РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА

 

за определяне натовареността на председателя на съда, неговия заместник, както и в случай на предписание на здравните органи

 

 

Чл. 1. (1) Правилата регламентират реда за вземане на решение от Общото събрание на съдиите в Административен съд – Добрич за определяне на натовареността на председателя, неговия заместник, както и на съдии в случай на предписание на здравните органи, считано от 01.01.2018 г..

(2) Критериите и сроковете за вземане на решение от Общото събрание по ал. 1.

Чл. 2. Съдиите в Административен съд – Добрич участват при разпределението на делата със 100 % натовареност, въведена в Централизираната система за случайно разпределение на делата.

Чл. 3. Изменение на първоначалната натовареност на председателя, неговия заместник, на съдиите, както на съдии в случай на предписание на здравните органи, се извършва след вземане на решение от Общото събрание на съдиите от Административен съд – Добрич.

Чл. 4. При постъпило писмено предложение от съдия за изменение на първоначалната натовареност при разпределение на делата, същото се разглежда в 7-дневен срок  от Общото събрание на съдиите на Административен съд – Добрич, на което се изслушва заинтересования съдия.

Чл. 5. Критериите за вземане на решение от Общото събрание на съдиите за изменение на първоначалната натовареност са следните:

5.1. Индивидуалното годишно разполагаемо време на заинтересования съдия за разглеждане и решаване на съдебни дела, при отчитане на специфичните служебни задължения, изпълнението на административни или организационни функции, установено заболяване, което води до намалена трудоспособност, или в случай на дадено предписание от здравните органи.

5.2. Статистически данни за брой и видове постъпили дела за разглеждане в съда през последните 6 месеца.

5.3. Сравнителни статистически данни за индивидуалната натовареност на заинтересования съдия с тези на останалите съдии през съответната календарна година и общо за съда.

Чл. 6. Решението на Общото събрание на съдиите от Административен съд – Добрич за изменение на първоначалната натовареност на заинтересования съдия може да бъде взето:

6.1. За цялата календарна година или за по-кратък срок.

6.2. За всички дела, подлежащи на разпределение или по групи дела.

Чл. 7. При констатирана нормална натовареност, съобразно границите на натовареността на съдията, предвидени в чл. 16, ал. 1 от Правилата за оценка на натовареността на съдиите /приети с решение на ВСС от 16.12.2015 г. изм. и доп. по протокол № 15/24.03.2016 г.; изм. и доп. с решение на СК на ВСС по протокол № 23/08.11.2016 г.; изм. и доп. по протокол № 29/20.12.2016 г.; изм. по протокол № 14/04.04.2017 г., изм. по протокол № 37/26.09.2017 г./ вземането на решение за изменение на първоначалната натовареност е задължително само по предписание на здравните органи.

Чл. 8. В случай на заместване на председателя на съда и заместник –председателя за срок по-дълъг от 1 месец от друг съдия, за този срок за заместващия се прилага определената за председателя или заместник-председателя индивидуална натовареност, без за това да е необходимо решение на Общото събрание на съдиите.

Чл. 9. Всички решения на Общото събрание на съдиите се вземат при кворум и мнозинство, предвидени в Закона за съдебната власт.

Чл. 10. За взетите решения от Общото събрание на съдиите се уведомяват неприсъствалите съдии в 3-дневен срок от подписване на протокола за проведеното събрание.

Чл. 11. Решенията на Общото събрание на съдиите се привеждат в изпълнение от председателя на съда или от определен от него служител.

 

          Настоящите правила са приети на основание чл. 92, ал. 2, т. 8 от Закона за съдебната власт с Решение на Общото събрание на съдиите в Административен съд – Добрич от 18.12.2017 г.