АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ

гр.Добрич,ул. “Д-р К.Стоилов” № 7, тел.факс: 058/ 622 - 688

 

 

 

Утвърдил

Председател

Административен съд – Добрич:……………

                                             /Красимира Иванова/

Дата: 26.10.2015г.

 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

 

Раздел I

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1.(1) Настоящите вътрешни правила уреждат създаването и поддържането на профил на купувача по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за обществени поръчки с възложител Административен съд Добрич.

(2) Профилът на купувача е обособена част от сайта на Административен съд Добрич.

Чл, 2. (1) С настоящите правила се определят:

1.   редът, по който се изпращат документи за публикуване в Регистъра на обществени поръчки или на Портала за обществени поръчки и

2.                   редът за създаване на профил на купувача и за публикуване на документи в него, в случаите, определени в ЗОП и за удостоверяването на датата на публикуването на електронните документи в него;

3. съхранението и достъпът до електронните документи, публикувани в профила на купувача,

4. задълженията и отговорностите на служителите в Административен съд Добрич във връзка с изброените в предходните точки дейности;

(2) Настоящите правила целят да създадат условия за публичност и прозрачност в дейността по организиране, провеждане, възлагане на обществените поръчки и контрол по изпълнението на договорите в Административен съд Добрич.

 

Раздел II

СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

 

Чл. 3. (1) Създаването и поддържането на профила на купувача се извършва от системния администратор, съгласувано със съдебния администратор.

(2) Контролът по изпълнението на настоящите правила се осъществява от съдебния администратор.

Чл. 4. (1) Системният администратор вписва датата на публикуване на електронните документи в профила на купувача, при условията и по реда на Закона за електронното управление.

(2) Документите, подлежащи на публикуване се предоставят за публикуване на ситемния администратор в електронен формат един ден преди срока за публикуване съгласно чл. 226, ал. 4 и чл. 73, ал. 4, чл. 79, ал. 14, чл. 83, ал. 6, чл. 83г, ал. 12 чл. 88 ал. 12, чл. 89, ал. 8, чл. 92а, ал. 6, чл. 101 г, ал. 4, чл. 101е, ал. 4 от ЗОП.

(3) Документите и информацията по чл. 8 от настоящите правила, които се отнасят до конкретна обществена поръчка, се обособяват в самостоятелен раздел в профила на купувача, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаване.

 

РАЗДЕЛ III

РЕД ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ИЛИ НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

Чл. 5. (1) Предварителните обявления за процедури за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения, които възложителят възнамерява да открие през следващите 12 месеца се изготвят по образец на Агенцията по обществени поръчки и след обобщаване се предоставят на възложителя за подпис. Същите се изпращат до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки от лицата по чл.З, ал.1 и се публикуват в профила на купувача от системния администратор.

(2) След взето решение от Възложителя за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, лицата по чл. 3, ал.1 изпращат до Агенцията по обществени поръчки за публикуване в Регистъра на обществените поръчки или на Портала за обществени поръчки изискуемата от ЗОП информация в електронен вид, свързана с обществената поръчка, съдържаща и адреса на хипервръзката, подписана с електронен подпис.

(3)     Хипервръзката препраща в самостоятелния раздел в профила на купувача, в който се съдържат документите и информацията за конкретната поръчка.

(4)     Хипервръзката се създава от системния администратор по подадена до него информация от съдебния администратор преди публикуване на документи за конкретната поръчка в профила на купувача, с цел осигуряване на публичност и спазването на изискванията на ЗОП.

Чл. 6. В деня на получаване на съобщение от Агенцията по обществени поръчки за регистриране на поръчката с уникален номер, отговорника на обществената поръчка изготвя съобщение и го изпраща до средствата за масово осведомяване по смисъла на § 1, т. 28а от допълнителните разпоредби на ЗОП.

Чл. 7 Ако друго не е предвидено в ЗОП, документите по чл. 8, които се публикуват в Регистъра на обществените поръчки или на Портала за обществени поръчки, се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изплащането им в Агенцията по обществени поръчки.

 

Раздел IV

РЕД ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

 

Чл. 8. Без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията, в профила на купувача под формата на електронни документи се публикуват:

1.   предварителни обявления;

2.                   решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки;

3.                   документациите за участие в процедурите;

4.      решенията за промяна в случаите по чл.27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие;

5.                   разясненията по документациите за участие;

6.                   поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;

7.                   протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях;

8.                   решенията по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурите;

9.     информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;

10.   договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях;

11.            договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;

12.  рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях;

13.   допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;

14.            информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания;

15.            информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;

16.            информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;

17.            публичните покани по чл. 1016 от ЗОП заедно с приложенията към тях;

18.            вътрешните правила по чл. 86 от ЗОП;

19.            становищата на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки по запитвания от страна на Административен съд Добрич в качеството му на възложител;

20.            одобрените от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки експертни становища от осъществения предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато Административен съд Добрич в качеството му на възложител не приеме някоя от препоръките - и мотивите за това;

21.   всякаква друга полезна информация, като лице за контакти, телефон и факс, пощенски и електронен адрес,и други документи информация, касаещи публичността и прозрачността на провежданите в съда процедури.

Чл. 9. Електронните документи по чл. 8 се обработват и публикуват в профила на купувача от лицата по чл. 3, ал. 1 във формати: *.pdf, *.dос, *.doсх, *.хls,*.xlsx в пакет до 20 МВ.

Чл. 10, (1) При провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка и при публична покана, комисията предоставя на системния администратор съобщение за публикуване в профила на купувача.

(2) Съобщението се публикува не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти.

Чл. 11. При наличие на решение по чл. 38 от ЗОП, документите и информацията по завършилата процедура се прехвърлят от раздел „Текущи процедури" в раздел „Завършили процедури" в профила на купувача.

Чл. 12. Договорите, допълнителните споразумения и документите, свързани с изпълнението на договорите, се публикуват в 30-дневен срок от:

(1). сключването на договорите и допълнителните споразумения;

(2) освобождаването на гаранция;

(3) получаването от Административен съд Добрич, в качеството му на възложител, на договора за подизпълнение и на допълнителното споразумение към него;

(4).създаването на съответния друг документ.

Чл. 13. Самостоятелният раздел за конкретна обществена поръчка се поддържа в профила на купувача до изтичането на една година от:

1. приключването или прекратяването на процедурата - когато не е сключен договор;

2. изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички задължения по договорите при рамково споразумение.

Чл. 14. Извън случаите по чл. 13 документите и информацията по чл. 8 се поддържат в профила на купувача, както следва:

1. по т. 1 - една година от публикуването в профила на купувача;

2.     по т. 18 - една година след изменението или отмяната им;

3.     по т. 19 и 21 - постоянно, със съответната актуализация.

Чл. 15. След изтичане на сроковете определени в чл.13 и чл.14, системния администратор снема самостоятелният раздел за дадена поръчка от профила на купувача и го прехвърля за съхранение в база-данни на Възложителя до изтичане на срока определен в чл. 58а, ал. 6 и в чл.101ж от ЗОП.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Настоящите вътрешни правила влизат в сила от утвърждаването им.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Настоящите вътрешни правила се приемат на основание чл. 22 г от Закона за обществените поръчки.

§2. Настоящите вътрешни правила са утвърдени със заповед РД 12-96/26.10.2015г. на Председателя на Административен съд Добрич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Приложение № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

 

 

Долуподписаният (ната):……………………………………………………….           

(трите имена)

 

ЕГН....................................... , лична карта.........................................

 

постоянен адрес.......................................................................................................

 

в качеството си на............................................................................... (длъжност)

 

На...............................................................................................................

/наименование на участника/

 

ЕИК..................................... , със седалище................................................

 

адрес на управление......... …………………………………………………………….

 

във връзка с участието в ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, при условията и по реда,

 

регламентирани в.......................................................................... ……………..от ЗОП

(и декларацията се изписва конкретния вид на процедурата за възлагане)

 

с предмет:……………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………..

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

 

В подадената оферта от представлявания от мен участник................................... ….

 

……………………………………………………………………………………………

/наименование на участника/

не се съдържа / се съдържа (невярното се зачертава) конфиденциална информация (техническа или търговска тайна), поради което изискваме от Възложителя да не я разкрива.

Конфиденциалната информация (техническа или търговски тайни) в нашата оферта е следната:

 

…………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

(посочва се изчерпателно от участника).

Горепосочената информация е обявена предварително във вътрешен акт, че представлява търговска тайна и са предприети мерки за опазването й като достъпа до нея е ограничен.

 

 

Дата:.                                                                 Декларатор:

(Подпис, фамилия и печат)