АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ

гр.Добрич, ул. Д-р К.Стоилов № 7, тел.факс: 058/ 622 - 688

 

   УТВЪРЖДАВАМ:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

ДОБРИЧ:

/КРАСИМИРА ИВАНОВА/

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

ЗА ДОСТЪП

                  

ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ

 

 

 

            І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

            І. 1. Вътрешните правила на Административен съд – Добрич за достъп до обществена информация уреждат приемането, регистрирането, разпределянето, разглеждането на заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на решения за отказ или за предоставяне на обществена информация, съгласно разпоредбите на ЗДОИ.

            І. 2. Предмет на Правилата са:

a) приемане, регистриране и отговор на устни запитвания за достъп до обществена информация;

б) приемане, регистриране и отговор на писмени заявления за достъп до обществена информация;

в) срокове и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация;

г) изготвяне на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на обществена информация;

д) форми за предоставяне на достъп до обществена информация;

e) дължими разходи и начини за заплащането им при предоставяне на достъп до обществена информация.

            І. 3. Устните запитвания и писмените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат и регистрират от Златка Кръстева - съдебeн деловодител в съдебното деловодство на съда, в нейно отсъствие от административния секретар Димитринка Згурова или заместващ съдебен служител.

            І. 4. Дейността по приемането, регистрирането и разглеждането за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ се организира, координира и контролира от председателя на Административен съд – Добрич.

 

            ІІ. ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТГОВОР НА УСТНИ ЗАПИТВАНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

            ІІ. 1.Устните запитвания по ЗДОИ се приемат от съдебния деловодител Златка Кръстева, а в нейно отсъствие - от административния секретар Димитринка Згурова или заместващ служител и се докладват на председателя.

            ІІ. 2. Служителят по ЗДОИ води регистър за запитванията, като отбелязва: пореден номер, трите имена/наименованието и седалището на заявителя, датата на запитването, поисканата информация, предпочитана форма в която е предоставен достъпа, адрес за връзка със заявителя, дата и номер на решението с което е предоставен достъпът или отказан достъпа до обществена информация.

            ІІ. 3. За предоставяне на достъп до обществена информация по устно запитване се дължат разходи, съгласно определените от Министъра на финансите нормативи, които следва да са съобразени с материалните разходи за предоставянето им (формата на предоставяне и вида на носителя).

 

            ІІІ. ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

           ІІІ. 1. Писмените искания, наричани за краткост „заявления" се приемат и регистрират в деня на тяхното постъпване от Златка Кръстева – съдебен деловодител, а в негово отсъствие - от административния секретар Димитринка Згурова или заместващ служител.

ІІІ. 2. Заявленията следва задължително да съдържат:

а) Трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

б) Описание на исканата информация;

в) Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

г) Адрес за кореспонденция със заявителя;

д) Дата и подпис на заявителя.

            ІІІ. 3. Заявленията се адресират до председателя на съда и се регистрират в общия входящ дневник на съда, чрез входящ номер, дата и час на постъпване.

            ІІІ. 4. Всички допълнително постъпили или създадени документи, които са по повод или в отговор на вече регистрирано заявление, носят регистрационния номер на заявлението и съответната дата на постъпване.

            ІІІ. 5. Получените заявления по електронен път, на обявения на официалната страница на АС - Добрич адрес на електронна поща, както и получените заявления по факс се предават за регистриране в деня на постъпването им на отговорното лице, а в негово отсъствие - на заместващия го съдебен служител..

            ІІІ. 6. Получените заявления се оставят без разглеждане, ако не съдържат следните данни: трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; описание на исканата информация; адреса за кореспонденция със заявителя.

            ІІІ. 7. Заявителите могат да ползват образеца на заявление - Приложение № 1 към тези правила, което им се предоставя при поискване, както и е достъпно и на интернет страницата на съда.

            ІІІ. 8. В деня на регистрирането им, писмените заявления се предоставят на председателя на съда.

            ІІІ. 9. Жалбите срещу решенията и отказите за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат и регистрират по реда на т. ІІІ.

 

            ІV. СРОКОВЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА  ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ.

 

            ІV. 1. Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат от председателя на АС - Добрич или от изрично определено от него длъжностно лице, във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистрирането им.

            ІV. 2. В случаите, когато исканата информация не е точно и ясно формулирана или е формулирана много общо, се уведомява за това заявителят лично срещу подпис или с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка.

            ІV. 3. Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация в срок до 30 дни от получаване на писмото за уточняване, заявлението се оставя без разглеждане и се архивира.

            ІV. 4. Срокът по т. ІV. 1 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.

            ІV. 5. Срокът по т. т. ІV. 1  може да бъде удължен с не повече от 10 дни, когато исканата информация е в голям обем и е необходимо допълнително време за нейната подготовка. Уведомяването на заявителя за удължаването на срока следва да съдържа причините за това и се извършва лично срещу подпис или с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка.

            ІV. 6. Срокът по т. ІV. 1  може да бъде удължен с не повече от 14 дни, когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие.

            ІV. 7. В 7-дневен срок от регистрирането на заявлението, председателят на съда или определеното от него длъжностно лице е длъжен да поиска изричното писмено съгласие на третото лице за предоставяне на исканата информация. Уведомяването на третото лице се извършва лично срещу подпис или с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка.

            ІV. 8. В случаите, когато не е получено съгласие в срока по т. ІV. 6 или при изричен отказ да се даде съгласие, председателят на АС - Добрич или определеното от него длъжностно лице взема решение за предоставяне на информация, като съобразява възможността за предоставяне на исканата информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, отнасяща се до третото лице.

            ІV. 9. В решението задължително се спазват точно условията, които третото лице е дало за съгласието си за предоставяне на отнасящата се до него обществена информация.

            ІV. 10. Не се иска съгласие от третото лице, когато то е задължен субект по ЗДОИ и отнасящата се до него информация е обществена информация, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й.

            ІV. 11.  Когато АС - Добрич не разполага с исканата от заявителя обществена информация, но има данни за нейното местонахождение полученото заявление се препраща в 14-дневен срок от получаването му към съответния орган.

            ІV. 12. За препращане на заявлението се уведомява заявителят лично срещу подпис или с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка Задължително в уведомлението до заявителя се посочват наименованието и адреса на съответния орган, до който е препратено заявлението.

            ІV. 13. Когато АС - Добрич не разполага с исканата обществена информация и няма данни за нейното местонахождение в 14 дневен срок от регистриране на заявлението, за това обстоятелство се уведомява заявителят лично срещу подпис или с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка.

 

            V. ИЗГОТВЯНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ.

 

            Решения за предоставяне на достъп до обществена информация

 

            V. 1. Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация се издават от Председателя или от определено от него, длъжностно лице, не по-късно от 14 дни след датата на регистриране на заявлението.

            V. 2 В решението, с което се предоставя достъп до обществена информация, задължително се посочват:

а) степента на осигурения достъп до исканата обществена информация – пълен или частичен;

б) срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация;

в) мястото,  където  ще  бъде  предоставен  достъп  до  исканата обществена информация;

г) формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

е) разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.

            V. 3. В решението за достъп до обществена информация могат да бъдат посочени и други органи, които разполагат с по-пълна информация.

            V. 4. Решението за достъп до обществена информация се връчва лично срещу подпис на заявителя или се изпраща с придружително писмо по пощата с обратна разписка.

            V. 5. Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.

            V. 6. За предоставената обществена информация, в случай че заявителят я получава лично, се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от отговорното лице по ЗДОИ, а в негово отсъствие - от съдебния служител, който го замества. В случай на предоставяне по пощата – удостоверяването за получаване на информацията става чрез прилагане на обратната разписка към протокола. При изпращане по факс или електронен адрес – чрез разписка за изпратения факс или разпечатка от интернет страницата на съда, които се прилагат към протокола.

 

            Решения за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация

 

            V. 7. Решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се издава от председателя на АС - Добрич или от определено от него длъжностно лице, не по-късно от 14 дни след датата на регистриране на заявлението. Решението носи пореден номер и дата на издаването му.

            V. 8. Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато:

а) когато исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон;

б) когато достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация;

д) когато исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца;

е) при незаплащане на определените разходи за предоставянето на достъп до исканата обществена информация от страна на заявителя;

ж) при неявяване на заявителя в определения от закона 30 - дневен срок от датата на получаване на решението за достъп до обществена информация, за получаване на поисканата информация.

            V. 9. В случаите по т. V. 9 се предоставя частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

            V. 10. В решението задължително се посочват правното и фактическото основание за отказ по ЗДОИ, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване.

            V. 11.  Решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчват лично срещу подпис на заявителя или се изпращат по пощата с обратна разписка.

 

            VІ. ФОРМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

            VІ. 1. Предоставянето на достъп до обществена информация се изготвя във формата, посочена от заявителя, която може да бъде

а) преглед на информацията - оригинал или копие;

б) устна или писмена справка;

в) копия на хартиен носител;

г) копия на технически носител;

            VІ. 2. Достъп до обществена информация може да се предостави в една или повече от формите по т. VІ. 1.

            VІ. 3. Когато заявителят е лице със зрителни или слухово-говорни увреждания, достъпът до обществена информация се подготвя във форма, отговаряща на комуникативните му способности.

            VІ. 4. АС - Добрич предоставя достъпа до обществена информация във форма, различна от заявената, когато:

а) за исканата форма няма техническа възможност;

б) исканата форма е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;

в) исканата форма води до неправомерна обработка на информацията или до нарушаване на авторски права.

            VІ. 5. В случаите по VІ. 4., АС - Добрич определя формата за предоставяне на достъп до обществена информация.

 

            VІІ. ДЪЛЖИМИ РАЗХОДИ И НАЧИНИ НА ЗАПЛАЩАНЕТО ИМ ПРИ ПЕРДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ.

 

            VІІ. 1. Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.

            VІІ. 2. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.

            VІІ. 3. При предоставяне на достъп до обществена информация, дължимите разходи се определят съгласно Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ според вида на носителя, както следва

 

            - дискета - 0.50 лева (за един брой);

            - CD - 0.50 лева (за един брой);

            - DVD - 0.60 лева (за един брой);

            - разпечатване на една страница (А 4) - 0.12 лева;

            - ксерокопие на една страница (А 4) - 0.09 лева;

            - факс за една страница (А 4) - 0.60 лева;

            - видеокасета - 3.25 лева (за един брой);

            - аудиокасета - 1.15 лева (за един брой);

            - писмена справка за една страница (А 4) - 1.59 лева.

            Посочените стойности не включват ДДС.

 

            VІІ. 4. Дължимите разходи при предоставяне на достъп до обществена информация подлежат на актуализация при изменения на определените от министъра на финансите нормативи.

 

            VІІ. 5. Заплащането на дължимите разходи се извършва по банков път по сметка на съда:

 

            IBAN: BG19 BPBI 7938 3198 4986 01

            BIC код на банката: BPBIBGSF

            Банка: Юробанк и Еф Джи България

 

            VІІ. 6. Главният счетоводител на съда изготвя справка за разходите по предоставяне на обществена информация, по посочените нормативи, и е длъжен при поискване от страна на заявителя да предостави сведения за определянето на разходите.

 

            VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

            §1. За неуредените от тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация.

            §2.  Контролът по изпълнението на вътрешните правила се възлага на Зам. председателя на АС – Добрич.

            §3. Правилата и всички последващи изменения и допълнения в тях влизат в сила при утвърждаването им от председателя на АС - Добрич.

 

            §4. Настоящите правила са утвърдени със Заповед № РД – 12 - 152/17.10.2014 г. на Председателя на Административен съд – Добрич.

 

 

 

 

Приложение 1

 

до

председателя

на административен съд

добрич

 

 

 

з а я в л е н и е

 

за достъп до обществена информация

 

 

от...................................................................................................................................................

                                   (трите имена или наименованието и седалището на заявителя)

 

адрес:...........................................................................................................................................................................................................................................

 

телефон за връзка:.......................................................................................................................

 

 

уважаеми господин председател,

 

 

На основание Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде предоставена следната информация:

 

..............................................................................................................................................

(описание на исканата информация)

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Желая да получа исканата информация в следната форма:

        (моля, подчертайте предпочитаната от Вас форма)

 

o       Преглед на информацията – оригинал или копие;

o       Устна или писмена справка;

o       Копия на хартиен носител (разпечатване, ксерокопие )

o       Копия на технически носител

 

 

Дата.........................................                                    Подпис..................................