АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ

 

Утвърдил:……………

Адм.ръководител

Председател

Красимира Иванова

Дата 21.10.2019г.

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ИНФОРМИРАНОСТ

 

Настоящата информация е изготвена в съответствие с изискванията за информираност по чл.13 и чл.14 от Общ регламент относно защита на личните данни за извършваните от Административен съд – Добрич дейности по обработването на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), а също и в други правни актове на Европейския съюз и в законодателствата на неговите държави членки

1. Данни на администратора и за контакт с него: 

Административен съд – Добрич  е администратор на личните данни, които се обработват при или във връзка с осъществяване на възложените му от закона правомощия, по повод дейността на съда и за изпълнението на договори, по които съдът е страна.

Административен съд – Добрич е юридическо лице на бюджетна издръжка и орган на съдебната власт.

 

Адрес: гр. Добрич, бул.”Трети март” № 5

Координатите за връзка със съда, освен на посоченият адрес, може да бъде използвана и  електронна поща: [email protected], факс: 058/623-023. 

Длъжностното лице по защита на данните, определено със заповед – Д.Неделчев системен администратор, [email protected].

 

2. Категории лични данни, цели и основания, на които се обработват в Административен съд – Добрич.

Административен съд – Добрич обработва лични данни за постигане на следните цели, които отразяват и основанията за тяхното обработване:

 

2.1. Изпълнение на правомощията на Административен съд - Добрич и спазване на законови задължения, които произтичат за администратора на лични данни (на основание чл. 6, пар. 1, букви „в“ и „д от Общия регламент относно защитата на данните) 

За тази цел се обработват лични данни:

- на лица /страни и процесуални представители/, които сезират Административен съд – Добрич с искови молби, жалби, протести и други подобни искания с цел тяхното индивидуализиране. С оглед естеството на искането това са данни, свързани с физическата идентичност, икономическата идентичност, данни, свързани с присъди/административни наказания и/или данни относно здравословното състояние. Използването на данните за съответните лица е за служебни цели, свързани с обработването и движението на делата;

- на вещи лица – назначени по делата в АдмС - Добрич, обработваните за тях данни са свързани с физическа идентичност и свързани с изплащане на техните възнаграждения. 

2.2. Инициативи на Административния ръководител на Административен съд – Добрич и други подобни общественозначими цели  (на основание чл. 6, пар. 1, буква „а“ и чл. 9, пар. 2 буква „а“ от Общия регламент за защитата на данните).

За тази цел се обработват лични данни на лица, които изразяват своето свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработването. С оглед инициативата, това са данни, свързани с физическа, културна и др. идентичност. Използването на личните данни е за постигане на целите на инициативата, за изпращане на кореспонденция, за информиране на обществеността за резултатите от нея – Ден на отворените врати, Образователна програма и др. Административен съд - Добрич периодично организира и провежда конкурси за детско творчество, чиято основна цел е запознаване на децата като най-уязвима група на обществото ни с работата на органите на съдебната власт.

Участието в конкурса е доброволно и данните (име, възраст и училище) се обработват само за целите на участие в конкурса и популяризиране на детското творчество.

Административен съд – Добрич насърчава художественото и творческо изразяване на децата, като осигурява балансирана защита и по отношение защитата на личните данни. 

2.3.  Управление на човешките ресурси и финансово-счетоводна отчетност (на основание чл. 6, пар. 1, буква “в“ и чл. 9, пар. 2, буква „б“ от Общия регламент относно защитата на данните).

За тази цел се обработват лични данни на кандидатите за работа, на магистрати и служители в Административен съд - Добрич и на физическите лица, изпълнители по договори. Обработваните категории данни включват данни относно физическата, социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало, както и за здравословното състояние на лицата. Използването на личните данни е с цел изпълнение на произтичащите законови задължения във връзка с правоотношенията на лицата и постигане на финансова отчетност.

При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.

Административен съд - Добрич определя със заповед на административния ръководител срок за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала.

Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 3-месечен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. АдмС - Добрич връща документите, по начина, по който са подадени.

Резултати от процедурите по подбор на персонала се публикуват на официалния сайт в съответствие с Правилника за администрацията в съдилищата.

При изпълнение на договорите се обработват лични данни на отделни физически лица, необходими конкретно за изпълнение на договора. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица, само когато това е посочено в специален закон.

Личните данни не се използват повторно за несъвместими цели.

Обработването им се свежда до целите, за които данните се събират, както и за целите на архивирането в обществен интерес, научни и исторически изследвания и статистически цели.

Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. 

2.4. Видеонаблюдение – в сградата на съда се извършва видеонаблюдение с охранителна цел от ОЗ „Охрана“- Добрич. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения. 

2.5.   Посетители - обработването на лични данни на посетители на съда се извършва от ОЗ „Охрана“- Добрич. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи сградата на Административен съд - Добрич и контрол на достъпа. 

2.6.         Искания по Закона за достъп до обществена информация – при обработването на исканията по ЗДОИ се обработва информация за отделни субекти, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. Административен съд - Добрич предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на закона. 

3. Категории получатели на лични данни извън Административен съд – Добрич.

Административен съд - Добрич разкрива лични данни на трети страни и получатели, само ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай според законовото им основание да получат данните, като могат да бъдат:

- държавни органи в съответствие с техните правомощия;

- банки, при възникнало законово и договорно задължение;

- за пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция до физически лица. 

4. Срок за съхранение на данните в Административен съд – Добрич.

Административен съд - Добрич прилага принципа за ограничаване на съхранението и съхранява лични данни в срокове, предвидени в действащото законодателство. 

5. Права на физическите лица.

Правата си, произтичащи от Общия регламент относно защитата на данните физическите лица могат да упражнят с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочат име, адрес и други данни за идентифицирането им като субекти на данните, да опишат в какво се изразява тяхното искане, предпочитаната форма за комуникация и действия по тяхното искане. Необходимо е да се подпишат  искането, да  отразят датата на подаване и адрес за кореспонденция. 

6. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до Инспектората към ВСС.

При нарушение на правата му по Регламент (ЕС) 2016/679 и по Закона за защита на личните данни субектът на данни има право:

-         да сезира КЗЛД (или Инспектората към Висшия съдебен съвет при обработване на лични данни от съда, прокуратурата и следствените органи в качеството им на органи на съдебната власт) в срок 6 месеца от узнаване на нарушението, но не по-късно от две години от извършването му;

-         да обжалва действия и актове на администратора и на обработващия лични данни по реда на чл. 38-40 ЗЗЛД и пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс. В това производство може да се иска обезщетение за претърпените вреди вследствие на неправомерно обработване от администратора или обработващия.

Субектът на данни не може да сезира съда при висящо производство пред КЗЛД или ИВСС за същото нарушение. По искане на субекта на данни или на съда се удостоверява липсата на висящо производство.

7. Значение на предоставените личните данни.

Административен съд - Добрич обработва лични данни, като задължително изискване за изпълнение на правомощията му и законови задължения. Непредоставянето на личните данни в тези случаи препятства възможността за предприемане на действия по искания. 

 

8. От какви източници получаваме лични данни.

Обработваните от Административен съд - Добрич лични данни се предоставят от физически лица, за които се отнасят, както и от други лица, в предвидените от нормативен акт случаи.

Когато не са налице хипотезите на чл. 6, § 1, буква „б“ – „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679, физическите лица, чиито лични данни се обработват от Административен съд – Добрич, подписват „декларация за съгласие“ по образец (Приложение № 1).