно архивно управление.

При унищожаване на материалите се вземат мерки за запазването на държавната и военната тайна.

Унищожаването или предаването в архива на материали, съдържащи класифицирана информация, се извършва при спазване на реда, сроковете и изискванията, предвидени в ЗЗКИ и подзаконовите актове по прилагането му.

Архивните материали със срок на съхранение над 5 години могат да се прехвърлят и съхраняват на магнитен носител или микрофилми.

 

8. ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

 

Съдебната администрация е длъжна да осигурява откритост, достоверност и пълнота на информацията, събирана и съхранявана от съдилищата.

Страните по делата и техните представители осъществяват правото си на достъп до информацията в производствата по реда на процесуалните закони.

Адвокатите осъществяват правото си на достъп до информация по делата съгласно чл. 31 от Закона за адвокатурата, като имат право на свободен достъп и могат да правят справки и без пълномощно по конкретното дело, само въз основа на качеството си на адвокат, което удостоверяват чрез представяне на адвокатска карта.

Лицата, които не са страни по делото, имат право на достъп до информацията в производствата по реда на процесуалните закони и при наличие на законен интерес, заявен с мотивирана писмена молба.

Справки по движението на делата се дават незабавно. Справки по движението на делата се дават и чрез средства за отдалечен достъп.

Страните, техните представители и адвокатите се запознават с делата в помещението на деловодството на съда, след като попълнят контролен лист, който е отпечатан от вътрешната страна на корицата на папката на делото или прикрепен от вътрешната страна на задната корица.

Копия от приложените към делата книжа се издават от съдебната администрация в деня на поискването им. Страните и техните представители могат сами да копират и фотографират книжата по делото при извършване на справка. Копия от приложени към делото книжа се предоставят на адвокат, който не е пълномощник на страна по делото, въз основа на писмена молба и след разпореждане на съдията – докладчик.

При писмено заявление служителите от съответните служби издават съдебни удостоверения и преписи от приложените към делата книжа в деня на постъпване на молбата или най – късно  на следващия ден, след разпореждане на съдията – докладчик .

До деня преди съдебното заседание делата са на разположение на страните, техните представители и адвокатите. Денят преди съдебното заседание делата са на разположение на съдебния състав.

Разходите за получаване на информация се заплащат по нормативите, определени в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, одобрена с ПМС № 167 от 1992 г. (ДВ, бр. 71 от 1992 г.), и Тарифа за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК, приета с ПМС № 38 от 2008 г. (ДВ, бр. 22 от 2008 г.).

 

9. ПРОИЗВОДСТВО ПО  ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ И СЪДЕБНИ КНИЖА.

 

В Административен съд – Добрич - Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа" отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на процесуалните закони.

Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа" включва всички призовкари и  двама служители, на които им е възложено да изпълняват функциите и на призовкари.

Призовкарите връчват призовките и съдебните книжа съгласно изискванията на процесуалните закони.

Невръчените призовки, както и връчените извън сроковете по процесуалните закони се връщат с бележка върху тях за причините за това.

Връчването се удостоверява с подпис на призовкаря, начина, както и всички действия във връзка с връчването. Името и длъжността на призовкаря се отразяват с личен печат.

  Призовките за лицата, заявили, че желаят да бъдат призовавани по електронен път, се връчват чрез системата за електронно призоваване, част от единния портал за електронно правосъдие.

  Връчването по електронен път се удостоверява с копие от електронния запис за изпращането, съответно изтеглянето, съхранено в единния портал за електронно правосъдие. Връчването по електронен път се смята за лично връчване.

  Призовките, които не са изтеглени в 7-дневен срок от изпращането им чрез единния портал за електронно правосъдие, се връчват по общия ред, предвиден в процесуалните закони.

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА КНИЖАТА, КОИТО НЕ СЕ ОТНАСЯТ ПО ДЕЛА.

 

  Постъпващите в Административен съд - Добрич документи, които не се отнасят по дела, се докладват на Административния ръководител на съда и след резолюция се предават на служител за изпълнение. Административният секретар подрежда и съхранява всички документи, постъпващи и изходящи от съда, които не се отнасят до образувани дела, като ги подрежда в канцеларски дела по реда и при условията, утвърдени с индивидуалната номенклатура на делата в Административен съд – Добрич. Приключилите номенклатурни канцеларски дела, образувани от дейността на общата администрация, се внасят в архив с приемателно-предавателен протокол, след като необходимостта от тях отпадне.

 

ІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

 

При допълнителни изменения, наложили се в процеса на работа от изменения в нормативни документи или други се прави актуализация на  правилата по реда, по който са приети.

Вътрешните правила са утвърдени със Заповед № РД – 12 – 158/07.09.2017 г. и отменят утвърдените правила със Заповед № РД – 12 – 41 от 07.02.2014 година на Административния ръководител на Административен съд – Добрич и актуализирани със Заповед № РД – 12 – 15/30.01.2015 г., Заповед № РД – 12 – 86/01.10.2015 г. и Заповед № РД – 12 – 130/29.12.2015 г. и РД – 12- 81/05.07.2016 г. на административния ръководител на АС – Добрич.

                                            

 

 

Изготвил:

ПИ/СА