АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ

гр.Добрич, бул. "Трети март" № 5, тел. 058/ 622-688, факс 058/623-023

 

 

 

Утвърдил

Адм. ръководител

Адм.съд – Добрич:…….

/Красимира Иванова/


 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ И СЪДЕБНИТЕ ЗАЛИ НА СЪДА

 

 

1. Граждани се допускат в сградата на Административен съд Добрич всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа без прекъсване.

2. Всеки гражданин може да получи информация за насрочените за разглеждане за деня дела - номер на залата и час на заседанието от информационното табло в съда.

3. Всички лица, посещаващи сградата, задължително се проверяват от служител на Областно звено „Охрана" при влизане за наличие в тях на оръжие, боеприпаси, взривни вещества, химически и биологически активни или леснозапалими вещества.

4. Не се допускат в сградата на съда лица, които не могат да удостоверят самоличността си.

    5.  Забранено е влизането в сградата на съда в неприличен външен вид – без дрехи, със силно замърсени дрехи, с къси панталони, с много къси поли/рокли, по потници или джапанки, в явно нетрезво състояние или под влияние на упойващи или наркотични вещества, както и при демонстриране на агресивно или скандално поведение.

6. В съдебната палата мобилните телефони следва да се изключват. Забранено е и ползването им в съдебната зала.

7. Страните могат да получат информация за определено дело в деловодството на съда.

8. Всички съдебни заседания са публични, с изключение на посочените в закона.

9. Съдът може да разпореди делото или конкретни части от него да се гледат при закрити врата в случаи, когато може да се накърни общественият интерес ши делото се отнася до интимния живот на страните. В такъв случай в съдебната зала се допускат само страните, техните пълномощници, вещите лица и свидетелите.

10. Заседанията се водят от Председателя на състава. Неговите разпореждания относно поведението по време на съдебния процес са задължителни за страните и за гражданите. Председателят може да отстрани от залата лицата, които не спазват неговите разпореждания.

11. Гражданите следва да заемат мястото си в залата преди започване на заседанието. Влизането в залата след неговото начало е израз на неуважение към съда.

12. Правенето на видеозаписи и звукозаписи в съдебната зала по време на заседание е ЗАБРАНЕНО, освен ако е получено изрично разрешение за това от Председателя на съда, когато се касае до дела със засилен обществен интерес

13. Тютюнопушенето е забранено в сградата на съда, включително и електронни цигари.

 

Настоящите правила са утвърдени със Заповед № РД – 12 – 88/13.07.2016 г. и актуализирани със Заповед № РД – 12 - 90/10.06.2020 г. на административния ръководител на съда.