РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ

 

 

 

 

Утвърдил

Адм. ръководител - Председател

Адм.съд – Добрич……….………

/Красимира Иванова/

Зап.№ РД – 12 – 296

12.12.2019.

 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА

В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ

 

Настоящите правила имат за цел установяване на механизъм, посредством който да се гарантира спазването на принципа на случайния подбор при разпределяне на постъпващите в съда дела, документиране на направения избор и прозрачност при разпределението на делата.

 

Общи положения

1. В Административен съд – Добрич за случайно разпределение на делата се използва Централизирана система за разпределение на делата (ЦСРД), в изпълнение на решение, взето с протокол № 37 от заседание на Комисия по професионална квалификация, информационни технологии и статистика при Висш съдебен съвет, проведено на 29.09.2015год., считано от 01.10.2015г. ЦСРД осигурява прозрачността на разпределението на делата, като позволява достъп до протокола от разпределението на всяко дело, който съдържа данни - вид, докладчик, натовареност и лицето,  извършило случайното разпределение, как  е разпределено делото - по случаен избор, по дежурство, на определен съдия, кои съдии участват в избора и повторно разпределение по вече разпределено дело.

2. Председателят на съда, след решение на общото събрание на съдиите, със своя заповед определя началната информация, въвеждаща се в Централизираната система за разпределение на делата -  видове дела, обособени в групи според сложността и спецификата им, докладчици, натовареността на Председателя, неговия заместник и на съдиите.

 

 Групи дела

3. В съда се образуват и разглеждат административни дела, които се разпределят чрез Централизирана система за разпределение на делата (ЦСРД), съобразно предмета, в следните групи:

-                  Административни дела;

-                  Искови дела;

-                  Изборни дела;

-                  Касационни административни дела;

-                  Касационни административни наказателни дела;

-                  ПАМ – данъчни и митнически, чл. 197 от ДОПК и чл. 206, ал. 6 от ЗМ, чл. 95 и чл. 268 от ДОПК;

-                  РА – ЗДДС

-                  РА – ЗДДФЛ

-                  РА – ЗМДТ

-                  РА – ЗКПО

-                  Частни административни дела;

-                  Частни касационни административни наказателни дела;

-                  Частни касационни дела.

-        Подзаконови нормативни актове;

-        АУЗ по ЗМДТ;

-        ЗУСЕСИФ;

-        ЗУТ и ЗКИР.

 

Начин на разпределение

4. Достъп до Централизирана система за разпределение на делата имат Председателят на съда, Заместник-председателят  и системният администратор,  посредством квалифициран електронен подпис (КЕП). Системният администратор извършва въвеждане и корекции на параметри на Централизирана система за разпределение на делата (ЦСРД) за Административен съд - Добрич по заповед на Председателя на съда.

5. Извършването на дейността по разпределението на делата чрез Централизирана система за разпределение на делата (ЦСРД) се извършва от Председателя, а в негово отсъствие от Заместник-председателя или от съдия, определен от Председателя, а в изключителен случай – от системния администратор.

6. Постъпилите преписки в съда /с поставен входящ номер на документите по реда на тяхното постъпване/ се докладват ежедневно или най-късно на следващия ден от постъпването им на Председателя на съда, който образува делото, ако са налице процесуалните изисквания за това, като определя вид на делото, шифър на делото по номенклатурата на статистически кодове на административните дела,  и съдията – докладчик чрез Централизирана система за разпределение на делата  (ЦСРД),  по поредността на постъпването на преписките.

6.1. Подадените директно в канцеларията на съда касационни жалби срещу решения на районните съдилища с писмо на председателя/заместника се изпращат за комплектоване и извършване на следващите от подаването на жалбата действия, като едва след постъпване по надлежния ред на подадената касационна жалба, се образува дело по нея.

7. Делата се разпределят между всички съдии.

8. Изключване на съдия от случайния избор на разпределение на делата се извършва при:

а) наличие на основания по чл.22 от ГПК (отвод).

б) при продължително отсъствие извън редовния платен годишен отпуск, поради отпуск при временна неработоспособност; отпуск поради бременност, раждане и осиновяване; отпуск за отглеждане на дете или командироване в друг съд или институция, временно изключване от разпределение на определен съдия със заповед на административния ръководител след статистическа справка, която сочи несъразмерен брой висящи дела спрямо останалите съдии, с цел предотвратяване стресово и психическо натоварване и други, като делата се разпределят чрез програмата за случайно разпределение между останалите съдии, при спазване на принципа за равномерна натовареност на съдиите.

в) отменено решение на съдията – докладчик, върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

9. Прилагане на избора чрез опция “определен” съдия се извършва при:

а) При връщане на дело от административния съд поради неправилното му администриране, при следващото внасяне на делото в съда, то се разпределя на първоначално определения докладчик;

б) При постъпване на допълнителна касационна жалба срещу допълнително решение, същата се разпределя на определения на случаен принцип докладчик по първоначалната касационна жалба;

в) При връщане на прекратено дело за разглеждане от Административен съд – Добрич след повдигнат спор за подсъдност, се образува ново дело, което се разпределя на първоначално определения докладчик;

г) При повторно постъпване в съда на касационна жалба, по която производството по делото е било прекратено и върнато на първоинстанционния съд за поправка на очевидна фактическа грешка, допълване, изменение в частта за разноските на решението или за отстраняване на нередовности и за администриране на жалбата, делото се образува под нов номер и се разпределя на първоначалния съдия-докладчик.

д) при отменено определение за прекратяване на делото от ВАС, върнато за продължаване на съдопроизводствените действия, делото остава под същия номер и на първоначалния докладчик

10. Прилагане на избора чрез опция “по дежурство”

а) Председателят одобрява със заповед график на дежурствата на съдиите.

б) Избор “по дежурство” се извършва при разпределението на делата, по които се налага незабавно произнасяне – частни административни по чл.75 ДОПК, самостоятелно искане по чл.60 АПК, чл.250 АПК и други случаи на незабавни произнасяния, предвидени със закон, в деня на постъпването им, като за съдия – докладчик се определя дежурният за деня.

в) Постъпващите жалби срещу актове на административните органи, съдържащи искане по чл.166 от АПК за спиране на оспорения акт, се разпределят чрез опцията „на общо разпределение“, т.е. между всички съдии.

г) При постъпили самостоятелни искания за спиране по чл. 166 от АПК председателят/заместникът изисква от административния орган преписката, вкл. ако има подадена жалба за оспорване законосъобразността на акта, чието спиране се иска, и едва след постъпването ѝ образува дело.

д) Преразпределяне на бързи производства от вече определен съдия -докладчик на друг съдия се извършва при отвод на първоначално определения докладчик.

е) При постъпване на искания по чл. 166 и чл. 167 от АПК по висящо производство, искането се разпределя на дежурен съдия само в случаите на законова невъзможност определеният докладчик да се произнесе в срок (отпуск по болест, командировка, платен годишен отпуск, вкл. в периода на съдебната ваканция).

 

11. Първоначалната информация за процента натовареност се определя от Председателя, след решение на Общото събрание на съдиите в съда.

Системният администратор въвежда в ЦСРД следната първоначална информация:

Докладчици, вписани в базата данни – съдия Красимира Керанова Иванова – Председател с  100 % натовареност, съдия Теодора Андонова Милева – Заместник-председател с 100 % натовареност, съдия Силвия Минкова Сандева - Иванова с 100 % натовареност, съдия Нели Иванова Каменска с 100 % натовареност и съдия Милена Стоянова Маркова - Георгиева със 100 % натовареност.

12. Чрез Централизирана система за разпределение на делата (ЦСРД) се отпечатва протокол за извършеното разпределение на делата на случаен принцип. Протоколът отразява номера на делото и вида му, шифъра на делото по номенклатурата на статистически кодове на административните дела; начина, по който е извършен изборът на съдията-докладчик по него/случаен, определен или без участие на определен съдия или съдии, по дежурство/; имената на определения съдия-докладчик; дата и час на извършеното електронно разпределение, както и имената на извършващия разпределението. Протоколът се прилага към делото.

13. Информация за разпределението на делата е публична и се намира в сървър на ВСС. Справки за извършените разпределения могат да се правят на сайта на ВСС.

 

Преходни и заключителни разпоредби

§1. Настоящите правила влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване от Председателя на съда.

§2. Правилата подлежат на изменение и допълване при възникнали нови обстоятелства в организацията на работа на Административен съд - Добрич и промени в системата на ВСС за случаен избор на разпределение на делата.

§3. Настоящите правила са актуализирани  със Заповед Заповед № РД – 12 – 296/12.12.2019 г. на административния ръководител на съда.

§4. Правилата да се публикуват във вътрешната мрежа и на интернет страницата на съда.