АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  - ГР. ДОБРИЧ

9300 Добрич, бул.”Трети март” № 5, тел.(058) 622688, факс (058) 623023

 

 

 

 

П Р А В И Л А

 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДИИТЕ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ДОБРИЧ

 

/приети с протокол от 19.09.2016 г. на Общо събрание на съдиите в Административен съд – Добрич/

 

 

1. Административен съд - Добрич има общо събрание, което се състои от всички 5 съдии.

2.Общото събрание се ръководи от Председателя на АС-Добрич, а за провеждането му се съставя протокол от секретар.

3.Съдиите от АС-Добрич се редуват по азбучен ред да изпълняват функциите на секретар на събранието за три месеца, считано от 1. 09. 2016 год.

4.Общото събрание се свиква от председателя или по искане на не по-малко от една трета от всички съдии.

5. Инициаторът за провеждане на събранието изготвя дневния ред и предлага датата и часа на провеждане на събранието, за което уведомява изпълняващия функцията секретар най-малко три работни дни преди провеждане на събранието.

6.1 Секретарят е длъжен същия ден да уведоми останалите членове на събранието за дневния ред и датата и часа на провеждането му.

6.2 Уведомяването се извършва лично, по телефона или по електронен път и се удостоверява писмено от секретаря в специален дневник за насрочените събрания.

6.3 При невъзможност член на събранието да бъде уведомен лично или чрез гласово обаждане по телефон секретарят му изпраща текстово съобщение чрез съответния мобилен оператор.

6.4 Уведомяването е редовно, ако бъде извършено най-малко 24 часа преди провеждане на събранието.

7. Общото събрание се провежда при присъствие на повече от половината от всички съдии и приема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите съдии.

8.1 За проведеното събрание и гласуваните решения, предложения, становища и т.н. секретарят съставя протокол в 3 - дневен срок, който протокол се подписва от председателя и секретаря.

8.2 Протоколът се съхранява в специален дневник.