РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ

 

 

Утвърдил:…………......................

И. Ф.Адм. ръководител - Председател

на Административен съд - Добрич

Красимира Иванова

Дата ……….

 

 

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

 

НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ

 

2019 ГОДИНА

 

Настоящият оперативен план за 2019 година е разработен в съответствие със Стратегическия план на Административен съд – Добрич за периода 2018  – 2022 година и определя дейностите и приоритетите за 2019 година.

 

Стратегическа цел № 1. Качествено, достъпно и срочно административно правораздаване.

 

1.       Прилагане на методи за подобряване управлението на делата: за увеличаване процента на решените в тримесечен срок и намаляване забавянето на делата.

Срок: постоянен

Отг. Председател

Съд. администратор

 

2.       Упражняване на административен контрол върху срочността на разглеждане на делата и изготвяне на съдебните актове.

  Срок: постоянен

Отг. Председател

 

3.       Изготвяне  на ежемесечни справки, в които се отразяват: брой висящи, приключени съдебни дела, спазване на срокове за насрочване, разглеждане и приключване на съдебните дела, причини за отлагане на делата, срочност при изготвяне на съдебните актове, причини за просрочие, отводи и причини за тях, дела с отменен ход по същество на делото и др.

 

Срок: eжемесечно

 Отг. Адм. секретар

 

4. Изготвяне на доклад на всяко шестмесечие за отложените дела, причини за отлагане, нередовно призоваване по вина на съдебни служители от съда.

Срок: eжемесечно

Отг. Адм. секретар

 

5.       Актуализиране на Вътрешните правила, с цел съобразяването им с измененията в нормативната уредба.

Срок: постоянен

 Отг. Съд. администратор

Гл. счетоводител

 

6.       Работа в екип.

   Срок: постоянен

Отг. Съд. администратор

Гл. счетоводител

 

7.       Утвърждаване на създадения екипен модел на работа – съдия – съдебен деловодител – съдебен секретар за постигане на максимална бързина и оптимизиране на процеса по управление на делата.

Срок: постоянен

Отг. Председател

Съд. администратор

 

8.       Оптимално използване на статистическите данни за целите на вземане на управленски решения, както и за ефективно разпределение на ресурсите и намаляване забавянето на делата, така и за изготвяне на бюджета и бъдещето планиране.

  Срок: постоянен

Отг. Председател

Съд. администратор

 

9.       Периодични срещи на съдии и служители в Административен съд – Добрич за обсъждане и анализ на проблемите.

Срок: постоянен

Отг. Председател

Съд. администратор

 

10.     Осъществяване на работни срещи с представители на другите административни съдилища с цел унифициране на начина на работа.

 

Срок: постоянен

Отг. Председател

 

11.     Периодични срещи с магистрати от районните съдилища от съдебния район за изясняване на процедурни  въпроси.

Срок: постоянен

Отг. Председател

 

12.     Работни срещи с представители на административните органи в областта с оглед изясняване на възникнали процедурни проблеми в съдебния процес.

Срок: постоянен

Отг. Председател

 

13.     Провеждане на общи събрания на съдиите и обсъждане на съдебната практика в съда и на Върховен административен съд, както и нови законодателни решения.

Срок: постоянен

Отг. Председател

Зам. председател

 

14.     Оценка на натовареността на всеки съдия чрез Програмата за случайното разпределение на делата и Системата за изчисляване на натовареността на съдиите.

Срок: постоянен

Отг. Председател

Сист. администратор

 

15.     Стриктно спазване на Вътрешните правила за случайно разпределение на делата.

Срок: постоянен

Отг. Председател

Сист. администратор

 

16.     Актуализиране на Вътрешните правила за случайното разпределение на делата в Административен съд – Добрич.

 

Срок: постоянен

Отг. Председател

Съд. администратор

 

17.     Извършване на текущ контрол относно спазването на принципа за случайно разпределение на делата.

Срок: постоянен

Отг. Председател

Зам. председател

 

Стратегическа цел № 2. Подобряване на административната дейност в Административен съд – Добрич и организацията на съдебната администрация за повишаване качеството ѝ на работа, постигане на обективност и оптимизиране нивото на предлаганите услуги.

 

1.       Организация на съдебната администрация на съда по начин, повишаващ качеството ѝ на работа за постигане на обективно и оптимизирано обслужване на гражданите.

Срок: постоянен

Отг. Председател

Съд. администратор

 

1.1.    Периодичен преглед и анализ на създадената вътрешна организация и администриране на работата.

 

Срок: постоянен

Отг. Председател

Съд. администратор

 

2.       Оптимизиране на работните процеси и процедури чрез:

 

2.1.    Актуализиране на Вътрешните правила  и процедури, съобразно измененията в нормативните актове.

Срок: постоянен

Отг. Председател

Съд. администратор

Гл. счетоводител

 

2.2.    Спазване на Вътрешните правила, утвърдени от административния ръководител, от съдебната администрация в съда.

Срок: постоянен

Отг. Председател

Съд. администратор

 

2.3.    Преглед на начина на работа на съда, за да се гарантира спазване на всички изисквания за работа с документите и сроковете.

   Срок: постоянен

Отг. Съд.администратор

    Адм. секретар

 

2.4.    Използване на унифицирана  система  за подреждане на делата в съдебното деловодство, с оглед подпомагане взаимозаменяемостта и преразпределението на работните задачи между съдебните служители.

 

Срок: постоянен

Отг. Съд. деловодители

 

2.5.    Прилагане на надеждна система за водене на  съдебните протоколи, осигуряваща  точност и навременност чрез: водене на дословни записи на съдебните заседания с помощта на записващо устройство, точност и вярност при отразяване на случилото се в съдебното заседание, изготвяне в съответствие с изискванията на закона и предоставяне на време на разположение на страните по делата. Публикуване на протоколите от съдебни заседания на сайта на съда в 14 – дневен срок.

Срок: постоянен

Отг. Съд.секретари

Сист. администратор

 

2.6.    Спазване на Вътрешните правила за събиране, обработване и предоставяне на статистическата информация в Административен съд – Добрич.

Срок: постоянен

Отг. Съд.администратор

Адм. секретар

 

2.7.    Осъществяване на  непрекъснат контрол и следене на разходването на финансовите средства в рамките на утвърдения бюджет.

Срок: постоянен

Отг. Съд.администратор

  Главен счетоводител

 

2.8. Периодичен анализ на разходите на съда и предприемане на адекватни мерки за намаляване разходването на средства.

Срок: постоянен

Отг. Съд.администратор

Главен счетоводител

 

2.9. Идентифициране и оценка на съществените рискове, застрашаващи постигането на стратегическите и оперативни цели, документиране в Риск – регистър.

Срок: постоянен

  Отг. Работна група

по управление на риска

 

2.10.  Следене промените в законодателството и счетоводната политика на ВСС, като първостепенен разпоредител, касаещи счетоводната политика на съда.

Срок: постоянен

Главен счетоводител

 

2.11.  С цел подготовка за въвеждане на Единния портал за електронно правосъдие и необходимостта от поддържане на електронни дела в органите на съдебната власт да се поддържа организация за сканиране на всички постъпващи документи по делата на хартиен носител и съхраняване в електронна папка на всяко образувано дело в Административен съд – Добрич.

Срок: постоянен

Отг. Системен администратор

Съдебен администратор

 

3.       Подобряване на административните процедури и работа с документи.

3.1.    Ефективно управление на персонала и поддържане нивото на компетентността му.

3.2.    Прилагане на Правилата за  подбор и наемане  на съдебни служители;

3.3.    Спазване на Етичния кодекс на съдебните служители  в Административен съд – Добрич и Процедурата за докладване на нарушения на Етичния кодекс;

3.4.    Спазване на Правилника за вътрешния трудов ред в Административен съд – Добрич;

3.5.    Прилагане на Вътрешните правила за управление и организация на човешките ресурси  и др.  

Срок: постоянен

Отг. Съд.администратор

 

4. Развитие и поддържане на адекватна Система за финансово управление и контрол.

Срок: постоянен

Отг. Председател

Съд.администратор

Главен счетоводител

 

4.1.    Периодичен преглед и анализ на ефективността на въведената Система за финансово управление и контрол.

 Срок: постоянен

Отг. Председател

  Съд.администратор

Главен счетоводител

 

4.2.    Актуализиране на Вътрешните правила и Процедури.

 

Срок: постоянен

Отг. Председател

  Съд.администратор

Главен счетоводител

 

4.3.    Спазване на принципите за добро финансово управление и прозрачност на публичните средства, както и за законосъобразното им управление и разходване.

 

4.3.1. Прилагане на утвърдените Вътрешни правила за финансово управление и контрол на Административен съд  – Добрич.

4.3.2. Осигуряване на пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции чрез въведените процедури.

4.3.3. Планиране, управление и отчитане на публичните средства с оглед постигане целите на Административен съд – Добрич.

4.3.4. Изпълнение на отговорностите по начин, който не позволява един служител едновременно да има отговорност по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол.

4.3.5. Прилагане на система за двоен подпис, която да не разрешава поемане на финансово задължение или извършване на плащане без подписите на председателя на съда и гл. счетоводител, отговорен за счетоводните записвания.

Срок: постоянен

Отг. Главен счетоводител

Председател

 

4.3.6. Извършване на необходимите проверки, свързани с предварителния контрол.

Срок: постоянен

Отг. Съд.администратор

Главен счетоводител

 

4.3.7. Отчитане на всички текущи и предстоящи събития, свързани с правораздавателната дейност в съда при изготвяне на проектобюджета и залагането им в него.

  Срок: постоянен

  Отг. Съд.администратор

  Главен счетоводител

 

4.4. Материално – техническа осигуреност.

 

4.4.1. Периодичен анализ на състоянието на техническата база и материалните ресурси на съда, с оглед предприемане на адекватни управленски решения и осигуряване протичането на оптимален работен процес.

Срок: постоянен

Отг. Съд.администратор

Главен счетоводител

 

4.4.2. Оценка и наблюдение на условията на труд на съдиите и съдебните служители.

Срок: постоянен

  Отг. Орган по безопасност и здраве

 

Стратегическа цел № 3. Поддържане и повишаване нивото на компетентност на съдии и служители в Административен съд – Добрич.

 

1.       Оптимизиране процеса на обучението на съдии и съдебни служители.

1.1.    Постоянно повишаване на професионалната квалификация на съдиите и съдебните служители.

1.2.    Извършване анализ и оценка на нуждите от обучение на съдии и съдебни служители.   

  Срок: постоянен

Отг. Председател

Съд. администратор

  Гл. Счетоводител

1.3.    Изготвяне на обучителен план за календарната година, като обучителните програми се структурират по приоритети:

 

1.3.1. Участие на магистратите в обучения по Европейско право.

1.3.2. Участие на съдебните служители в семинари, организирани от НИП и др. институции.

Срок: в началото

 на календарната година

Отг.Съд.администратор

 

1.4.    Прилагане на Програма за задължително встъпително обучение на новоназначените съдебни служители от специализираната администрация в Административен съд – Добрич.

Срок: постоянен

  Отг. Съд.администратор

 

1.5. Публикуване на материалите от обучения във вътрешната мрежа на съда. Популяризиране на добри практики.

Срок: след проведен семинар

  Отг. Зам. председател

Съд.администратор

 

1.6. Поддържане и задълбочаване на познанията и компютърните умения за ползване на програмните електронни продукти на съда. Провеждане при нужда на обучения на място с оглед техните нужди и естеството на работа.

Срок: постоянен

  Отг. Сист.администратор

 

1.7. Провеждане на регионален семинар, финансиран от Националния институт на правосъдие.

Срок: 2019 г.

  Отг. Зам. председател

 

Стратегическа цел № 4. Повишаване на общественото доверие в Административен съд – Добрич чрез:

 

1.                 Вътрешно - организационни дейности:

 

1.1.    Поддържане и актуализиране на Интернет страницата на съда.

Срок: постоянен

Отг. Председател

Сист. администратор

 

1.2.    Събиране на информация относно нивото на общественото мнение към съда чрез анкети.

     Срок: ежегодно

Отг. Комисия

 

1.3.    Публикуване на Интернет страницата на съда график на насрочените дела, съдебните актове на съда, образци на документи в помощ на гражданите, публикуване изрично решенията по делата в висок обществен интерес.

Срок: постоянен

Сист. администратор

 

1.4.          Осигуряване на публичност на основни вътрешни документи на съда, чрез тяхното публикуване на Интернет страницата на съда.

 

Срок: постоянен

Отг. Съд.администратор

Сист. администратор

 

1.5.          Публикуване на Годишен доклад  и статистически отчети за работата на съда.

    Срок: постоянен

Отг. Сист. администратор

 

1.6.          Своевременно отразяване на делата с обществен интерес на Интернет страницата на съда.

    Срок: постоянен

Отг. Съдия – докладчик

Сист. администратор

 

1.7.          Обезпечаване на публичен достъп посредством Интернет страницата на съда до информацията в изискващите се по закон декларации от съдебни служители, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

 Срок: постоянен

 Отг. Сист. администратор

 

 

1.8.    Използване на система за паралелен аудиозапис в съдебните зали.

   Срок: постоянен

Отг. Съд.секретари

  Сист. администратор

 

1.9.    Продължаване участието на Административен съд – Добрич в Образователната програма на ВСС и МОН.

Срок: м. 02 – м.05. 2019 г.

м. 09 – 12.19 г.

   Отг. Председател

  Съд. администратор

 

2.                 Работа с медиите:

 

2.1.    Прилагане на Медийната стратегия на съда в съответствие с Комуникационната стратегия на ВСС и ВАС и с променящата се медийна среда и актуалните нормативни изисквания за това.

Срок: постоянен

Отг. Председател

Съд. администратор

 

2.2.    Провеждане на Дни на отворените врати в съда.

Срок: м. 10.2019 г.

Отг. Зам.председател

Съд. администратор

 

2.3.    Използване на медиите на регионално ниво като основна възможност за осведомяване на гражданите до дейността на Административен съд – Добрич.

Срок: постоянен

Отг. Председател

 

2.4.    Редовно предоставяне на информация за дейността на съда на Интернет страницата на съда и таблото за обявления.

Срок: постоянен

Отг. Председател

  Съд. администратор

  Сист. администратор

 

2.5.    Периодичен преглед и анализ на публикациите, свързани с дейността на съда.

Срок: постоянен

Съд. администратор

 

2.6. Срещи на административния ръководител на съда с представители на медиите на територията на Община гр. Добрич, за засилване контактите с тях и допринасяне за оповестяване дейността на съда, чрез договаряне на определен ден един път месечно или на три месеца за периодичен брифинг за работата на съда.

 

3.                 Борба с корупцията:

 

3.1.    Прилагане на принципа за случайно разпределение на делата чрез използване на програмния продукт за случайно разпределение, предоставен от Висш съдебен съвет.

Срок: постоянен

Отг. Председател

Сист. администратор

 

3.2.    Спазване на Кодекса за етично поведение на магистратите.

 

  Срок: постоянен

Всички съдии

 

3.3.    Спазване на Етичния кодекс за съдебните служители.

Срок: постоянен

Всички служители

 

3.4.    Спазване на сроковете за подаване на декларации по ЗКОНПИ от съдии и съдебни служители пред Инспектората към ВСС, НАП и други.

 

Срок: постоянен

Всички съдии и

служители

 

Стратегическа цел № 5. Ефективно използване на информационните технологии за подобряване качеството на правораздавателната дейност в Административен съд – Добрич.

 

1.       Ефективно планиране и осигуряване на необходимата техника и софтуер за обезпечаване на работните процеси в съда.

Срок: постоянен

Гл. счетоводител

Сист. администратор

 

2.       Въвеждане на интегрирани автоматизирани информационни системи за електронно правосъдие.

Срок: постоянен

Сист. администратор

 

3.       Прилагане на нормативните изисквания за работа в Електронния портал за електронно правосъдие.

Срок: постоянен

Съд. администратор

Гл. счетоводител

 

4.                 Оптимизиране на процеса за електронното призоваване.

 

Срок: постоянен

Съд. администратор

Сист. администратор

 

5.       Поддържане на актуална информация на Интернет страницата на съда – за насрочване на съдебни заседания, публикуване на съдебните актове, протоколи от съдебни заседания и др.

Срок: постоянен

Съд. администратор

Сист. администратор