РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ

 

 

 

Утвърдил:……………

Адм.ръководител

Председател

Красимира Иванова

 

Зап.№ РД – 12 – 93

Дата 25.10.2018 г.

 

 

МЕДИЙНА СТРАТЕГИЯ

НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ

 

I.                  ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата медийна стратегия е разработена с оглед Медийната стратегия на съдебната власт, приета с решение на Пленума на ВСС по протокол № 37/13.10.2016 г. и в синхрон с утвърдената от Висшия съдебен съвет „Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 г.”, приета от ВСС с решение по протокол № 10 от 5 март 2015 г. и Наръчника за взаимодействие на органите на съдебната власт с медиите.

Очертава насоките за взаимодействие на Административен съд - Добрич със средствата за масова информация за популяризиране на функциите на съдебната власт - защита правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и Държавата.

 

II.              ЦЕЛИ

 

Медийната стратегия на Административен  съд – Добрич, като част от медийната стратегия на съдебната власт има за цел да допринася за създаване на обективна и вярна представа в обществото за дейността на съдебната власт и в частност на съда, като стабилна, отговорна, безпристрастна, високо професионална и авторитетна институция, както и за повишаване на правната култура на гражданите.

 

Ш. ПРИНЦИПИ НА МЕДИЙНАТА СТРАТЕГИЯ

При осъществяване на комуникацията на съда с медиите е необходимо да се съблюдават принципите за:

-          конституционно установеното право за достъп до информация;

-          отговорност, публичност и прозрачност в рамките на предвидените от закона правомощия;

-          точност, разбираемост и юридическа издържаност на информацията, предоставяна от съда;

-          предвидимост на комуникационните дейности на съдебната власт;

-          проактивно управление на комуникационната дейност на съда;

-          етичност, равнопоставеност и безпристрастност към представителите на различните медии;

-          зачитане правата на страните в съдебния процес;

-          защита на личната информация;

-          уважение към професионализма на работещите в съдилищата;

-          уважение към професионализма на работещите в средствата за масова информация;

-          синхронизиране на комуникацията между съдилищата и непрекъснат диалог между пресслужбите;

-          съобразяване на комуникационните канали и инструменти при работа с медиите

 

IV.           КАНАЛИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ

 

С цел постигане на по-висока ефективност и ефикасност при прилагане на Медийната стратегия на съдебната власт, Административен съд – Добрич съобразява избора на комуникационни канали и инструменти за работа с медиите със съответните правила, приложими в административните производства.

 

Комуникационни канали на Медийната стратегия:

1.     Интернет сайта на съда;

2.     Пресконференции;

3.     Брифинг;

4.     Изявление за медиите;

5.     Интервю;

6.     Официална кореспонденция, включително по електронна поща;

7.     Разговори по телефона;

8.     Достъп и присъствие на медиите в съдебна зала, работни форуми и инициативи на съдебната власт;

 

Комуникационни инструменти на Медийната стратегия:

1.     Прессъобщение;

2.     Съобщения;

3.     Пресбюлетини;

4.     Пресконференции;

5.     Видеозапис и фотографиране в съдебната зала;

6.     Комуникационни програми за популяризиране на работата на органите на съдебна власт;

7.     Публични инициативи на органите на съдебна власт, сред които:

- Ден на отворените врати” в органите на съдебната власт:

- Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и отворени прокуратури”, осъществявана от ВСС и МОН;

- „Дни на медиацията”;

- Провеждане на симулиран съдебен процес;

- Конкурси:

- Изложби;

- Други.

 

IV.1. ПРЕССЪОБЩЕНИЯ

Прессъобщенията са подходящ начин за оповестяване на официална информация в кратък срок. Този комуникационен канал може да се използва за ефективно отразяване на дейност в съда, с акцент върху това, че институциите функционират в условията на публичност, спазвайки законите и етичните правила.

Съобщения до медиите се изготвят по различни информационни поводи:

1.  разглеждани от съда дела;

2.  постановени съдебни актове;

3.  административни, организационни и процедурни промени в работата на съда;

4.  кадрови промени в съда;

5.  инициативи на съда, нововъведения;

6.  работа по проекти;

7.  официални срещи и посещения;

8.  статистическа информация.

 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРЕССЪОБЩЕНИЯТА

 

1.                 Да са актуални - по теми, ползващи се със значим обществен интерес или засягащи важни моменти от работата на Административен съд - Добрич;

2.                 Съдържащата се в прессъобщението информация да отговоря на въпросите: Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?, за да бъде текстът в оптимална степен ясен, полезен и достатъчен за потребителите;

3.                 Съдържанието трябва да бъде точно по отношение на изложените факти и нормите на закона. Текстът - да е еднозначен и да не съдържа предположения и коментари;

4.                 Прессъобщенията да се предоставят на достъпен за гражданите и медиите език;

5.                 Съобщението трябва да съдържа, информация за възможностите за обратна връзка - име и координати (телефони, e-mail) на конкретен служител, който може да предостави по-подробни данни или да направи разяснения.

 

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПРЕССЪОБЩЕНИЯ

 

А) Съобщения за насрочени за разглеждане дела

Информация за насрочени дела се оповестява в позволените от закона рамки, когато:

1.                 По преценка на съдията-докладчик е налице обществен интерес и информация по делото следва да стане достояние на по-широк кръг от граждани (например: страни по делото са държавни институции, популярни личности или юридически лица и от изхода на съдебния спор са заинтересовани различни обществени слоеве);

2.                 определена медия /репортер следят и отразяват развитието на конкретен съдебен спор;

3.                 налице е подчертан интерес от страна на медиите и гражданите към определен правен казус.

 

Прессъобщенията за насрочени дела съдържат информация за това пред кой съд се разглежда делото, датата и началния час на съдебното заседание, страните по делото.

 

Б) Съобщения с информация за хода на делото

Представители на медиите могат да присъстват при разглеждане на дела при открити врата. Твърде често журналистите не разполагат с необходимото време за това и не притежават специфичните познания, които да им позволят да вникнат в съдържанието, нюансите и правните последици от процесуалното поведение на страните по делото. Поради това не винаги е възможно да се направят обективни изводи за развитието на делото и необходимостта от извършване на определени процесуални действия.

Затова е от особена важност точното изясняване на причините за отлагане на съответното дело. Изясняването и популяризирането на обективните причини за отлагане на делата, от една страна е начин да се посочи истинският "виновник" за забавяне на съдопроизводството, а от друга - предоставя възможност на гражданите да се запознаят по-добре с процесуалните норми. С оглед информиране на обществеността за действителните причини за отлагане на делата, при изготвяне на прессъобщение с такова съдържание е необходимо точно да се посочат законовите разпоредби, на основание на които съдът е длъжен да отложи разглеждането на делото и да насрочи ново съдебно заседание.

 

В) Прессъобщения за постановени съдебни актове

Съобщението съдържа информация от диспозитива на постановеното решение или определение. Посочва се в какъв срок и пред кой съд подлежи на обжалване съответният съдебен акт. Може да се цитира и текстът на закона, въз основа на който е постановен той.

При изготвяне на съобщения за приключили административни дела, наред с информацията от диспозитива, накратко могат да бъдат представени подробности от обстоятелствената част на постановения акт, след предварително съгласуване със съдията-докладчик.

Журналистите могат да се запознаят и с мотивите на съда след публикуване на акта на интернет-страницата на съда.

 

Г) Съобщения за кадрови промени и назначения

Прессъобщенията включват информация за акта на ВСС, с който се назначават или преназначават съдии; законовите разпоредби, регламентиращи съответното назначение; кратка професионална биография на магистрата.

 

Д) Изготвяне и предоставяне на статистически данни

Предоставянето на статистически данни на журналистите е подходяща форма за популяризиране и онагледяване на резултатите от дейността на правораздавателните институции. Подробна информация за различни аспекти от работата на Административен съд - Добрич се съдържа в Отчетния доклад за съответната година, който се помества на интернет-страницата на съда.

 

Е) Други прессъобщения (работа по проекти, нововъведения, участие в семинари и конференции, срещи и посещения и др.)

Съобщението трябва да съдържа ключови думи и послания, подчертаващи значимостта на съответното събитие, с оглед подобряване работата на институцията с гражданите, професионалното израстване на съдии и служители, перспективите за развитие на институцията.

 

МЕТОДИКА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕССЪОБЩЕНИЯТА

Прессъобщение за разглеждано дело се изработва от съдията-докладчик, който го предоставя на системния администратор за публикуване на сайта на съда. Когато се изготвят прессъобщения за събития, несвързани с работата по дела, готовият за оповестяване текст се предоставя на председателя на съда за съгласуване. След това се предоставя на системния администратор за публикуване на сайта на съда.

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО ДО МЕДИИТЕ

Прессъобщенията се разпространяват чрез:

1.                 публикации в интернет-страницата на съда - дава възможност за оповестяване на официална информация сред неограничен обществен кръг;

2.                 електронна поща - възможност за своевременно предоставяне на информация на отделни или на всички работещи със съдилищата репортери, които разполагат с възможност за такъв тип комуникация;

3.                 факс - при невъзможност да се използва някое от гореспоменатите средства за комуникация, когато е наложително, подготвената официална информация може да се изпрати и по факс;

4.                 телефонна връзка - поради опасността от неточности при комуникацията е необходимо този механизъм да се използва особено внимателно - предимно в случаите, когато информацията вече е предоставена по друг, по-надежден начин и трябва само да се направят допълнителни уточнения, които няма да променят смисъла и фактите в изложението.

 

ВРЕМЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРЕССЪОБЩЕНИЕТО

Съобщението се оповестява своевременно, съобразно определените дата и начален час на визираното събитие, и в съответствие с крайните срокове за публикуване или излъчване в различните медии. Навременното оповестяване на официална информация от съдилищата е необходимо, за да се подчертае готовността им да функционират в условия на прозрачност. Забавянето ѝ може да бъде предпоставка за разгласяване на неверни данни и неблагоприятни за правораздавателните органи коментари или внушения.

 

АДРЕСАТИ НА ПРЕССЪОБЩЕНИЯТА

Прессъобщенията за дейността на съда се поместват на интернет страницата на съда, като фактически са адресирани до всички потребители, ползващи мрежата.

 

IV.2. ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

Интернет-страницата на Административен съд – Добрич съдържа информация за насрочените дела от обществен интерес и постановени съдебни актове.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ РУБРИКИ

А."ДЕЛА"

„График на заседанията" - съдържа справка за насрочените за разглеждане дела (вид дело, номер и година, предмет, жалбоподател, ищец, ответник, дата на насрочване и час).

Същият се актуализира ежеседмично и включва информация за насрочените дела за следващите тридесет календарни дни.

„Съдебни актове" - съдържа диспозитива на постановения по делото съдебен акт и препратката към пълното съдържание на акта.

Справките за свършените дела могат да се извършват по дата и по месец.

Информацията се актуализира ежедневно, като включва постановените съдебни актове до деня, предхождащ текущия.

„Влезли в сила съдебни актове" - съдържа информация за всички постановени актове, по години.

 

"АНКЕТИ"

Тази рубрика цели периодично да се изследва общественото мнение за работата на съда. Позицията на гражданите по различни въпроси, касаещи институцията и съдебната система като цяло, може да се идентифицира посредством анкети с предварително зададени отговори и възможност за гласуване. Посочените отговори се обобщават и на сайта се поместват данните от тях, както и последващите действия, предприети от съда за преодоляване на негативни страни в работата на администрацията и за оптимизиране на достъпа на гражданите до услугите, предоставяни от институцията.

 

IV. З. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ

Този комуникационен канал дава възможност за пряк контакт между работещите в Административен съд - Добрич и представителите на регионални и централни медии.

Пресконференции се организират и провеждат със съгласието на председателя на съда при наличие на информационен повод:

1.                  годишен отчет;

2.                  важни кадрови промени;

3.                   участие в реализацията на значими проекти;

4.                 съществени законодателни промени, отразяващи се върху цялостната работа на съдебната система;

5.                 при възникването на сериозен проблем, свързан с работата на съда, към който медиите и обществото проявяват подчертан интерес.

При организирането им е необходимо да се вземат предвид следните фактори:

6.                 предварително огласяване - да се извърши достатъчно рано, така че всички представители на различните медии да имат възможност да се подготвят и отразят събитието;

7.                 участници в пресконференцията - компетентни и добре запознати с информационния повод;

8.                 време за провеждане на пресконференцията - по възможност да не съвпада по време с други насрочени събития;

9.                 място на провеждане - съобразено с броя на присъстващите журналисти и други участници, както и с възможностите за използване на звуко и видеозаписна техника;

10.            предварително подготвени материали (медийни пакети) - спомагат недвусмислено да се представи позицията на съда по разглеждания въпрос и да се създадат условия за пълно и коректно отразяване; в тях се съдържа резюме на основните тези, конкретни данни, схеми, диаграми и др.

 

IV. 4. ОРГАНИЗИРАНЕ НА БРИФИНГИ

Брифингите се организират, когато е необходимо на представители на местни и регионални медии да се представят кратки информационни съобщения, текуща актуална информация, относно съдебната и административна дейност на Административен съд - Добрич.

Среща - брифинг може да се проведе с адвокати, юрисконсулти и други специализирани представители по конкретна тема, на която могат да се поканят представители на медиите.

При организирането на брифингите е необходимо предварително да се изпрати уведомление до представители на всички медии от гр. Добрич и региона, както и до специализираните участници в срещите, в което да се упомене темата, мястото и часа на провеждане на брифинга.

Уведомлението за провеждане на брифинга да се публикува на интернет - страницата на Административен съд - Добрич, минимум 1 /един/ ден преди провеждането му.

След приключване на брифинга, в рамките на същия работен ден да се подготви и публикува на интернет - страницата на Административен съд – Добрич прессъобщение.

 

IV.5. ИНТЕРВЮТА И УЧАСТИЯ В РАДИО - И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРЕДАВАНИЯ

Участието в радио - и телевизионни предавания, даването на интервюта и други медийни изяви на съдиите могат да допринесат в голяма степен за изграждане на реалистична обществена представа за институцията. Авторитетното присъствие на представител на съда в медийното пространство е предпоставка за повишаване на гражданското доверие към работата на правораздавателните органи. По този начин се опровергават твърденията за капсулираност и недостъпност на правораздавателната система, създават се условия за по-точно представяне на спецификата на работа в съдилищата.

При организиране и провеждане на подобни медийни изяви не могат да бъдат пренебрегнати наложените от законовите разпоредби ограничения, но използвайки предоставените им от средствата за масова информация възможности, магистратите могат да съдействат за повишаване правната култура на гражданите, чрез разясняване на принципни юридически въпроси - процесуални срокове, процедури, действащи закони.

Процедура за участия на съдии в интервюта - журналистическите въпроси да бъдат предварително подготвени и писмено представени на административния ръководител или съдебния администратор за запознаване.

 

IV.6. ДОСТЪП НА ЖУРНАЛИСТИ ДО СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА

Журналистите могат да направят официална справка по делата, при спазване на Закона за достъп до обществена информация и Закона за защита на личните данни. За целта се попълва стандартна бланка по утвърден образец, за издаване на разрешение за достъп до конкретно дело в съответствие с Вътрешните правила за достъп до обществена информация.

Бланката се представя от репортера на деловодителя и е основание за предоставяне на достъп до съответното дело или част от него.

 

IV.7. ФОТОАПАРАТИ И КАМЕРИ В СЪДА

Видеозаписи и фотографии в съдебната зала, по време на съдебно заседание, се правят само с разрешение на председателя на състава, разглеждащ делото, към което има проявен интерес и със съгласието на страните - участници. Снима се само през първите 3 минути след влизане на съдебния състав в заседателната зала. Съгласно чл. 32, ал. 2 от Конституцията на Република България - никой не може да бъде фотографиран и филмиран без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие. Заявеното от страните съгласие да се заснемат кадри от процеса се записва в протокола за заседанието.

При заявено желание от страна на медиите и след разрешение от председателя на съда, в определен ден и час може да се осигури свободен достъп до залите в съда (когато в тях не се провеждат заседания) и коридорите на палатата. В този случай могат да се заснемат кадри, които да се използват за онагледяване на материали, когато репортерите не са били в състояние да присъстват на място при разглеждане на конкретно дело.

Правенето на звукозаписи в съдебна зала по време на заседание е недопустимо.

 

IV.8. НЕФОРМАЛНИ ЛИЧНИ КОНТАКТИ С ЖУРНАЛИСТИ. РАЗГОВОРИ ПО ТЕЛЕФОНА

Поддържането на неформални лични контакти между съдии/ съдебни служители и журналисти е от значение, както за авторитета на правораздавателните институции, така и за професионалните изяви на репортерите. Личните срещи с представителите на медиите предоставят възможност за обогатяване на правната им култура и е предпоставка за създаване на по-достоверни, по-добре издържани материали, от гледна точка на законовите норми и юридическата терминология.

По време на неформали срещи с журналисти работещите в съдилищата се съобразяват със законовите разпоредби от Закона за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата и Етичните кодекси на съдиите и на съдебните служители. Допустими са разяснения по принципни правни въпроси, които биха спомогнали за по - доброто разбиране и от там - за адекватното отразяване на конкретно дело.

 

IV.9. ПРОЦЕДУРА ПРИ НЕКОРЕКТНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЪДА

Отговор от страна на съда може да се даде, когато публикацията не съответства на реалността и законите или е отправена необоснована критика и по тази причина се създава негативно отношение към отделен съдия, определена служба в съда или институцията като цяло. Трябва да се вземе под внимание важна ли е критиката или допуснатата неточност, каква вреда е нанесла, каква е ползата от отговор. В интерес на съдилищата е аргументирано да се възпрепятства всеки опит те да бъдат дискредитирани.

При некоректна публикация в пресата или неточно изявление в електронните медии е необходимо внимателно да се анализира написаното (казаното) и да се прецени точно кои моменти се нуждаят от опровержение. Когато се касае за необоснована критика или неточност по отношение цялостната работа на институцията, отговорът се съгласува с председателя на съда. Когато некоректно (непълно, невярно) е отразена работата по определено дело - анализът и опровержението се изготвят с участието на съдията, разглеждащ делото.

Опровержението при некоректно отразяване на работата на съда може да се даде на пресконференция, в писмо до главния редактор на съответната медия или под формата на официално писмено изявление, разпространено до всички средства за масова информация.

 

IV.10. ИНИЦИАТИВИ НА СЪДА

Подобряването на обществената представа за правораздавателните институции може да стане факт и чрез инициирани от тях дейности и събития, несвързани пряко с работата по дела. Местните средства за масово осведомяване, по един или няколко от изброените по-горе канали за комуникация, трябва да бъдат информирани за провежданите инициативи, за да се осигури публичност и да се укрепва общественото доверие в съда.

 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Организирани посещения за граждани, желаещи да се запознаят по-подробно с работата на институцията, може да се провеждат в рамките на предварително обявен "Ден на отворените врати". Посещенията се осъществяват по предварителна заявка и договорен по-рано регламент, така че да не бъде възпрепятствана дейността на съдии и служители.

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ          НА СЪДИЛИЩАТА С УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

За повишаване правната култура на всички подрастващи, както и в помощ на ориентираните към правните науки млади хора, съвместно с училища от региона и свързани с образованието държавни и неправителствени организации, да се организират:

-                      гостуване на съдии в учебни часове за запознаване на учениците със специфичните професионални задължения на съдиите, с отделни моменти от практиката им в съдебната зала и особеностите на правораздавателния процес;

-                      посещения на ученици (предимно от горната училищна степен) по време на съдебни заседания - обсъждане на видяното и чутото в съдебната зала, с цел запознаване с материалните и процесуални закони.

-                      ролеви игри - за отваряне на съда към по-широката аудитория и ангажирането му с образователна обществена функция, да се инициира провеждането на имитационни/ролеви игри с ученици на подходяща възраст, по време на които младите хора могат да приемат съответните процесуални роли и да разиграват съдебен процес. Целта е участниците да се вживеят в различна от ежедневната си гледна точка и да разберат логиката на съдебния процес.

-                      За постигане на по-голям ефект при запознаване на младежката аудитория със съдебната система и спецификата на работа в нея е желателно да се използват образователни видеоматериали и съвременни информационни технологии.

 

ИНФОРМАЦИОННИ БРОШУРИ

Периодично да се изработват информационни брошури на достъпен език, които да запознават гражданите с работата на правораздавателните институции, с различните съдебни процедури или някои важни промени в законодателството. Желателно е тези информационни материали да се разпространяват не само в рамките на съдебната палата, а и чрез други комуникационни канали, което ще спомогне за обогатяване правната култура на по-широк обществен кръг.

 

СЪВМЕСТНИ   СРЕЩИ НА СЪДИИ И ЖУРНАЛИСТИ

Работата на съда, от една страна, и работата на медиите, от друга, са строго специфични дейности, като реализацията на всяка от тях е свързана с императивни изисквания за форма, съдържание, срокове и т.н. За установяване на пълноценно сътрудничество между съда и средствата за масова информация е необходимо и двете страни да познават нуждите, проблемите, задълженията на другата страна. За да се постигне необходимият синхрон в съвместната работа, е необходимо комуникацията между правораздавателните институции и медиите да се осъществява двупосочно и при установени критерии.

За целта периодично да се провеждат срещи, на които представители на местните и централни медии и съдии от съда се запознават с професионалните изисквания, стоящи пред всяка от страните. В рамките на такива срещи да се анализират начините, по които са отразявани отделни моменти от работата на съдилищата и да се синхронизират критериите за най-ефективно взаимодействие.

Подобни инициативи предоставят възможност за разясняване и на някои правни постановки (изменения в закони или общи положения, към които има засилен обществен интерес), които чрез средствата за масова информация да станат достояние на по-широк кръг от граждани.

 

IV.11. PECУPCHO ОСИГУРЯВАНЕ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА МЕДИЙНАТА ПОЛИТИКА

За реализация на заложените в медийната политика дейности и инициативи ще се използват наличните в съдилищата ресурси - професионални познания и умения на съдии и служители, налична материална база, информационни технологии.