АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ

гр.Добрич, ул. “Д-р К.Стоилов” № 7, тел.факс: 058/ 622 - 688

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за

организацията на публикуването на съдебните актове

 

            І. В съответствие с чл. 64 ал. 1 от Закона за съдебната власт на интернет страницата на съда се публикуват незабавно всички съдебни актове  на правораздаване и онези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството в Административен съд Добрич, независимо от вида на съдебния акт /решение, определение или разпореждане/, освен ако не са от категорията актове, чието публикуване не се допуска.

            ІІ. Публикуват се без мотиви съдебни актове, попадащи в хипотезата на чл. 64, ал. 2 от ЗСВ, които засягат гражданския или здравния статус на лицата, като в публикувания диспозитив се заличават ЕГН на физическите лица, техните имена и адреси.

            ІІІ. Актовете се публикуват незабавно след постановяването им.

            ІV. Публикуват се след обезличаване на данните, за които Законът за защита на личните данни и Законът за защита на класифицираната информация, налагат забрана за публикуването им.

            V. Административен съд - Добрич публикува само собствените си съдебни актове.

 

            VІ. ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЕЗЛИЧАВАНЕ ДАННИ:

 

            VІ.1. От подлежащите на публикуване съдебни актове задължително се обезличават имената, адресите и ЕГН на всички физически лица -  участници в производството: страните и техните законни представители или пълномощници; особените представители; свидетелите; вещите лица и други.

            VІ.2. Освен горепосочените лични данни, обезличават се и всички други лични данни на участниците,  свързани с тяхната  етническа,  расова, религиозна принадлежност, както и данните за физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност, но само ако биха довели до разкриване на самоличността им.  В тази група данни се  включват: данни за  пола на  лицето, за физически или психически недъг или заболяване; данни за професия или за заемана длъжност; данни за членство в определена организация; данни за етническа, расова, религиозна принадлежност и други.

            Преценката за обезличаване данните по т. VІ. 2 винаги се извършва според индивидуалните особености на конкретния съдебен акт, който следва да се публикува. Преценката и контролът за това се извършва от съдията - докладчик.

            VІ.3. Подлежат на обезличаване номерата на всички банкови сметки, както и осигурителните номера.

            VІ.4. Други данни, по преценка на съдията – докладчик /напр.неприлични изрази/, които са шокиращи и чието публикуване е в разрез с общоприетия морален предел.

 

            VІІ. ДАННИ, КОИТО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ОБЕЗЛИЧАВАНЕ:

 

            VІІ.1. Данните на МПС и идентификаторите на недвижимите имоти;

            VІІ.2. Имената на магистрата, постановил съдебния акт;

            VІІ.3. Номера на договори, освен ако самият договор не съставлява класифициран документ;

            VІІ.4. Данните на юридическите лица;

            VІІ.5. Други данни, по преценка на съдията докладчик.

            VІІ.6. Контролиращите страни;

 

            VІІІ. СЪДЕБНИ АКТОВЕ, НА КОИТО СЕ ПУБЛИКУВАТ САМО ДИСПОЗИТИВИТЕ.

 

            Тези актове са разделени на две групи, в зависимост от това дали попадат в хипотезата на чл. 64, ал. 2 от ЗСВ или не.

            VІІІ.1. Съдебни актове по дела, които засягат гражданския или здравния статус на лицата попадат в хипотезата на чл. 64, ал. 2 от ЗСВ.

            VІІІ.2. Извън хипотезата на чл. 64, ал. 2 от ЗСВ:

                        - съдебни актове, постановени по производства, разглеждани при изключване на публичността - чл. 136, ал. 1 от ГПК;

                        - други актове.

 

            ІХ. СРОК, ЗА КОЙТО СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ И СЪХРАНЯВАНИ.

 

            На Интернет страницата на съда се публикуват и съхраняват постановените от текущата година актове, както и тези от предходната.

 

            Х. НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПУБЛИКУВАНЕ:

 

            Х.1. Актове по искания за разкриване на банкова и данъчна тайна/ съответно на данъчна и осигурителна информация.

            Х.2. Съдебните актовете, постановени в охранителни производства;

            Х.3. Съдебни актове в обезпечителния процес;

            Х.4. Съдебните актове, произнасяни по охранителни, частни административни и частни наказателни производства, с изключение на тези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството - за спиране и прекратяване на производството;

            Х.5. Съдебните актове, свързани с произнасяне по доказателствени искания или по движението на делата - определения и разпореждания и могат да бъдат:

                        - за налагане на глоби;

                        - за назначаване на вещи лица, особени представители, служебни защитници, както и за допускане на правна помощ;

                        - за насрочване, пренасрочване или отлагане на делата;

                        - за даване на указания на страните;

                        - актове за конституиране на страни, актове, с които се допуска или не изменение на иска, или се приемат или не възражения, насрещни, обратни и инцидентни установителни искове;

                        - за допускане или недопускане на доказателства;

                        - за издаване на изпълнителен лист;

                        - други.

            Х.6. Актове, на които е поставен гриф за сигурност /класифицирани съдебни актове/:

 

            ХІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ.

 

            ХІ.1. Публикуването на съдебните актове в Интернет страницата на съда се извършва при спазване на изискванията на ЗЗЛД и ЗЗКИ и е пряко свързано с правилното организиране и функциониране на деловодната програма на съда “Съдебно деловодство – САС” на „Информационно обслужване"АД.

            ХІ.2. В длъжностните характеристики на съдебните служители са вменени конкретни задължения свързани с процедурата по присъединяване на съдебните актове в деловодната програма, обезличаването и публикуването им на интернет страницата на съда, които следва да се изпълняват при публикуване на съдебните актове.

 

ХІІ. РЕД ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

 

            ХІІ.1. След като постанови акта си, съдията го разпечатва и подписва и предава делото на съдебния секретар. Актът се записва и в т. нар. мрежова папка, която е достъпна за съдебния секретар, определен да работи със съдията - докладчик.

            ХІІ.2. Съдебният  секретар, след  като приеме  делото  от съдията -  докладчик, извършва  действия  по вписване   на  съдебния акт  в  срочната книга и деловодната програма, присъединяването и обезличаването му.

            ХІІ.3. При нужда от преценка за публикуване на обезличения съдебен акт, съдията - докладчик, а при отсъствие на същия, административният ръководител или заместникът на административния ръководител, дава становище, относно необходимостта и допустимостта на публикуване на съдържанието на съдебния акт.

            ХІІ.4. Системният администратор при Административен съд Добрич, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация, подготвя съдебните актове в електронна форма и ги публикува съгласно чл. 64 от Закона за съдебната власт  на Интернет страницата на съда.

            ХІІ.5. В  интернет страницата на Административен съд Добрич е осигурена възможност за търсене на пълния текст на съдебни актове по номер на дело и година.

            ХІІ.6. Системният администратор следи за обхвата на дисковото пространство, необходимо за публикуване и при достигане на 80 % от него, докладва на Председателя за вземане на решение.

            Настоящите правила са утвърдени със Заповед № РД – 12 – 54 от 14.02.2014 г. на Председателя на Административен съд  Добрич и са задължителни за съдебните служители, на които са вменени задължения по публикуването на съдебните актове на интернет страницата на Административен съд – Добрич. Отменят Вътрешните правила за организацията на публикуването на съдебните актове утвърдени със Заповед № РД – 12 – 24 /11.11.2009 г. на Председателя на Административен съд – Добрич.