Р Е Ш Е Н И Е

гр. Добрич, 30.11.2009 год.

 

В    И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Добрички административен съд, в публично заседание на двадесети ноември, две хиляди и девета година в състав:

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Каменска

при участието на секретаря М.М. разгледа докладваното от съдия Нели Каменска административно дело № 568 по описа на съда за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс.

Образувано е по жалба на “Омега Агро Инвест” ЕАД, ЕИК 169126713, със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, ул.”Дунав” №5, представлявано от Б.К.П. ***, обективиран в писмо с изх.№ В-2480/4/ от 11.09.2009г., да издаде заповед по чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ по искане с вх. № К-2480/23.07.2009г.

Жалбоподателят счита отказа на кмета за неправилен и незаконосъобразен, тъй като твърди, че по силата на правна сделка -  покупко-продажба -  е придобил правото на собственост върху имоти-земеделски земи с възстановено право на собственост на праводателите си. Твърди, че въпросните земеделски земи се ползват от трети лица без правно основание и че са налице предпоставките по чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ, при наличието на които кметът на общината е длъжен да издаде заповед за изземването им в полза на собственика. Изразява становище, че разпоредбата на чл.34 от ЗСПЗЗ не изисквала лицата, собственици на земеделски земи да са такива по решение за възстановяване правото на собственост, т.е. лично на тях да е реституиран въпросния имот. Счита, че извършването на правни сделки от възстановените собственици с  правото им на собственост не изключва спрямо приобретателите на това право възможността да се ползват от облекчената процедура по чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ, тъй като не се променял статута на имотите на земеделска земя с възстановено право на собственост. Иска съдът да се произнесе с решение, с което да отмени постановения отказ и да върне преписката на ответника за издаване на заповед по чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ.

Ответникът по жалбата – кметът на Община Добричка, чрез процесуалния си представител адв. Веселина Георгиева счита отказът за правилен и законосъобразен, а жалбата за неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена. Претендира присъждане на сторените по делото разноски за адвокатско възнаграждение.

Заинтересованата страна, ЗКПУ “21-ви век” с.Владимирово, Община Добричка, представлявана от председателя Г.Х.М. счита жалбата за неоснователна, а постановеният отказ за правилен и законосъобразен. Твърди, че кооперацията действително обработва единия от имотите, който е  с  № 030070, представляващ нива с площ от 6 дка, находящ се в землището на с.Владимирово, местността “Коджа Кору”, но това е ставало със съгласието на предишния му собственик, на когото продължава да изплаща рента. Твърди, че кооперацията не е уведомена за продажбата на имота. Изразява готовност да заплати дължимите суми за рента към новия собственик на имота и да уреди отношенията си с него.

Заинтересованата страна, “Искра 2003” ЕООД гр.Добрич, представлявана от Митю Б.С., редовно призован не изразява становище по жалбата.

                 Административен съд гр.Добрич, като обсъди събраните по делото доказателства,  намира за установено от фактическа страна следното:

С искане, подадено до кмета на Община гр.Добрич и заведено под № 70-00-1033/21.07.2009г. жалбоподателят е поискал издаване на заповед за изземване по реда на чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ по отношение на имотите, на които е собственик по приложен към искането списък, а именно – имот с № 002039, представляващ нива с площ от 4,310 дка, трета категория, находяща се в землището на с.Драганово, в местността ”До селото” и имот с № 030070, представляващ нива с площ от 6 дка, в землището на с.Владимирово, в местността “Коджа Кору”. В искането също е посочено, че на основание чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ кметът следвало да информира неправомерните ползуватели в три дневен срок от датата на издаване на заповедта да внесат по специалната извънбюджетна сметка на общината сума, представляваща трикратния размер на средното годишно рентно плащане за района през предходната година за времето на неправомерно ползване.

Кметът на община гр.Добрич с писмо с изх. № 70 00-1033/21.07.2009г. е изпратил искането по компетентност на кмета на Община Добричка /селска/, за което е уведомил и заявителя. С писма от 31.07.2009г. /л.17, 18/ кметът на Община Добричка е поискал заявителят да представи документи за собственост на визираните в искането имоти. В изпълнение на искането жалбоподателят е представил нотариален акт за покупко-продажба № 193, том ХІ, дело № 3551/2008г. на Служба по вписвания гр.Добрич, от който е видно, че на 21.05.2008г. е придобил от две физически лица правото на собственост върху имотите, описани в приложения към искането му списък. За установяване на обстоятелството от кого и на какво основание се ползват/ обработват въпросните земеделски земи ответникът е представил в допълнение към преписката два броя споразумения по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, в които са изброени земеделските земи в селата Драганово и Владимирово, чиито собственици са ги отдали под наем и аренда, посочени са и имената на съответните ползуватели.

На 11.09.2009г. кметът на Община Добричка с изрично изявление, обективирано в писмо с изх. № В-2480/4/ до жалбоподателя отказва да издаде заповед по реда на чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ. Отказът е изцяло мотивиран с обстоятелството, че заявителят не е собственик с възстановено на собственост по реда на ЗСПЗЗ, а е придобил имотите по силата на правна сделка-покупко-продажба, видно от представения нотариален акт.

Отказът е съобщен на жалбоподателя на 14.09.2009г., видно от приложеното по делото известие за доставяне /л.35/, а жалбата срещу същия е постъпила в Община Добричка на 02.10.2009г. В изпълнение на разпореждане за представяне на доказателства ответникът е заявил, че жалбата е получена по пощата, но не представя пощенския плик с клеймото, от което да се установи дали е подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, поради което съдът приема, че същата е подадена в срок.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

По допустимостта на жалбата, намира, че същата изхожда от надлежна страна, подадена е срещу годен за оспорване административен и в законоустановения срок. 

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна..

Оспореният отказ изхожда от компетентен орган, тъй като съгласно чл.34 ал.1 във вр. с ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи кметът на общината по местонахождението на имота е компетентният административен орган, който може да издаде заповед изземване по реда на цитираната разпоредба или да откаже издаването на такава. Отказът е оформен, съгласно изискванията на чл.59, ал.1 и ал.2 от АПК и съдържа подробни мотиви, които съдът споделя изцяло.

Съгласно чл.34, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, по искане на собствениците или на ползувателите на правно основание, земеделските имоти с възстановено право на собственост се изземват със заповед на кмета на общината по местонахождение на имотите от лицата, които ги ползват без правно основание, и се предоставят на собствениците им.

С тази разпоредба законодателят е допуснал едно изключение от общия принцип, че споровете за правото на ползване и владеене  между частно-правните субекти се решават по общия исков ред. За разлика от нормите на гражданското право, чл.34, ал.5 от ЗСПЗЗ,  предвижда, че лицата отстранени от ползването на имота по този ред, нямат право на обезщетение. Ето защо нормата на чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ не може да се тълкува разширително. Издаването на заповед за изземване по реда на чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ в полза на собственика на имотите е обвързано от наличието на предвидените в закона три кумулативни предпоставки - собственикът да е с възстановено право на собственост по реда ЗСПЗЗ,  имотът да се ползва от трето лице и ползването на имота да е без правно основание.  От текста става ясно, че искане до кмета може да направи само лицето, на което е възстановено по реда на ЗСПЗЗ правото на собственост върху земеделска земя. Други лица, извън тези, на които е възстановено правото на собственост, нямат правна възможност да искат издаване на заповед по чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ, т.е. да се ползват от облекчената административна процедура.

Правилно кметът на Община Добричка е приел, че не е налице първата от предвидените в нормата предпоставки, при което не е бил длъжен да събира доказателства за останалите две. Безспорно е, че заявителят не е собственик с възстановено право на собственост по реда на ЗСПЗЗ, тъй като видно от представения нотариален акт № 193/2008г., жалбоподателят е придобил правото на собственост върху имотите, чието изземване иска, чрез покупко-продажба. Без правно значение е факта, че праводателите му са били лица с възстановено право на собственост по реда на ЗСПЗЗ. Облекченият ред за изземване на имотите по чл.34 от ЗСПЗЗ е ползвал тях, но след като същите са прехвърлили правото си нито те, нито купувачът разполагат с възможността да се ползват от бързия административен ред по чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ и да искат от кмета изземване на имотите от трети лица, които ползват тези имоти.

По изложените съображения съдът намира постановения отказ на кмета на Община Добричка за правилен и законосъобразен, а жалбата за неоснователна. Същата следва да бъде отхвърлена.

Ответникът е направил искане за присъждане на сумата от 200 лв., представляваща сторените по делото разноски за адвокатско възнаграждение. На основание чл.143, ал.4 от АПК жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати на Община Добричка направените по делото разноски.

Воден от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Добрички административен съд

                                         Р   Е    Ш    И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Омега Агро Инвест” ЕАД, ЕИК 169126713, със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, ул.”Дунав” № 5, представлявано от Б.К.П. ***, обективиран в писмо с изх.№ В-2480/4/ от 11.09.2009г., да издаде заповед по чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ по искане с вх. № К-2480/23.07.2009г.

ОСЪЖДА  “Омега Агро Инвест” ЕАД, ЕИК 169126713, със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, ул.”Дунав” № 5, представлявано от Б.К.П. *** сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща сторените по делото разноски.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                        СЪДИЯ:

 

                                                                                                    Н.Каменска