А Д М И Н И С Т Р А Т И В Е Н   С Ъ Д – Д О Б Р И Ч

Гр. Добрич, бул. „Трети март “ № 5, тел.: 058/ 622 688

 

 

 

                                                        Утвърдил:………../п/…….......

Адм. ръководител

Председател:

Красимира Иванова

Зап.РД-12-92/12.06.2020 г.

 

 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДИИТЕ ОТ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Вътрешните правила регламентират организацията и дейността на Общото събрание на съдиите в Административен съд - Добрич.

Чл. 2. Общото събрание се състои от всички съдии от АдмС - Добрич, като командированите в този съд съдии участват без право на глас.

Чл. 3. Общото събрание се ръководи от председателя на съда или от неговия заместник.

Чл. 4 (1) Общото събрание се свиква от председателя на съда или по искане повече от една втора от съдиите.

(2) В случай на постъпване на искане от страна на повече от една втора от съдиите председателят е длъжен да свика Общото събрание в срок от една седмица от постъпване на искането.

(3) В случай, че председателят не свика Общото събрание по реда на ал. 2, същото се свиква от вносителите на предложението в същия срок.

Чл. 5. (1) Заседанията на Общото събрание са редовни и извънредни, като редовните се провеждат един път на три месеца, а извънредните - при възникнала необходимост.

(2) През съдебната ваканция не се провеждат редовни заседания на Общото събрание.

Чл. 6. (1) За датата, часа и дневния ред на заседанието съдиите се уведомяват от административния секретар, а в негово отсъствие - от определен от председателя служител, три дни предварително.

(2) При извънредните заседания срокът за уведомяване не може да бъде по-кратък от един ден.

Чл. 7. (1) Уведомяването се извършва лично срещу подпис, а при невъзможност - чрез текстово съобщение на съответния мобилен телефон (sms/ viber) или по електронната поща на съдията.

В случай че уведоменият откаже да подпише писменото съобщение за уведомяването, това се удостоверява от служителя, отговарящ за връчването и отказалият се счита за редовно уведомен.

Чл. 8. (1) Дневният ред се съставя от председателя на съда и включва внесените от съдиите предложения.

(2) В случаите на свикване на общото събрание по реда на чл. 4, ал. 2 или ал. 3 дневният ред се определя от вносителите на предложенията.

Чл. 9. (1) Предложения за включване на точки в дневния ред на събранието могат да правят всички съдии в срок до два дни преди датата на заседанието.

При необходимост включването на допълнителни точки извън предложения предварително дневен ред се приема и на самото заседание при единодушие на присъстващите.

(2) Предложенията се включват като точки от дневния ред последователно, по реда на постъпването им, като съдиите се уведомяват за така формирания окончателен дневен ред най- късно един ден преди датата на заседанието.

Чл. 10. По преценка на председателя, или по искане на не по - малко от една втора от съдиите, заседанията на Общото събрание могат да бъдат открити, като на тях могат да бъдат поканени да присъстват съдебни служители, медии и други лица.

 

ГЛАВА ВТОРА

ЗАСЕДАНИЯ И РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 

Чл. 11. (1) Общото събрание се провежда, ако присъстват повече от половината от всички съдии.

(2) То приема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите съдии. Командированите съдии участват с право на глас в общото събрание на съда, от който са командировани.

(3) Общото събрание взема решения с явно гласуване. По някоя от точките в дневния ред предварително събранието може да вземе решение за провеждане на тайно гласуване, което се извършва с бюлетини.

(4) Гласуването на решения по чл. 18, т. 2, т. 3 и т. 8 от правилата е тайно.

Чл. 12 (1) Гласуването е лично. Не се допуска гласуване по делегация.

(2) Всеки член на общото събрание има един глас, като гласува „за" или „против" дадено предложение. Не се допуска гласуване „въздържал се".

Чл. 13 (1) При постъпване на няколко предложения по един и същи въпрос, предложенията се поставят на гласуване по реда на тяхното постъпване.

(2) При равен брой гласове за едно предложение, същото се счита, че не е прието.

Чл. 14. При провеждане на заседания на общото събрание в срок един работен ден след приключването му се изготвя протокол от избран на конкретното заседание протоколчик. Протоколът се подписва от председателя и протоколчика.

Чл. 15. Поправки на очевидни фактически грешки в протокола се правят само с решение на Общото събрание.

Чл. 16. Протоколите от заседанията на общото събрание се съхраняват в отделна книга, за воденето на която отговаря административният секретар.

Чл. 17. Решенията на Общото събрание се публикуват във вътрешната мрежа на съда.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 

Чл. 18. Общото събрание:

1. определя броя и съставите на отделенията, ако има такива, както и тяхната специализация по материя;

2. може да прави предложения за назначаване на председател на съответния съд и изслушва всички кандидати;

3. изслушва предложените от председателя на съда кандидати за назначаване на негови заместници и може да изразява становище относно предложенията;

4. дава мнения по искания за приемане на тълкувателни решения и тълкувателни постановления, засягащи дейността на административните съдилища;

5. обсъжда годишния доклад на председателя за дейността на съда;

6. дава становища на Министерския съвет и на Народното събрание по законопроекти, които се отнасят до дейността на административните съдилища;

7. приема Вътрешни правила за организацията на дейността си;

8. приема правила за определяне на натовареността на председателя на съда, на неговите заместници, на председателите на отделения, ако има такива, на съдиите от административния съд, които са натоварени с осъществяването на организационни функции, както и в случай на предписание на здравните органи;

9. обсъжда в края на всеки три години разпределението на съдиите по отделения, когато такива са обособени и го предлага на председателя на административния съд;

10. анализира и обобщава практиката на административния съд;

11. дава мнения пред Върховния административен съд по искания за приемане на тълкувателни решения и тълкувателни постановления;

12. приема решения в други предвидени със закона случаи;

13. може да изразява становища по въпроси, свързани с организацията на дейността на съда, които са от компетентността на председателя на административния съд, при направено предложение от не по-малко от една втора от съдиите.

 

Чл. 19. Решенията на Общото събрание влизат в сила от постановяването им.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Тези правила се приемат на основание чл. 92, ал. 2, т. 7 от Закона за съдебната власт.

§ 2. Вътрешните правила влизат в сила от деня на приемането им от Общото събрание на съдиите в Административен съд – Добрич.

§ 3. Предложения за изменения в Правилата за организацията и дейността на Общото събрание могат да се правят от всички съдии, като се включват в дневния ред на редовно заседание.

§ 4. Измененията се приемат с мнозинство повече от половината от присъствалите на събранието съдии и влизат в сила от деня на приемането им.

§ 5. Настоящите Правила са приети на Общо събрание на съдиите, проведено на 12.06.2020 г. и отменят, приетите с протокол от 19.09.2016 г. на Общо събрание на съдиите в Административен съд – Добрич, Правила.