РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ

 

 Утвърдил:…………......................

Адм. ръководител - Председател

на Административен съд - Добрич

Красимира Иванова

Дата: 18.01.2018 г.

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН

НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ

2018 г. – 2022 г.

 

Настоящият стратегически план е продължение на Стратегията за развитие, цели, задачи и приоритети на Административен съд - Добрич 2014 г. – 2017 г. и е разработен в унисон с Актуализираната стратегия за продължаване на реформата на съдебната система на Министерство на правосъдието за период от пет години от 2018 г. до 2022 г. /включително/.

Общата цел е да се надградят усилията за модернизиране на съдебната власт чрез:

1.     Постигане действени гаранции за независимост на съда;

2.     Добро управление и ефективност от работата на съда;

3.     Компетентен човешки ресурс;

4.                 Справедлив процес за всеки гражданин и ефективна защита на правата на човека.

 

Мисия на Административен съд – Добрич

Административен съд – Добрич да осъществява ефективно и прозрачно правораздаване, чрез професионализъм, компетентност и високи стандарти на етично поведение. Да осъществява съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване.

 

Визия на Административен съд – Добрич

Административен съд – Добрич – гарант за съществуването на върховенството на закона, прозрачен и ефективен съдебен процес, прилагащ европейските стандарти в административното правораздаване.

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

 

Стратегическа цел № 1.

Качествено, достъпно и срочно административно правораздаване.

 

Стратегическа цел № 2.

Подобряване на административната дейност в Административен съд Добрич и организацията на съдебната администрация за повишаване качеството  й на работа, постигане на обективност и оптимизиране нивото на предлаганите услуги.

 

Стратегическа цел № 3.

Поддържане и повишаване нивото на компетентност на съдии и служители в Административен съд – Добрич.

 

Стратегическа цел № 4.

Повишаване на общественото доверие в Административен съд – Добрич чрез:

 

а/ Вътрешно-организационни дейности;

б/ Работа с медиите;

в/ Борба с корупцията

 

Стратегическа цел № 5.

Ефективно използване на информационните технологии за подобряване качеството на правораздавателната дейност в Административен съд – Добрич.

Административен съд – Добрич, като част от съдебната система на Република България, е част от провеждащата се реформа в съдебната система, така че приоритетните направления на тази реформа са присъщи и на него. С действията си по изпълнението на тези приоритети, магистратите и съдебните служители от Административен съд - Добрич, подпомагат в дългосрочен план успешното завършване на реформата в съдебната система.

 

Стратегическа цел № 1.

Качествено, достъпно и срочно административно правораздаване.

1.     Оптимизиране управлението на съда.

1.1.          Прилагане на методи за подобряване управлението на делата:

-         увеличаване на процента на решените дела;

-         намаляване забавянето на делата;

-         системен контрол на върнатите от касационна проверка съдебни актове;

-         анализ на причините за отменените и обезсилени актове;

-         уеднаквяване на практиката в съда и създаване на механизъм за подпомагане на еднаквото прилагане на закона.

-         постигане на европейски стандарт на правоприлагане

1.2 Оптимално използване на статистическите данни за целите на вземане на управленски решения, както и за ефективно разпределение на ресурсите и намаляване забавянето на делата, така и за изготвяне на бюджета и бъдещето планиране.

1.3. Периодични срещи на съдии и служители в Административен съд – Добрич за обсъждане и анализ на проблемите.

1.4. Осъществяване на работни срещи с представители на другите административни съдилища, с цел унифициране на начина на работа.

1.5. Периодични срещи с магистрати от районните съдилища от съдебния район за изясняване на процедурни  въпроси.

1.6. Работни срещи с представители на административните органи в областта с оглед изясняване на възникнали процедурни проблеми в съдебния процес.

1.7. Провеждане на общи събрания на съдиите и обсъждане на съдебната практика в съда и на Върховен административен съд, както и нови законодателни решения.

2.     Провеждане на изследване на натовареността.

2.1.          Оценка на натовареността на всеки съдия чрез Програмата за случайното разпределение на делата и Системата за изчисляване на натовареността на съдиите.

 

3.     Постоянен контрол върху случайното разпределение на делата.

3.1.          Актуализиране на Вътрешните правила за случайното разпределение на делата в Административен съд – Добрич.

3.2.          Извършване на текущ контрол относно спазването на принципа за случайно разпределение на делата.

 

Стратегическа цел № 2.

 

Подобряване на административната дейност в Административен съд – Добрич и организацията на съдебната администрация за повишаване качеството  й на работа, постигане на обективност и оптимизиране нивото на предлаганите услуги.

 

1.                 Организация на съдебната администрация на съда по начин, повишаващ качеството й на работа за постигане на обективно и оптимизирано обслужване на гражданите.

1.1.          Периодичен преглед и анализ на създадената вътрешна организация и администриране на работата.

1.2.          Оптимизиране на работните процеси и процедури.

1.3.          Актуализиране на вътрешните правила за работните процеси.

1.4.          Подобряване на административните процедури и работа с документи.

2.                 Развитие и поддържане на адекватна система за финансово управление и контрол.

2.1.          Периодичен преглед и анализ на ефективността на въведената система за финансово управление и контрол.

2.2.          Актуализиране на вътрешните правила и процедури.

2.3.          Спазване на принципите за добро финансово управление и прозрачност на публичните средства, както и за законосъобразното им управление и разходване.

Стратегическа цел № 3.

Поддържане и повишаване нивото на компетентност на съдии и служители в Административен съд – Добрич.

1.                 Оптимизиране процеса на обучението на съдии и съдебни служители.

1.1.          Постоянно повишаване на професионалната квалификация на съдиите и съдебните служители.

1.2.          Утвърждаване на обучителен план за годината, разработен въз основа на индивидуалните потребности.

2.                 Провеждане на регионални семинари от Административен съд Добрич, съвместно с Национален институт на правосъдието.

Стратегическа цел № 4.

 

Повишаване на общественото доверие в Административен съд – Добрич чрез:

 

1.     Вътрешно-организационни дейности:

1.1.          Поддържане и актуализиране на Интернет страницата на съда.

1.2.          Събиране на информация относно нивото на общественото мнение към съда чрез анкети.

1.3.          Публикуване на Интернет страницата на съда график на насрочените дела, съдебните актове на съда, образци на документи в помощ на гражданите, публикуване изрично решенията по делата с висок обществен интерес.

1.4.          Използване на система за паралелен аудиозапис в съдебните зали.

1.5.          Продължаване участието на Административен съд – Добрич в Образователната програма на ВСС и МОН.

 

2.     Работа с медиите:

2.1.          Актуализиране на медийната стратегия на съда в съответствие с Комуникационната стратегия на ВСС и ВАС и с променящата се медийна среда и актуалните нормативни изисквания за това.

2.2.          Провеждане на дни на отворените врати в съда.

2.3.          Използване на медиите на регионално ниво като основна възможност за осведомяване на гражданите за дейността на Административен съд – Добрич.

2.4.          Редовно предоставяне на информация за дейността на съда на Интернет страницата на съда и таблото за обявления.

2.5.          Периодичен преглед и анализ на публикациите, свързани с дейността на съда.

 

3.     Борба с корупцията:

3.1.          Прилагане на принципа за случайно разпределение на делата чрез използване на програмния продукт за случайно разпределение, предоставен от Висш съдебен съвет.

3.2.          Спазване на Кодекса за етично поведение на магистратите.

3.3.          Спазване на Етичния кодекс за съдебните служители.

3.4.          Поддържане на организацията за получаване на сигнали от граждани по повод корупционни действия.

3.5.          Незабавна проверка и разглеждане на постъпили сигнали за корупция и конфликт на интереси.

3.6.          Спазване на сроковете за подаване на декларации по ЗПУКИ от съдии и съдебни служители пред Инспектората към ВСС, НАП и други.

 

Стратегическа цел № 5.

Ефективно използване на информационните технологии за подобряване качеството на правораздавателната дейност в Административен съд – Добрич.

1.                 Ефективно планиране и осигуряване на необходимата техника и софтуер за обезпечаване на работните процеси в съда.

2.                 Въвеждане на интегрирани автоматизирани информационни системи за електронно правосъдие.

3.                 Прилагане на нормативните изисквания за работа в електронния портал за електронно правосъдие.

4.                 Оптимизиране на процеса за електронното призоваване.

5.                 Поддържане на актуална информация на Интернет страницата на съда – за насрочване на съдебни заседания, публикуване на съдебните актове и др.

 

НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА

 

  За пълноценното изпълнение на стратегическите цели се разработва годишен оперативен план за всяка една от петте години за приложимост на стратегическия план, в който са описани конкретните дейности, които ще се предприемат за реализиране целите на стратегията. В годишния оперативен план се залагат индикатори за оценка изпълнението на стратегическите цели, както и система за мониторинг.