РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ

logo_AdmS_WAS

 

Утвърдил:……….......

И.ф. Адм. ръководител

Председател:

Красимира Иванова

 

 

 

ПРАВИЛА  ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ, ПРИЗОВКИ  И КНИЖА ПО ДЕЛОТО ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС

В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ

 

 

 

I.                  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. С настоящите правила се регламентира процедурата по  изпращане на съобщения, призовки и книжа по делото чрез електронен пощенски адрес в Административен съд – Добрич.

2. Извършването на други процесуални действия по електронен път, освен връчване на съобщения, призовки и книжа по делото от съда са недопустими.

3. Електронният пощенски адрес на Административен съд – Добрич, чрез който се изпращат съобщения, призовки и книжа по делото е admcourtdobrich@abv.bg.

4. Всяка промяна в настоящите Правила или в електронния пощенски адрес се публикуват на сайта на съда.

 

 

ІІ. ПРОЦЕДУРА

 

1.                      Страна по дело, посочила адрес на електронна поща (информационна система, електронен адрес) за получаване на съобщения, призовки и книжа по делото, трябва да е заявила изрично, че желае да ги получава по този начин.

2.                     Всички лица, заявили, че желаят получаване на съобщения, призовки и книжа по делото по електронен път, следва да попълнят заявление по образец, което се прилага по делото. Образецът на заявлението е приложен към настоящите правила.

3.                     Страната поема задължение да потвърждава получаването на съобщения с подаването на заявление за използване на този ред.

4.                     Връчването на съобщенията по този ред означава постъпването им в посочената от страната информационна система.

4.1.              “Информационна система на адресата” е тази на посредника при електронното изявление, който по възлагане на страната приема, изпраща или съхранява електронни известия /например ако електронната поща е в mail.bg – това е информационната система на дружеството посредник/ или тази на адресата, ако такъв посредник няма /ако лицето само поддържа сървър на електронна поща/.

5.                      Връчването на съобщения, призовки и книжа  по дела на Административен съд – Добрич на електронен адрес (електронна поща, информационна система) се удостоверява с копие от електронния запис, който се прилага по делото.

5.1.              Електронният запис е възпроизведеното на хартиен носител съобщение до страната, ведно с разпечатка от системата на съда за факта на доставянето му.

6.                      Съдебният служител, изпращащ призовка или съобщение по електронен път, отговаря за вярното въвеждане на електронния адрес, с оглед недопускане на възможност електронното писмо да бъде получено от друг адресат.

7.                      За дата на връчване се приема датата на изпращане на отговора на страната по делото.

8.                      В случай, че не се получи потвърждение, връчването се извършва по обичайния ред.

9.                      Ако, поради техническа причина или поради характера или обема на съответните съобщение, призовка и книжа по делото изпращане чрез електронната поща не е възможно, те се изпращат на посочения от страната съдебен адрес, като съдът известява страната или адвоката, избрали уведомяване чрез електронен адрес, че книжата им се изпращат по друг начин. В този случай, процесуалните срокове започват да текат от момента на получаване на книжата чрез призовкар или по друг начин.

10.                  Съдът не носи отговорност за недопуснато от антивирусна програма, пощенски сървър или други софтуерни причини електронно съобщение.

11.                  Ако страната е посочила неверен или несъществуващ електронен адрес, съобщенията, призовките и книжата по делото се изпращат на настоящия адрес, а при липса на такъв – на постоянния (чл. 38 от ГПК).

12.                  Изпратените съобщения по електронен път се завеждат в специален регистър, в който се прилага  копие от документа и се вписва дата  и подпис  на служителя, изпратил съобщението.

13.                   По делото се прилага екземпляр от електронния запис.

14.                   Изпратените определения, разпореждания и решения, се считат за издадени незаверени копия на съответните съдебни актове.

 

Настоящите правила са утвърдени със Заповед №  РД-12-134/30.01.2019г. и отменят утвърдените със Заповед № РД – 12 - 77/ 11. 08. 2015 г. на Председателя на Административен съд – Добрич.

 

 

 

 

 

        

                                До 

                                Административен съд  – Добрич

                                бул. „Трети март“ №  5

                                гр. Добрич 9300 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

от

…………………………………………………………………………………

(трите имена на лицето)

обл…………………………, общ…………………………., гр……………,

ул./ж.к………………………. №……… бл…………...., ет………., ап……

в качеството си на............................................ по…………………

дело № …………/…………г.

 

Заявявам, че желая да получавам на електронен адрес

……………………@.........................................., следните съдебни книжа:

 

 Всички призовки по делото;

 Всички съобщения по делото.

 …………………………………………………..

         /Отбележете, какви книжа желаете да получавате/

        

Декларирам, че съм запознат с Правилата за изпращане на съдебни книжа чрез електронен пощенски адрес на Административен съд – Добрич.

 

ЗАДЪЛЖАВАМ СЕ В ТРИДНЕВЕН СРОК ДА ПОТВЪРЖДАВАМ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СЪОБЩЕНИЕТО ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ.

 

 

Дата: ……………… г.                                                    ………………….

(подпис)